Tiedonkulun ja tilannekuvan varmistaminen tilannekeskuksissa

Hanketiedot

Hankenumero
117206

Hakija
Teija Norri-Sederholm

Toteuttaja
Teija Norri-Sederholm

Lisätietoja
Teija Norri-Sederholm
teija.norri-sederholm@mil.fi

Toteutusaika
27.6.2017 - 7.8.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 000 euroa

Tulokset valmistuneet
7.8.2017

Tiivistelmä

Tämän hankkeen tavoitteena on osallistua kansainväliseen konferenssiin, esitellä siellä tutkimuksen tulokset sekä verkostoitua alan tutkijoiden kanssa. Esitykseni keskittyy tiedon kulkuun ja kommunikaatioon liittyviin toimintamalleihin, teknologioihin ja haasteisiin turvallisuusviranomaisten tilannekeskuksissa erityisesti moniviranomaistehtävissä. Tiedon hallinnan rooli on keskeinen muodostettaessa tilannekuvaa ja jaettua tilannetietoisuutta aikakriittisissä ja nopeasti muuttuvissa tehtävissä. Kovan paineen alla toimivalle viranomaiselle tietotulva, eri teknologiavälineiden yhtäaikainen hallinta sekä eri organisaatiokulttuurit ja toimintamallit luovat haasteelliset työskentelyolosuhteet, joissa inhimilliset tekijät ovat merkittävässä roolissa. Esityksessä tuodaan esille kriittisiä tekijöitä sekä haasteita työskenneltäessä tilannekeskuksessa vaativan moniviranomaistehtävän aikana. Tutkimusaineisto on kerätty puolistrukturoidulla teemahaastattelulla ja analysoitu sisällön analyysillä. Konferenssiartikkeli – Ensuring Information Flow and Situation Picture in Public Safety Organisations’ Situation Centres” on saatavilla tutkijalta 30.6.2017. ECCWS 2017 Proceedings -julkaisu on ostettavissa http://www.academic-bookshop.com/

Hankkeen vastuuhenkilö

Teija Norri-Sederholm

Tiedote

Kasvokkainen viestintä toimii tilannekeskuksissa

7.8.2017

Tutkija Teija Norri-Sederholm osallistui Irlannin Dublinissa 29.–30.6.2017 järjestettyyn kyberturvallisuuskonferenssiin. Hän puhui tiedonhallinnasta moniviranomaistehtävissä. Esitys pohjaa Norri-Sederholmin kirjoittamaan tutkimusartikkeliin, jonka muut kirjoittajat ovat Minna Joensuu ja Aki-Mauri Huhtinen. Työsuojelurahasto tuki Norri-Sederholmin osallistumista matkastipendillä.

Viranomaisradioverkko VIRVE, jossa on monen viranomaisen puhekanavia, toimii hyvin. Tärkeää tietoa on kuitenkin vaikea poimia radioliikenteestä, kun työntekijöiden pitää tilannekeskuksissa kuunnella jopa neljää radiokanavaa yhtä aikaa.

Suomalaiset viranomaiset ovat tehneet hyvää yhteistyötä jo vuosikymmeniä. Silti kaikki tutkimukseen haastatellut haluavat käyttää omia tiloja ja omaa teknologiaa. On myös inhimillistä keskittyä omaan rooliinsa. Eri organisaatiotaustat tuottavat organisaatioiden välisiä viestintäongelmia.

Hankalissa moniviranomaistehtävissä tuntuu toimivan sama toimintamalli kuin perustöissä. Yhteiset koulutukset, harjoitukset ja säännöllisesti pidettävät palaverit ovat tärkeitä. Näin opitaan tuntemaan toisia, eri viranomaisten toimintaprosesseja ja terminologiaa.

Vaikeissa tilanteissa viranomaiset suosivat kasvokkaista viestintää. Tiedonkulun ja tilannekuvan muodostamisen mahdolliset ongelmat juontuvat inhimillisiin tekijöihin. Siksi yhteisten harjoitusten ja palaverien merkitys pysyy tärkeänä.

Kansalaisten ja sosiaalisen median rooli tiedon välityksessä lisääntyy tilannekeskuksissa. Niinpä viranomaisten pitää kehittää työkaluja ja prosesseja, jotta kansalaisten tuottamaa aineistoa voi hyödyntää.

Toimittaja
Hannu Kaskinen