Tietotyön työaikakulttuurit -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
114048

Hakija
Soja Ukkola

Toteuttaja
Soja Ukkola

Lisätietoja
Soja Ukkola
soja.ukkola@gmail.com

Toteutusaika
16.5.2014 - 31.5.2015

Työsuojelurahaston päätös
11.2.2014
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
24 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2015

Tiivistelmä

Tutkimus on etnografia, jonka avulla tehdään ymmärrettäväksi tietotyön työkulttuuria ajallisesta näkökulmasta. Aikakulttuurin nähdään muodostuvan sekä muodollisista työhön kohdistuvista ajallisista vaatimuksista että työntekijöiden arkisista epämuodollisista käytännöistä ja aikakäsityksistä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää: 1) Millainen työaikakulttuuri tietotyöntekijöiden työyhteisössä on? Mitkä ovat sen keskeiset piirteet? 2) Mitkä tekijät osallistuvat työaikakulttuurin muotoutumiseen ja miten sitä pidetään yllä päivittäisissä käytännöissä? 3) Miten työpaikan virallinen ja työntekijöiden epävirallinen työaikanormisto kohtaavat?

Tutkimusaineistoa kerättiin noin puolen vuoden ajan tietointensiivisessä palveluorganisaatiossa. Tutkimusaineiston analysointi tapahtuu teemoittelun, aineiston kuvaamisen ja käsitteellistämisen keinoin. Tutkimuksella vastataan muun muassa kysymyksiin: millainen vaikutus työpaikan normeilla, käytännöillä ja työpäivän tapahtumilla on työaikoihin, mitä on ylitöiden taustalla ja mistä kiire syntyy. Tutkimuksen on määrä valmistua 2015.

Hankkeen vastuuhenkilö

Soja Ukkola