Tieto, osaaminen ja verkostot sosiaali- ja terveysjohtajan tukena (TOVER)

Hanketiedot

Hankenumero
113121

Hakija
Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Toteuttaja
Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Lisätietoja
Vuokko Niiranen
vuokko.niiranen@uef.fi

Toteutusaika
1.6.2013 - 31.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.3.2013
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
118 990 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2014

Tiivistelmä

Tieto, osaaminen ja verkostot sosiaali- ja terveysjohtajan tukena
Tavoitteena on vahvistaa kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa eri tasoilla työskentelevien johtajien johtamisosaamista ja tukea heitä luomaan omia johtamisverkostojaan.

Hankkeessa välitetään Johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa JOHTAVAT- tutkimuksen (2010-2013) tutkimustuloksia. JOHTAVAT-hankkeen kuuden tutkimuskunnan yhteistyötä jatketaan näiden kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon lähi-, keski- ja strategisen tason johtajille suunnatuilla koulutuksilla. Lisäksi hankkeessa järjestetään yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelman kanssa johtamisosaamiseen liittyviä alueellisia seminaareja, sekä valtakunnallisten yhteistyötahojen (Työterveyslaitos, STM, TEM ja Kuntaliitto) kanssa valtakunnallinen seminaari.

Hankkeessa käytetään työpajatyöskentelyä ja laaditaan johtajien käyttöön tieteelliseen tutkimukseen perustuvia ammatillisia julkaisuja.

Hankkeen tuloksia on käytettävissä sekä koulutuspäivien ja seminaarien yhteydessä syksystä 2013 alkaen, että hankkeen päättyessä vuoden 2014 lopussa. Hankkeen toteutuksesta kirjoitetaan kansallisia ja kansainvälisiä artikkeleita ja hanketta esitellään alan konferenssissa. Lisäksi hankkeesta tiedotetaan yhteistyökumppaneiden viestintäkanavien kautta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Vuokko Niiranen

Tiedote

Sote-uudistukset vaativat johtajalta uudenlaista johtamisosaamista

31.12.2014

Sosiaali- ja terveysalan johtajat tarvitsevat johtamiseensa
koulutusta ja foorumeja, joissa he voivat keskustella työyhteisön
kehittämiseen ja uudistuksiin liittyvistä asioista. Professori
Vuokko Niirasen johtamassa Tieto, osaaminen ja
verkostot sosiaali- ja terveysjohdon tukena, TOVER -tiedotus- ja
koulutushankkeessa nostettiin näkyviin monia hyviä tapoja tukea
johtajia ja heidän johtamisosaamistaan.

Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysalan johtamisen
laitoksen hanke nosti näkyville johtamistyön vaativuuden, johtajan
kehittymisen ja johtamisosaamisen arvioinnin monitulkintaisuuden.
Hankkeen tuottamat yleiset ja kuntakohtaiset raportit antoivat
johtajille mahdollisuuden arvioida omia johtamiskokemuksiaan.

Hanke antoi välineitä johtamisosaamisen arviointiin.
Ohjausryhmän toimintatapa oli keskusteleva, ja se loi ohjausryhmän
jäsenille vertaisverkoston. Hankkeen verkostomainen toimintatapa ja
valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden kiinnostus aihetta kohtaan
on antanut hankkeen tutkijaryhmälle mahdollisuuksia välittää
hankkeen aikana syntynyttä tietoa laajasti. Hanke oli teemana
hankkeen kolmessa alueellisessa ja yhdessä valtakunnallisessa
kuntaseminaarissa.

Johtaja jää helposti yksin 

Kuntasektorin ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon
organisaatioiden jatkuvat uudistukset edellyttävät työyhteisöjen
johtajilta joustavuutta ja johtamisosaamisen uudistamista.
Organisaatiouudistuksissa johtamisosaaminen ja sen uudistaminen
saattavat helposti jäädä muiden prosessien varjoon ja johtaja voi
jäädä yksin.

Sosiaali- ja terveysalalla johtajien työssä näkyy
organisaatioiden, hallinnon, henkilöstön ja palvelujen johtamisen
muutosten ohella kolme organisaation ulkopuolista mutta selvästi
organisaatioon ja johtamiseen vaikuttavaa asiaa. Ulkoapäin tulevat
äkilliset ja vaikeasti ennakoitavat rakennemuutokset, väestön ja
työntekijöiden ikääntyminen ja muuttoliike sekä laajemmat julkisen
hallinnon reformit ja toimintatapojen uudistaminen heijastuvat
monin eri tavoin johtajan työhön. Odotukset vaihtelevat sen mukaan,
onko kyse lähijohtajasta, organisaation keskijohtoon kuluvasta vai
strategisen tason johtajasta.

Toimintaympäristön muutokset ja oman organisaation konkreettiset
uudistukset muuttivat johtajan työn painopisteitä. Kuntien
organisaatiouudistuksissa johtajien määrää vähennetään usein, ja
jäljelle jäävien johtajien työmäärä saattaa lisääntyä. Lisäksi
johtajat kohtaavat erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa myös
vahvojen ammattien reviiriajattelua siitä, kuka mitäkin
ammattiryhmää voi johtaa.

