The International Society for Cultural and Activity Research Congress, ISCAR, 5.-10.9.2011, Italia

Hanketiedot

Hankenumero
111182

Hakija
Varpu Tissari

Toteuttaja
Varpu Tissari

Lisätietoja
Varpu Tissari
varpu.tissari@helsinki.fi

Toteutusaika
20.6.2011 - 15.10.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2011
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 089 euroa

Tulokset valmistuneet
15.10.2011

Tiivistelmä

Tutkimuksen lähtökohtana on kehittää koulun ja sen ulkopuolisten toimijoiden yhteistyötä. Tarkoituksena on erityisesti opettajien työn kehittäminen luomalla uudenlaisia yhteistyön käytäntöjä ja malleja, jotka tukevat toimijoiden vuorovaikutusta. Tavoitteena on analysoida opettajien kollegiaalista ja moniammatillista yhteistyötä erityisesti opintovierailujen suunnittelun ja toteutuksen osalta sekä analysoida yhteistyöosapuolten keskinäistä vuorovaikutusta ja heidän vuorovaikutustaan oppilaiden kanssa.

Tutkimuksen kohteena on peruskoulun opettajien yhteistyö mm. museopedagogien kanssa sekä heidän vuorovaikutuksensa oppilaiden kanssa. Tutkimusaineistona ovat luokkahuoneessa ja opintovierailuilla dokumentoidut videoaineistot sekä toimijoiden haastattelut.

Tutkimuksen tuloksena on uudenlaisia käytäntöjä ja malleja opettajien ja museopedagogien yhteistyön organisoimiseksi. Tutkimuksen avulla voidaan löytää konkreettisia keinoja opetuksen ja oppimisen laadun parantamiseksi ja opetustyön kehittämiseksi. Tutkimuksen tuloksista hyötyvät opettajat, museopedagogit, luontokoulun opettajat ja muut koulun yhteistyötahot sekä opettajankouluttajat. Tutkimuksen tuloksista hyötyvät myös oppilaat yhteistyötahojen toiminnan kehittyessä ja myös muut oppimisympäristöjen kehittäjät, koska tutkimuksen tuloksena raportoitavia innovatiivisia käytäntöjä ja malleja voidaan soveltaa erilaisissa oppimisen konteksteissa ja niiden rajapinnoilla. Tulokset raportoidaan konferenssiposterissa syyskuussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Varpu Tissari

Tiedote

Oppimisympäristö laajenee koulun ulkopuolelle

15.10.2011

Yhä tavallisempaa on, että opettaja vie oppilaitaan myös koulun
ulkopuolelle oppimaan. Vierailuiden suunnittelun ja toteutuksen
kehittäminen edellyttää kaikkien osapuolten vuorovaikutuksen ja
toiminnan tutkimista. Tähän johtopäätökseen tuli kasvatustieteen
maisteri
Varpu Tissari Helsingin yliopistosta käytyään
esittelemässä tutkimustaan ISCAR konferenssissa. Työsuojelurahasto
osallistui konferenssimatkan rahoittamiseen.

 

Varpu Tissari tutkii museopedagogien ja opettajien yhteistyötä
luokkien museovierailuiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Hän on
kuitenkin kerännyt aineistoa dokumentoimalla monipuolisesti
kaikkien toimintaan osallistuvien vuorovaikutusta.

 

Aiheen monipuolinen käsittely herätti kiinnostusta konferenssin
julistenäyttelyssä, jossa Tissari esitteli tutkimustuloksiaan.
Tissari onkin aiempaa vakuuttuneempi siitä, että omassa
tutkimuksessa ei tule rajautua vain aikuistoimijoiden välisen
yhteistyön ja vuorovaikutuksen tutkimiseen.

 

Tissari piti konferenssissa juliste-esityksen, jossa hän esitteli
erityisesti opettajien ja museopedagogien yhteistyön innovatiivisia
käytäntöjä ja haasteita. Hän painotti esityksessään niitä
sisältöjä, joista osapuolet neuvottelevat aloittaessaan
yhteistyötä. Pelisäännöistä sopiminen on tärkeää, jotta rajojen
ylittäminen eri organisaatioiden ja toimijoiden välillä onnistuu.

 

Innovatiivisista käytännöistä Tissari nosti esiin oppilaiden
toimijuutta aktivoivia opetuksellisia lähestymistapoja. Koulussa
opeteltuja keskustelusääntöjä ja ryhmätyöskentelyä voidaan käyttää
myös koulun ulkopuolissa oppimisympäristöissä. Koulun ulkopuolinen
ympäristö tarjoaa erilaista tietoa, jota voidaan hyödyntää
opetuksessa sekä ennen vierailua että sen jälkeen.

 

Opettajilla maakohtaisia eroja

 

Juliste-esityksen herättämässä keskustelussa tuli esille, että eri
maissa opettajilla on erilaiset mahdollisuudet viedä oppilaitaan
koulun ulkopuolelle ja hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä.

 

Osalle opettajista eri oppimisympäristöjen käyttö on vakiintunut
tavaksi, mutta jotkut konferenssiosallistujat kokevat monenlaisia
esteitä yhteistyön rakentamiselle koulun ulkopuolelle. Keskustelua
herättivät myös opettajien asenteet ja motivaatio asian suhteen.

 

Tissari koki konferenssin suurimmaksi anniksi ne tutkimukset, jotka
nojautuivat sosiokulttuuriseen käsitykseen oppimisesta. Nämä
Tissarin omaa tutkimusta lähellä olevat tutkimukset käsittelivät
inhimillistä vuorovaikutusta ja toimintakäytäntöjä yhteisöllisten,
kulttuuristen ja historiallisten ulottuvuuksien näkökulmista.

 

Uutta pohdittavaa toivat myös esitykset, joissa tuotiin esiin
erilaisia analyysimenetelmiä. Myös erilaiset rajan ylittämistä ja
rajakohteita käsittelevät tutkimukset laajensivat sitä näkökulmaa,
jolla aiheen tutkimusta voidaan tehdä.

 

Konferenssiin osallistuminen auttoi sijoittamaan oman tutkimuksen
sosiokulttuurista tutkimusta tekevien tutkimusten joukkoon.

 

The International Society for Cultural and Activity Research
Congress (ISCAR) järjestettiin Italiassa 5.-10.9.2011.

Toimittaja
Camilla Reinboth