Tiimien jaetun johtajuuden muotoutuminen ajassa

Hanketiedot

Hankenumero
116259

Hakija
Tessa Horila

Toteuttaja
Tessa Horila

Lisätietoja
Tessa Horila
tessa.horila@jyu.fi

Toteutusaika
9.11.2016 - 21.11.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
600 euroa

Kokonaiskustannukset
650 euroa

Tulokset valmistuneet
21.11.2016

Tiivistelmä

Osallistun 9.-12.11.2016 järjestettävään ECREA (European Communication Research and Education Association) -konferenssiin. Kuudetta kertaa järjestettävän eurooppalaisen viestinnän tutkimuksen konferenssin teemana on tänä vuonna ”Mediated (Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures”. Konferenssi järjestetään Prahassa, Tsekissä. Pidän konferenssissa esitelmän otsikolla ”Shared leadership in virtual teaming: Temporality and emergence”. Se käsittelee yhdessä lehtori Marko Siitosen kanssa toteuttamaani tutkimusta, jossa tarkastellaan kolmen autenttisen virtuaalitiimin jäsenten käsityksiä jaetun johtamisen muotoutumisesta ajassa. Jaetusta johtajuudesta tiimeissä on paljon tutkimusta, mutta siinä ei ole juuri huomioitu ajan ulottuvuutta, eli sitä, miten ilmiö muotoutuu, vaihtelee tai rytmittyy ajassa. Alustavien tulosten perusteella aika vaikuttaa johtamiseen sekä yksilön, tiimin, että koko organisaation tasolla. Usein tutkituista laboratorioryhmistä poiketen nämä prosessit voivat kestää vuosia tai vuosikymmeniä. Ilmiö kytkeytyy tiimin ja organisaation kulttuuriin ja viestintäkäytänteisiin. Aika myös jaksottaa ja rytmittää jaettua johtajuutta. Esittelemämme tutkimus muodostaa puheviestinnän väitöskirjani neljännen ja viimeisen osatutkimuksen. Saamani palaute edistää sekä osatutkimusta että koko väitöskirjaa. Kansainvälinen konferenssi mahdollistaa kansainvälisen verkostoitumisen alani tutkijoiden kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tessa Horila

Tiedote

Johtamisvuorovaikutus muuttuu ajassa

21.11.2016

Ajan ulottuvuus johtamisvuorovaikutuksessa on tärkeä, sillä johtaminen ei ole staattinen ilmiö vaan jatkuvasti vuorovaikutuksessa muuttuva, kehittyvä ja muokattava.

Silti aikaa osana johtamisvuorovaikutusta ja tiimien johtamisvuorovaikutusta on tutkittu verrattain vähän.

Tällaisia näkemyksiä esitti apurahatutkija Tessa Horila Jyväskylän yliopistosta eurooppalaisessa viestinnän tutkimuksen konferenssissa. ECREAn (European Communication Research and Education Association) konferenssi järjestettiin Prahassa 9.–12. marraskuuta 2016.

Työsuojelurahasto tuki Horilan konferenssimatkaa stipendillä.

Horilan esitelmä perustui hänen tekeillä olevaan väitöstutkimuksensa neljänteen osatutkimukseen. Väitös käsittelee yhteistä vuorovaikutusosaamista työelämän tiimeissä (TSR 115257).

Esitelmän otsikko oli Shared leadership in virtual teaming: Temporality and emergence. Esitelmä tarkasteli kahden pitkäaikaisen ja yhden väliaikaisen työelämän tiimin jäsenten käsityksiä johtamisvuorovaikutuksen kehityksestä ja muutoksesta ajassa.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tiimien johtamisvuorovaikutuksen muutokseen ja kehitykseen vaikuttavat kehittyvä osaaminen, vuorovaikutussuhteiden luominen ja ylläpitäminen, vaihtuvat johtamispositiot, muuttuvat johtamistarpeet sekä muutokset organisaation ja laajemmin työelämän johtamiskulttuurissa.

Tulokset valottavat johtamiseen liittyvää vuorovaikutusosaamista työelämän tiimeissä.

Pitkäaikaisissa tiimeissä korostettiin johtamista vuorovaikutussuhteiden ylläpitämisenä ja vuorovaikutushaasteiden hallintana ajan myötä. Väliaikaisessa tiimissä puolestaan korostui johtamisen yhteensovittaminen projektitiimin erilaisiin vaiheisiin.

Horila laatii parhaillaan tutkimuksesta ja sen tuloksista artikkelikäsikirjoitusta Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen lehtorin Marko Siitosen kanssa. Tarkoituksena on lähettää käsikirjoitus vertaisarvioitavaksi kansainväliseen julkaisuun loppuvuonna 2016 tai alkuvuonna 2017.

 

 

Toimittaja
Leena Huovila