Tietomallintamisen käytön kehittäminen ja uudet työroolit rakennushankkeissa: tutkimustulosten työstäminen, julkaisu ja levittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
117034

Hakija
Hannele (Tarja, Eeva, Hannele) Kerosuo

Toteuttaja
Hannele (Tarja, Eeva, Hannele) Kerosuo

Lisätietoja
Hannele (Tarja, Eeva, Hannele) Kerosuo
hannele.kerosuo@tuni.fi

Toteutusaika
3.4.2017 - 30.6.2017

Työsuojelurahaston päätös
23.2.2017
7 500 euroa

Kokonaiskustannukset
9 000 euroa

Tulokset valmistuneet
23.6.2021

Tiivistelmä

Tietomallintamisen käyttö on yleistynyt viime aikoina rakentamisessa. Tietomallit sisältävät informaatiota rakennuksesta ja sen osista digitaalisessa muodossa. Alan pyrkimyksenä on hyödyntää tietomalleja rakennusten suunnittelusta niiden ylläpitoon saakka. Hankkeessa levitetään Työsuojelurahaston rahoittaman ”Hankkeista oppiminen: Tietomallintamisen johtaminen, organisointi koordinointi” hankkeen (115196) tutkimustuloksia. Tavoitteena on työstää kaksi tieteellistä artikkelia ja kaksi suomenkielistä julkaisua alan toimijoille. Tietomallikoordinaattorin uusi työrooli: tavoitteena on tehdä näkyväksi roolin monitulkintaisuutta ja tulkintoihin sisältyviä jännitteitä yli asiantuntija- ja ammattirajojen. Tutkimusaineisto koostuu tietomallihankkeissa toimivien asiantuntijoiden haastatteluista (n=21). Analyysissä sovelletaan vastavuoroiseen dialogiin perustuvaa laadullisen tutkimuksen menetelmää. Tuloksista valmistuu artikkeli huhtikuussa ja blogikirjoitus toukokuussa 2017. Tietomallintamisen käyttöönotto ja levittäminen: tavoitteena on luoda uutta tietoa teknologian käyttöönotosta rakennusteollisuudessa. Tutkimuksen kohteena käyttöönoton kannalta keskeisen tiimin toiminta rakennusliikkeessä vuosina 2006-2015. Tutkimusaineisto koostuu tiimin haastatteluista ja tiimin toiminnan havainnoinnista tutkimushankkeissa vuosina 2011-2015. Tutkimuksen tulokset osoittavat miten käyttöönottoa voi tai kannattaa tukea. Tuloksista valmistuu englannin- ja suomenkieliset artikkelit kesäkuussa 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hannele (Tarja, Eeva, Hannele) Kerosuo

Tiedote

Tietomallintamisen käytön kehittäminen ja uudet työroolit rakennushankkeissa

23.6.2021

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli työstää tieteelliä julkaisuja Työsuojelurahaston ”Hankkeista oppiminen: Tietomallintamisen johtaminen, organisointi koordinointi” hankkeen (115196) tutkimustuloksista analysoimalla syvällisemmin hankkeessa kerättyä haastattelu-aineistoa sekä levittää sen tuloksia rakennusalan ja työelämän toimijoille. Lisäksi yhdessä artikkelissa hyödynnettiin PRE-ohjelman (2011-2014) ja Suomen Akatemian (2013-2015) hankkeiden aineistoja pitkittäistutkimuksena. Aineiston analyysissä sovellettiin laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Tutkimuksen tuloksia on esitetty konferensseissa ja niistä on julkaistu suomenkieliset artikkelit, jotka ovat työelämän toimijoiden käytettävissä heidän kehittäessään toimintaansa.

Lähtökohdat

Uuden, eri suunnittelualoja yhdistävän teknologian, tietomallintamisen (BIM) käyttö on viimeisten vuosikymmenten aikana yleistynyt rakentamisessa. Tietomallintamisen käytön odotetaan muuttavan rakennusalan nykyisiä työkäytäntöjä, työrooleja ja tehtäviä merkittävästi, Tutkimuksen teoriatausta perustuu toiminnan teoriaan ja yhteiskuntatieteiden rooliteorioihin. Tutkimuksen tavoitteena on tarjota tietoa työelämän käytänntöjen tasolta työelämän tutkijoiden ja toimijoiden käyttöön.

Aineisto

Hankkeen aineisto on kerätty useissa rakennusalan organisaatioissa, joissa hyödynnettiin tietomallintamista. Uusia työrooleja tutkittiin 21 teemahaastattelua sisältävässä aineistossa. Tietomallintamisen käytön kehittämistä analysoitiin haastattelemalla yhden rakennusliikkeen kahta avainhenkilöä vuosina 2013 ja 2015. Haastatteluissa rakennettiin kertomusta vuodesta 2006 lähtien, jolloin avainhenkilöt tulivat töihin rakennusliikkeeseen.

Menetelmät

Roolitutkimuksen menetelmänä sovellettiin avointa tai aktiivista haastattelua, Tuloksia analysoitiin temaattisen analyysin menetelmällä. Tietomallinnuksen käytön kehittymisen tutkimus perustui toiminnan teorian historialliseen analyysiin, jossa kohteena ovat toiminnan piirteet, kehitysvaiheet ja siitymät vaiheesta toiseen. Toiminnan piirteitä ja kehitysvaiheita analysoitiin toimintajärjestelmän mallin avulla. Siirtymiä vaiheesta toiseen analysoitiin ristiriita ja jännite analyysin avulla.

Tulokset ja johtopäätökset

Tietomallintamisen ohjauksen ja koordinoinnin roolit eivät ole vakiintuneita käytännössä. Roolien tulkinnoissa ja toteutuksessa on vaihtelua. Uusien roolien toteutukseen sisältyy jännitteisyyttä, joilla on heijastusvaikutuksia alan vakiintuneisiin rooleihin. Käyttöä organisoivan tiimin panos oli keskeinen yrityksen tietomallintamisen käyttöönotossa.Käyttöä organisoivan tiimin panos oli keskeinen yrityksen tietomallintamisen käyttöönotossa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Käytännön toimijoiden on hyvä olla tietoisia tietomallihankkeiden uusiin rooleihin liittyvästä monitulkintaisuudesta voidakseen ottaa roolien toteutuksen puheeksi käytännön hankkeissa. Tuen ja oman tekemisen merkitystä tietomallintamisen käytön oppimisessa on tärkeää suunniteltaessa tietomallintamisen käyttöönottoa yrityksissä.

Aineisto

Rakennusten tietomallintamisen käyttöönoton pitkä ja mutkikas polku Avaa

Hannele Kerosuo. Tietomallintamisen käytön kehittäminen ja uudet työroolit rakennushankkeissa: tutkimustulosten työstäminen, julkaisu ja levittäminen. Tiivistelmä Avaa

Dr. Hannele Kerosuo, Department of Education, University of Helsinki, Finland. Research project: The development of the use of building information modelling and new work roles in building projects. Abstract Avaa