Tietämyksen hallinta suomalaisissa suuryrityksissä

Hanketiedot

Hankenumero
113295

Hakija
Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos

Toteuttaja
Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos

Lisätietoja
Hannele Väyrynen
hannele.vayrynen@tut.fi

Toteutusaika
1.1.2014 - 31.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2013
33 000 euroa

Kokonaiskustannukset
47 270 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2014

Tiivistelmä

Tietämyksenhallinta (Knowledge Management) on menetelmäkokonaisuus työntekijöiden tiedon jakamisen ja hyödyntämisen tehostamiseen. Tämän hankkeen tavoitteena on tietämyksenhallinnan ja käytössä olevien KM-menetelmien tilan selvittäminen suomalaisissa suuryrityksissä. Hankkeen perusajatuksena on, että toimivat käytännöt uuden tiedon luomiseen, olemassa olevan tiedon jakamiseen ja tietoresurssien hyödyntämiseen tehostavat työntekijöiden toimintaa ja parantavat työhyvinvointia. Siten toimiva tietämyksenhallinta tukee koko organisaation tuottavuuden kasvua.

Tutkimushanke on jatkumo TSR:n rahoittamaan, vuonna 2002 toteuttamaamme 50 suurimman suomalaisen yrityksen tietämyksenhallinnan käytäntöjä tarkastelevaan tutkimukseen. Hanke mahdollistaa vertailun tietämyksenhallinnan käytäntöjen kehittymissuunnalle kymmenen vuoden aikaperspektiivillä.

Tulokset hyödyntävät laajasti suomalaista työelämää, koska kohteena olevat Suomen 50 suurinta yritystä edustavat monipuolisesti eri toimialoja. Tulokset raportoidaan ja julkaistaan vuoden 2014 syksyn aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hannele Väyrynen

Tiedote

Sisäinen tieto ja osaaminen hyötykäyttöön

31.12.2014

Organisaation sisäisen tiedon ja osaamisen hyödyntäminen
tehokkaaseen käyttöön on edelleen haasteena suomalaisissa
suuryrityksissä.

Tämä käy ilmi tietämyksenhallintaa (knowledge management) 50
suomalaisessa suuryrityksessä selvittäneestä tutkimuksesta, jonka
teki Tampereen teknillisen yliopiston tiedonhallinnan ja
logistiikan laitos. Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusta.

Hankkeen perusajatuksena oli, että toimivat käytännöt uuden
tiedon luomiseen, olemassa olevan tiedon jakamiseen ja
tietoresurssien hyödyntämiseen tehostavat tytöntekijöiden toimintaa
ja parantavat työhyvinvointia. Siten toimiva tietämyksenhallinta
tukee tuottavuuden kasvua.

Kysely suuryrityksille tehtiin kesä–syyskuussa 2014, ja se
päivittää vuonna 2002 tehtyä vastaavaa kyselyä ja tutkimusta (osana
TSR-hanketta
102284).

Sisäisen tiedon hyödyntäminen organisaation tehokkaaseen
käyttöön todettiin haasteeksi jo yli kymmenen vuotta sitten, ja
sama nousi selkeästi esiin myös nyt.

Vakiintumista tietyiltä osin

Vuoden 2002 tutkimuksen tuloksissa tavoitteina oli vakiinnuttaa
osaamisen ja tietämyksen hallinta systemaattisesti osaksi toimintaa
ja lisätä kyvykkyyttä verkostomaiseen työskentelyyn. Tavoitteena
oli lisäksi liiketoimintalähtöisten muutosten kautta toiminnan
kehittäminen, mikä lisäisi osaamisen ja tietämyksen hallinnan
vaativuutta.

Tutkimuksen mukaan organisaatioiden nimeämiä tavoitteita on
saavutettu. Tietyillä osa-alueilla tietämyksenhallinnan
systemaattisuus toteutuu, kuten prosessien hallinnassa ja ulkoisen
tiedon hyödyntämisessä.

Tiedonhallinta on kehittynyt reilun kymmenessä vuodessa, mutta
myös tiedon määrä ja nopeus ovat lisääntyneet vahvasti. Toisaalta
teknologia mahdollistaa nopean tiedon keräämisen, prosessoinnin ja
dokumentoinnin.

Henkilöstötietokantojen käyttö oli kasvanut 97 prosentista
100:aan. Yrityksistä 81 prosenttia käytti niitä aktiivisesti, 11
prosenttia jokseenkin usein ja 9 prosenttia harvoin.

Intranetiä hyödynnettiin tiedottamisessa kaikissa yrityksissä:
94 prosenttia käytti sitä aktiivisesti ja 6 prosenttia jokseenkin
usein, kun vuonna 2002 sisäinen tiedotusjärjestelmä oli käytössä 89
prosentilla yrityksistä.

Uusia työkaluja tarvitaan

Osaamisen kehittämisessä ja innovoinnissa tietojärjestelmien
tuomaa hyötyä ei käytetä tehokkaasti.

Tutkimus vahvistaa, että yhä tarvitaan konkreettisten työkalujen
kehittämistä etenkin organisaation sisäisen tiedon ja osaamisen
hyödyntämiseen tehokkaasti.

Tutkijoiden tavoitteena on kehittää työryhmätoimintaa tai
pilotteja, jossa yritysten kanssa otetaan käyttöön vaihtoehtoisia
toimintamalleja tiedon ja osaamisen hallintaan.

Tärkeää olisi pyrkiä kehittämään olennaisia prosesseja ja
ihmisten osaamista, jotta teknologian  hyödyntäminen olisi
tehokasta.

Tietämyksenhallinnan keinoin organisaatiot voisivat panostaa
käyttämättömien resurssien hyödyntämiseen, päällekkäisten
toimintojen vähentämiseen ja yrittää löytää panostusten kautta
kasvua tuottavuuteen.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Nina Helander, Hannele Väyrynen, Marianne Kukko, Helge Jalonen. 2015. Tietämyksenhallinta suomalaisissa yrityksissä. Loppuraportti, TSR-hanke 113295. Tampereen teknillinen yliopisto. Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos. Tampere 2015. ISBN 978-952-15-3468-3 (nid.) ISBN 978-952-15-3469-0 (PDF) Avaa

Mika Hannula, Marianne Kukko, Jussi Okkonen. 2003. Osaamisen ja tietämyksen hallinta suomalaisissa yrityksissä. Tampere University of Techmology and University of Tampere 2003.  (Painettu versio) ISSN 1459-0158 ISBN 952-15-0987-2 951-44-5633-5 (Elektroninen versio) ISSN 1459-0166 ISBN 952-15-0988-0 951-44-5634-3 www.academia.edu/1075884/Osaamisen_ja_tietamyksen_hallinta_suomalaisissa_suuryrityksissa. http://www.academia.edu/1075884/Osaamisen_ja_tietamyksen_hallinta_suomalaisissa_suuryrityksissa