Tietoisuuskehäinen johtaminen -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
115004

Hakija
Marja Turunen

Toteuttaja
Marja Turunen

Lisätietoja
Marja Turunen
marja.turunen@abela.fi

Toteutusaika
1.5.2015 - 31.10.2015

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2015
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
9 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2015

Tiivistelmä

Tutkimukseni käsittelee tietoisuutta organisaatioissa esiintyvänä prosessina strategisesta näkökulmasta. Tutkimus perustuu empiiriseen aineistoon ja sen tavoitteena on tuottaa tietoisuuskehäisen toiminnan näkökulma organisaatioiden johtamiseen teoreettisen jäsennyksen ja empiirisen aineiston avulla.

Jäsennän laadullista aineistoa narratiivisen tutkimusmenetelmän avulla. Aineisto on kerätty Suomessa, Kiinassa ja USA:ssa innovatiivisen vuorovaikutteisen toimintaympäristön hankkeissa erilaisten toimijoiden näkökulmasta.

Tutkimuksen alustavana tuloksena vahvistuu käsitys, jonka mukaan tietoisuutta ei johdeta organisaatioissa eksplisiittisesti, sillä käsite ei ole organisaation johtamisen ja toiminnan piirissä vakiintunut. Empiirisinä tuloksina kuvataan laadullisesti erilaisia kollektiivisia tietoisuuskehiä, jotka kannattelevat ja estävät toimintaa eri tavoin muodostaen näin strategisia mahdollisuuksia ja esteitä organisaatioiden toiminnassa.

Tutkimukseni on esseeväitöskirja, joka koostuu viidestä tieteellisestä artikkelista ja yhteenvetoluvusta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marja Turunen

Tiedote

Tietoisuuden näkökulma organisaatioon

31.10.2015

PsM, MBA
Marja Turunen tuotti väitöskirjassaan uutta tietoa
tietoisuudesta organisaatioissa. Tutkimus kehitti merkittävän
teoreettisen ja käytännöllisen johtamisen ulottuvuuden:
tietoisuuskehäisen johtamisen (consciousness-based view, CBV).

Tutkimus avaa uuden tietoisuuskehäisen tutkimusalueen ja
menetelmän strategisessa organisaatiotutkimuksessa.

Tutkimus esittää organisaatiot paljon laajemmiksi kuin
aikaisemmin on oletettu.

Organisaatioyhtälön ulkopuolelle on tähän asti jäänyt suuri osa
tiedosta, joka on lähtökohtaisesti epäselvää ja joka sijaitsee eri
sidosryhmien kokemustodellisuudessa.

Arkipäivän resurssi

Tietoisuusprosessit ovat tutkimuksen mukaan arkipäivän resurssi,
ja niillä on merkittäviä vaikutuksia johtamiseen, strategiaan ja
organisointiin.

Tietoisuuden käsittäminen organisaatiotoiminnan uudeksi
lähtökohdaksi avaa mahdollisuuksia innovatiiviseen ja kestävään
toimintaan tietoisuuskehäisen yhteisen toiminnan kautta.

Tuloksia voidaan soveltaa innovaatioiden tehostamiseen,
johtamiseen ja verkottuneen toiminnan lainalaisuuksien
ymmärtämiseen, vaikeasti ennustettavan ja nopeasti muuttuvan
tulevaisuuden sekä hyvinvoinnin johtamiseen.

Tutkimuksen käsittelemiä näkökulmia ovat muun muassa
organisaation ymmärtäminen jakautuneen huomion systeeminä
(attention-based-view), tietoisuusprosessit (consciousness) ja uusi
ontologinen prosessi (flat and relational).

Pohjana empiirinen kansainvälinen aineisto

Turusen väitöskirjan tulokset perustuvat käsitteelliseen ja
kansainväliseen empiiriseen aineistoon. Sen valossa tietoisuuskehät
ovat tutkittavissa uudenlaisin laadullisin menetelmin. Ne
pureutuvat kerronnalliseen yhteiseen (collective) ja jakautuneeseen
(distributed) tietoisuuteen kytkeytyvään ilmiökenttään.

Väitöskirja Toward a Consciousness-Based View of Organizing
(suomeksi Tietoisuuskehäinen johtaminen) tarkastettiin
Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa 3. joulukuuta
2015.

Työsuojelurahasto tuki tuotantotalouden alaan kuuluvan
artikkeliväitöskirjan valmistumista
loppuunsaattamisstipendillä.

Turunen oli saanut jo aiemminkin työtään varten stipendin
Työsuojelurahastolta (
110032).

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Väitöskirja verkossa https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18955

Väitöskirja

Marja Turunen. Toward a Consciousness-Based View of Organizing. 120 s + liitteet 100 s. Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 203/2015.

ISBN: 978-952-60-6550-2 (electronic)

ISBN: 978-952-60-6549-6 (printed)

ISSN: 1799-4942 (electronic)

1799-4934 (printed)

1799-4934 (ISSN-L) Avaa