Johtaminen on usein tasapainoilua 

Supistuvan organisaation johtaminen edellyttää uudenlaisia
johtamistaitoja ja osaamista. Kaksoisjohtajuus eli johtajan
tehtävien sijoittuminen yhtäaikaisesti organisaation eri tasoille
tuo uusia piirteitä ja joskus myös jännitteitä johtamistyöhön.
Johtajan työ on moniulotteista, eikä johtajan ole aina helppo
tasapainoilla esimerkiksi lähellä asiakasrajapintaa olevan yhden
ammattiryhmän lähijohtajana ja samanaikaisesti esimerkiksi
moniammatillisen palvelukokonaisuuden johtajana.

Muutokset antavat myös mahdollisuuden tehdä tulevaisuutta ja
kehittää toimintaa uuteen suuntaan. Hankkeen tuottamat yleiset ja
kuntakohtaiset raportit antoivat johtajille mahdollisuuden arvioida
omia johtamiskokemuksiaan suhteessa heiltä kerättyyn
tutkimustietoon. Työyhteisöt pitivät hyvänä toimintatapana myös
sitä, että TOVER-hankkeen tutkijat toivat tutkimustietoa takaisin
työyhteisöihin ja tuloksista keskusteltiin yhdessä eri tasoilla
työskentelevien johtajien kanssa.

Kuntakohtaisten seminaarien tavoitteena oli lähentää tutkimusta
ja työelämää. Vuorovaikutteinen tutkimuksen toteuttamisen malli
auttoi tutkijoita ymmärtämään ja antamaan uudenlaista sisältöä sekä
itsestään selviltä vaikuttaneille tai vaikeasti avautuville
tutkimustuloksille.

Työsuojelurahaston rahoittamassa Tieto, osaaminen ja verkostot
sosiaali- ja terveysjohdon tukena, TOVER -hankkeessa olivat mukana
Hämeenlinna, Jyväskylä, Kitee, Kotka Salo, Sastamala. Itä-Suomen
yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta hankkeessa
olivat mukana myös projektikoordinaattori
Minna Joensuu ja professori
Johanna
Lammintakanen.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Vuokko Niiranen, Minna Joensuu, Johanna Lammintakanen, Mervi Kerkkänen (toim.) (2014) Johtajana muutoksissa. ACTA 253, Suomen Kuntaliitto, Helsinki. ISBN 978-952-293-198-6. http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3000 Avaa

Julkaistut artikkelit

Vuokko Niiranen 2013. Kokonaisvaltainen sosiaalipolitiikka kunnissa -miten johtaa, miten oppia johtamaan. Julkaisussa Ulla Salonen-Soulié (toim.) Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus – haasteet opetukselle ja tutkimukselle. Huoltaja-säätiö. Verkkokirja. www.huoltaja-saatio.fi/julkaisut. http://www.huoltaja-saatio.fi/julkaisut/

Niiranen Vuokko 2013. Johtajana sosiaali- ja terveydenhuollossa. Terveys ja talous 2, 38-39.

Vuokko Niiranen 2014. Johtaminen rakennemuutosten keskellä. Fysioterapia 6/2014, 4-9.

Vuokko Niiranen 2014. Moniammatillisen yhteistyön johtaminen. Lastensuojelun Keskusliitto http://www.lskl.fi/files/2644/LSKL_Niiranen_Moniammatillisen_tyoyhteison_johtaminen_1.10.2014.pdf

Verkkokirjoitukset

Vuokko Niiranen 2014. Kuntaliitto: Att leda i förändring – möjligheter, kunskaper och färdigheter. 7.11.2014 http://www.kommunerna.net/sv/databanker/nyheter/2014/Sidor/2014-11-07-johtajana-muutoksissa.aspx

Vuokko Niiranen 2014. Kuntaliitto: Johtaminen muutoksissa -mahdollisuudet, taidot ja osaaminen puntarissa. 7.11.2014. http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2014/Sivut/Johtajana-muutoksissa.aspx

Vuokko Niiranen 2015. Uudistusten johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa on jatkuvaa työtä. Pohjois-Karjalan Siun sote- -hanke. Uutiskirje 3/2015. Pohjois-Karjalan sairaala- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. 2015. http://www.pkssk.fi/uutiskirje3-2015

Hankkeeseen liittyvät opinnäytetyöt

Raatikainen Jaana. 2013. Sosiaalityön lähi- ja keskijohdon johtamisosaaminen kunnissa. Pro gradu, sosiaalityö. Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yhteiskuntatieteiden laitos. Sosiaalityö. Itä-Suomen yliopisto.

Lamberg Kristiina. 2013. ”Muuten toimitaan sisäisessä viestinnässä sovittujen marssijärjestysten mukaan.” Organisaation viralliset viestintäkanavat julkisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa. Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos. Terveyshallintotiede.

Kolehmainen Maarit. 2013. Johtamisen työvälineiden käyttö sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisessa. Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos. Terveyshallintotiede.

Saatavilla Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilla https://www2.uef.fi/fi/yhka/pro-gradu-tutkielmat