Tietoisuuskehäinen johtaminen -väitöskirja

Hanketiedot

Hankenumero
110032

Hakija
Marja Turunen

Toteuttaja
Marja Turunen

Lisätietoja
Marja Turunen
marja.turunen@abela.fi

Toteutusaika
1.1.2010 - 1.12.2010

Työsuojelurahaston päätös
9.2.2010
18 300 euroa

Kokonaiskustannukset
27 050 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2010

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten organisaatiot käyttävät tietoisuutta (consciousness ) ja sen mahdollisuuksia strategisissa päätöksissä: miten aiheet, jotka valitaan keskeisiksi aiheiksi organisaatioiden tavoitteellisen toiminnan kannalta, valikoituvat, missä määrin tietoisuudella ja huomion laadulla (quality of attention) on merkitystä ja missä määrin tietoisuuden ulottuvuuksia hyödynnetään. Tutkimus selvittää, miten tietoisuus näyttäytyy organisaatioissa, mitä mahdollisuuksia se tarjoaa ja mitkä ovat siihen kohdistuvat esteet ja ennakkoluulot. Tutkimus perustuu laadulliseen ja tulkitsevaan tutkimusotteeseen.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on luoda teoreettista mallia ja käytännön kokemusperäistä tietoa tietoisuudesta. Huomion laadun tutkimus nähdään yritystoimintaa ja inhimillistä hyvinvointia syvästi uudistavana prosessina. Tämän tiedon varassa voidaan kehittää konkreettisia organisaation kehittämisen, strategisen suunnittelun ja työhyvinvoinnin työkaluja suomalaisen työelämän kehittämiseksi vastaamaan moninaisiin globaaleihin ja paikallisiin haasteisiin.

Tietoisuus tässä tutkimuksessa nähdään dynaamisena yrityksen kilpailuetua luovana kyvykkyytenä ja samalla syvällistä inhimillistä kasvua ja kehitystä mahdollistavana prosessina, jolla on laajoja käytännön soveltamiskohteita niin organisaatioiden kehittämisen kuin työhyvinvoinnin ja elämän merkityksellisyyden kokemisessa.

Väitöskirjan valmistumisaikataulu on vuoden 2012 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marja Turunen

Tiedote

Kuinka tietoisesti organisaatio käyttää tietoisuutta?

1.12.2010

Marja Turunen tutkii, miten organisaatiot käyttävät tietoisuutta strategisissa päätöksissään. Hän kysyy tekeillä olevassa väitöskirjassaan, miten organisaatioiden tavoitteille keskeiset aiheet valikoituvat. Toinen tutkimuksen tärkeä kysymys on, paljonko tietoisuus ja huomion laatu vaikuttavat. Työsuojelurahasto tuki Turusen väitöskirjan tekoa stipendillä.
 
Yhdentoista kuukauden stipendiaikana 2010 Turunen terävöitti tutkimuksensa metodologiaosuutta ja keräsi sekä analysoi empiiristä aineistoa tietoisuuden laadun johtamisesta. Aineisto on peräisin innovaatioalustan siirrosta Suomesta ulkomaille. Tuloksia ei vielä ole. Teoreettiset jatko-opinnot hän on tehnyt. Lisäksi hän on työstänyt monia käsikirjoitusvaiheessa olevia artikkeleita.
 
Tietoisuus tuo yritykselle luovaa kyvykkyyttä
 
Turunen näkee tietoisuuden luovana kyvykkyytenä, joka tuo yritykselle kilpailuetua. Samalla tietoisuus on prosessi, joka mahdollistaa syvällistä inhimillistä kasvua ja kehitystä. Täten tietoisuudella on monia sovelluskohteita niin organisaatioiden kehittämisessä kuin työhyvinvoinnin ja elämän merkityksellisyyden kokemisessa.
 
Aihepiirin tutkiminen on Turusen mukaan uutta, joten siitä on vain vähän empiiristä tietoa. Hän pyrkii luomaan sekä teoreettista mallia että käytäntöön perustuvaa kokemusperäistä tietoa tietoisuudesta.
 
Huomiota myös huomion laatuun
 
Marja Turunen pitää huomion laadun tutkimusta yritystoimintaa ja inhimillistä hyvinvointia syvästi uudistavana prosessina. Tällä tiedolla voi kehittää konkreettisia työkaluja organisaation kehittämiseen, strategiseen suunnitteluun ja työhyvinvointiin. Näin suomalainen työelämä pystyy vastaamaan globaaleihin ja paikallisiin haasteisiin.
 
Turunen olettaa väitöstyönsä valmistuvan vuoden 2012 loppuun mennessä. Sitä ennen hän kerää lisää aineistoa sekä jatkaa analysointia sekä väitöskirjan ja artikkeleiden kirjoittamista.
 
Turunen tekee väitöskirjaansa Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa. Turusella on työkokemusta organisaatioiden kehittämisestä. Hänen poikkitieteellinen tutkimuksensa kattaa johtamista, strategiaa ja organisaatiokäyttäytymistä. Turunen ennakoi, että työtä voi soveltaa organisaatioiden johtamiseen ja inhimillisen hyvinvoinnin lisäämiseen työorganisaatioissa.
 
Artikkelit innovaatioilmastosta ja uudesta luksuksesta
 
Marja Turunen on kirjoittajana kahdessa hänen väitöstutkimuksensa aihepiiriä sivuavassa artikkelissa. Creating a Flourishing Innovation Climate -artikkelin muut kirjoittajat ovat Ali Faisal, Antti Karilainen, Ming Li, Pavan Ramkumar ja Pauli Salminen.
 
Changing Life Style and New Luxury -artikkelin kirjoittajat ovat Oskar Kohonen, Aditya Poudyal, Tingan Tang, Juhani Tenhunen ja Marja Turunen.
 
Molemmissa artikkeleissa tutorina toimi Olli Pitkänen. Molemmat artikkelit on julkaistu Yrjö Neuvon ja Sami Ylösen toimittamassa Bit Bang II. Innovating Energy, Energising Innovation -kirjassa, joka kuuluu Sitra 2010 -julkaisusarjaan.
 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Ali Faisal, Antti Karilainen, Ming Li, Pavan Ramkumar, PauliSalminen, Marja Turunen, tutor Olli Pitkänen. 2010. Creating aFlourishing Innovation Climate. Teoksessa Neuvo Yrjö, Ylönen Sami(toim.) Bit Bang II Energising Innovation, Innovating Energy.Helsinki 2010. ISBN (pbk) 978-952-60-3152-1

Oskar Kohonen, Aditya Poudyal, Tingan Tang, Juhani Tenhunen, MarjaTurunen, tutor Olli Pitkänen. Changing Life Style and New Luxury.Teoksessa Neuvo Yrjö, Ylönen Sami (toim.) Bit Bang II EnergisingInnovation, Innovating Energy. Helsinki 2010. ISBN (pbk)978-952-60-3152-1

http://lib.tkk.fi/Reports/2010/isbn9789526034140.pdf

Katso myös loppuunsaattamisstipendi 115004. http://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=115004&n=aineisto