Tietotyö maaseudun innovaatioympäristöissä -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
112175

Hakija
Timo Suutari

Toteuttaja
Timo Suutari

Lisätietoja
Timo Suutari
timo.m.suutari@helsinki.fi

Toteutusaika
1.11.2012 - 1.12.2012

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2012
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
4 900 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2012

Tiivistelmä

Tutkimus osallistuu kansallista innovaatiopolitiikkaa ja tietotalouden kehittymisedellytyksiä koskevaan keskusteluun tuottamalla tietoa maaseudun merkityksestä jälkiteollisen yhteiskunnan kehitysvaiheessa. Tutkimuksen kohteena on maaseutupaikkakunnilla tehtävä tietotyö. Tutkimuksen empiirisenä tarttumapintana ovat korkeasti koulutetut ihmiset, jotka toimivat tutkimus-, suunnittelu- ja tuotekehitystehtävissä ja joiden työympäristöinä ovat maaseudulla sijaitsevat osaamiskeskittymät ja -keskukset kuten teknologiakeskukset tai tutkimuslaitokset. Näitä tarkastellaan tutkimuksessa innovaatioympäristön käsitteen kautta. Tutkimuksen empiria koostuu haastatteluaineistosta.

Perusteluna keskittymiselle yksilöihin on se, että innovaatiopolitiikan ja innovaatiotoimintaa koskevan tutkimuksen mielenkiinto on ensisijaisesti kohdistunut rakenteisiin ja organisaatioihin, mikä on tähän mennessä jättänyt yksilönäkökulman vähemmälle huomiolle. Viime aikoina innovaatiotoiminnan selitysmallien painopiste on kuitenkin siirtynyt kohti tiedon välittymisen ja tietoyhteisöjen toiminnan tarkasteluja, jolloin mielenkiinnon kohteena on, miten yksilöt ja yhteisöt luovat ja välittävät tietoa. Tutkimus siis tarkastelee tietotyön ja tietoyhteisöjen toimintaa maaseudun innovaatioympäristöissä.

Väitöskirja toteutetaan suomenkielisenä monografiana. Työn on määrä valmistua alkuvuodesta 2013.

Hankkeen vastuuhenkilö

Timo Suutari