Tietotyön tuottavuuden mittaaminen työympäristömuutoksissa -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
116053

Hakija
Miikka Palvalin

Toteuttaja
Miikka Palvalin

Lisätietoja
Miikka Palvalin
miikka.palvalin@tut.fi

Toteutusaika
1.5.2016 - 31.7.2016

Työsuojelurahaston päätös
19.2.2016
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.7.2016

Tiivistelmä

Hanke on viimeistelyapuraha väitöskirjatutkimuksessa. Hankkeen tarkoituksena on saattaa käynnissä olevat artikkeleiden arviointiprosessit loppuun, raportoida väitöskirjan johdanto-osa, sekä saattaa väitöskirja esitarkastukseen. Väitöskirjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten uusien työnteontapojen vaikutuksia tietotyöhön voidaan mitata. Tutkimuksessa tarkastellaan ilmiötä lähtökohtaisesti yksittäisen tietotyöntekijän näkökulmasta. Lähtökohtana on pyrkimys parantaa tietotyöntekijöiden mahdollisuuksia työskennellä aiempaa fiksummin ja parantaa tätä kautta tietotyöntekijöiden työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Tutkimusaineisto koostuu tuhannesta vastauksesta, jotka on kerätty useista suomalaisista organisaatioista SmartWoW-kyselyn avulla vuosien 2014-2016 aikana. Hankkeen tarkoituksena on raportoida tutkimustulokset artikkeleissa sekä väitöskirjassa.

Tutkimus on osa DI Miikka Palvalinin tietotyön tuottavuutta käsittelevää väitöskirjaa. Tulokset ovat käytettävissä 2016-2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Miikka Palvalin

Tiedote

Tietotyömuutosten hallintaan mittarit

31.7.2016

Tohtorikoulutettava, diplomi-insinööri Miikka Palvalin kehittää suorituskyvyn mittaamista tietotyön ympäristömuutoksissa. Tämä auttaa hahmottamaan, mistä työhyvinvointi ja tuottavuus tietotyössä muodostuvat.

Johtamisen tueksi Palvalin laati SmartWoW-kyselypohjaisen mittarin, joka sisältää noin 50 väittämää organisaatioiden työympäristömuutoksista. Hän kehittää mittaamista väitöskirjassaan, jonka viimeistelyyn hän sai Työsuojelurahaston loppuunsaattamisstipendin.

Stipendiaikana Palvalin viimeisteli väitöskirjan johdanto-osan ja kaksi artikkelia. Johdannossa on tietoa myös artikkeleiden ulkopuolelta.

Suorituskyvylle raamit

Palvalinin mittausprosessi hyödyntää yleisesti hyväksyttyjä suorituskyvyn mittaamisen perusteita ja täydentää mittaamista väitöskirjassa kehitetyn tietotyön suorituskyvyn viitekehyksellä.

Samalla viitekehyksellä Palvalin rakensi SmartWoW-työkalun, jota voi hyödyntää johtamisessa ennen ja jälkeen työympäristömuutosten. Palvalinin väitöskirjan aineisto koostuu tuhannesta vastauksesta, jotka on kerätty tällä työkalulla 2014–2016.

Työkalua on hyödynnetty lähes 40 suomalaisessa organisaatiossa ja siihen on vastannut lähes 10 000 tietotyöntekijää, paljolti julkiselta sektorilta.

Palvalinin mukaan työkalu on haastanut organisaatioita ja työntekijöitä etsimään parempia työtapoja ja jakamaan vinkkejä muille työntekijöille.

SmartWoW-työkalulla kerättyä dataa hyödynnetään tulevaisuudessa myös siinä, kuinka monitilatoimisto vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin ja tuottavuuteen.

Kontrollijohtamisesta luottamukseen

Suomalainen tietotyöelämä ollut jo jonkin aikaa murroksessa; työ ei ole yhtä paljon aikaan ja paikkaan sidottua kuin aiemmin.

Palvalin päättelee, että työntekijät haluavat yhä laajemmin vaikuttaa omaan työhönsä ja työtapoihinsa, mikä on jo muuttanut erityisesti johtamista. Aiempi kontrollointiin perustuva johtaminen on saanut osin väistyä ja tilalle on tulossa luottamuksen kulttuuri.

Tulevaisuuden työ perustuu Palvalinin mukaan paljolti siihen, että työntekijä ja työnantaja sopivat tehtävistä yhdessä, ja työssä arvioidaan tehtävien lopputulosta. Nämä ilmiöt pakottavat yritykset kokeilemaan uusia työtapoja.

Tällöin on erityisen tärkeää, että vaikutukset työhyvinvointiin ja tuottavuuteen saadaan osoitettua. Näihin tarpeisiin Palvalin uskoo väitöskirjallaan vastaavansa.

Palvalin väitteli Tampereen yliopistossa (ent. Tampereen teknillinen yliopisto) 26.4.2019.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Palvalin, M. (2019). Avaa

. (Tampere University Dissertations; Vol. 47). Tampere University.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1055-4