Tiimit ja turvallisuuden rakentuminen ja kehittäminen sote- ja opetusaloilla (Tiitu)

Hanketiedot

Hankenumero
210042

Hakija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Pirjo Aura
pirjo.aura@haaga-helia.fi

Toteutusaika
1.9.2021 - 20.6.2023

Työsuojelurahaston päätös
27.4.2021
87 000 euroa

Kokonaiskustannukset
145 010 euroa

Tulokset valmistuneet
8.8.2023

Tiivistelmä

Sote- ja opetusaloilla koetaan turvattomuutta. Tiitu hanke tutkii emotionaalisen, psykologisen ja fyysisen turvallisuuden rakentumista, niitä estäviä ja edistäviä tekijöitä sekä niiden kehittämistä sote- ja opetusalojen tiimeissä ja esimiestyössä. Aiemman KaPu-hankkeen (190111) tuloksista tiimien ja vertaisilta saatu tuki oli merkittävä. Tiitu hanke toteutetaan monimenetelmäisesti yhdistäen biometristä vuorovaikutustutkimusta narratiivisiin ja toimintatutkimuksellisiin lähestymistapoihin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pirjo Aura

Tiedote

Ammatillinen tiimityö - Uusia näköaloja oppivan ja turvallisemman tiimin kehittämiseen

8.8.2023

Tiivistelmä

TIITU-hankkeessa tutkimme psykologisen, emotionaalisen ja fyysisen turvallisuuden rakentumista sekä niitä estäviä ja edistäviä tekijöitä sote- ja opetusalojen tiimeissä ja esihenkilötyössä. Hankkeessa kehitettiin samalla myös kyseisten tiimien turvallisuutta edistäviä käytäntöjä aitojen tiimikokousvideointien, eläytymismenetelmäkyselyjen sekä yhteistoiminnallisten menetelmien avulla. Kyseessä oli siis samanaikaisesti tutkimus- ja kehittämishanke. Mukana oli neljä organisaatiota ja 40 osallistujaa. Hanke tuotti aikaisempaa laaja-alaisempaa ja syvällisempää tietoa tiimien turvallisuudesta sekä loi mallin ja kuvakortit tiimien konkreettiselle kehittämistyölle. Näitä voidaan soveltaa muillekin aloille ja työelämän kehittämiseen.

Kerro hankkeen käynnistämisen lähtökohdat, teoriatausta, uutuusarvo ja tavoitteet.

Psykologisesta turvallisuudesta on vähän monimenetelmäistä tutkimusta, jossa tutkitaan ja kehitetään samanaikaisesti todellisten tiimien toimintaa. TIITU:ssa yhdistimme biometristä vuorovaikutustutkimusta eläytymismenetelmäiseen ja toimintatutkimukselliseen lähestymistapaan.

Näin saimme psykologisesta turvallisuudesta laaja-alaisemman ja syvällisemmän kokonaiskuvan. Mahdollistimme samalla tiimeille omakohtaisen osallistumisen sekä oman yhteisön reflektoinnin, visioinnin ja kehittämisen.

Aineisto

Aineisto kerättiin neljästä suomalaisesta opetus- ja sote-alan organisaatiosta. 1. osio: neljän tiimikokouksen videoinnit, niitä reflektoivat videot, osallistujien tiimi- turvallisuus- ja tunnekokemukset sekä tunnereaktioiden analyysi iMotionsin AFFDEX-algoritmilla (N=20). 2. osa: kirjalliset eläytymismenetelmävastaukset (N=36) ja niiden analyysi, 3. osio: toimintatutkimukselliset kehittämistilaisuudet, niiden nauhoitteet, muistiinpanot ja niiden analyysit (N=40).

Menetelmät

Tutkimme tiimikokouksia ja osallistimme tiimit niitä koskevien tulosten reflektointiin. Tutkimme tiimikokousten tunnereaktioita, vuorovaikutusta sekä osallistujien tunne,- tiimi-, ja turvallisuuskokemuksia. Tiiminvetäjät osallistuivat esihenkilötoimintaansa koskeviin sparrauskeskusteluihin. Eläytymismenetelmällisten tarinoiden avulla tutkimme turvallisuuden toteutumisen esteitä ja edellytyksiä. Yhteistoiminnallisten menetelmien kautta tiimit pääsivät kehittämään työyhteisönsä toimintaa.

Tulokset ja johtopäätökset

Kaikissa menetelmissä korostuivat tiimin positiivisen vuorovaikutuksen, keskinäisen tuen, yhteisen ideoinnin ja tiedonmuodostuksen sekä yhdessä luotujen toimintatapojen ja pelisääntöjen merkitys psykologista turvallisuutta lisäävinä tekijöinä. Tiimin ja kokousten funktioiden kirkastaminen olisi tärkeää, sillä ne ovat yllättävän usein tiimiläisille epäselviä. Jokaisen tiimin kehittämisessä tulisi kuitenkin lähteä tiimikohtaisista tarpeista käsin yleisten suositusten sijaan.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Monimenetelmäinen lähestymistapa turvallisuuteen tuotti syvällisen ja laaja-alaisen aineiston.

Tutkimuksen kytkeminen suoraan todellisten tiimien kehittämiseen paljasti todellisten tiimien ja työyhteisöjen turvallisuuteen liittyviä vahvuuksia ja kipupisteistä eikä vain niin sanottuja yleisiä listoja tai suosituksia. Luomaamme mallia ja kuvakortteja voidaan käyttää kaikilla aloilla tiimi- ja työyhteisölähtöiseen, konkreettiseen kehittämiseen.

Aineisto

Gjerstad Eevastiina, Nyberg Crister, Otonkorpi-Lehtoranta Katri & Raatikainen Eija. Ammatillinen tiimityö. Uusia näköaloja oppivan ja turvallisemman tiimin kehittämiseen. Loppuraportti. Haaga-Helia, Metropolia. 2023.
Haaga-Helia julkaisut 17/2023
ISBN 978-952-7474-45-7
ISSN 2342-2939 Avaa

Julkaisuluettelo Avaa

Eija Raatikainen & Katri Otonkorpi-Lehtoranta. Psykologista turvallisuutta tukeva työkulttuuriEsteet ja edellytykset opetus- ja sosiaalialalla. Aikuiskasvatuslehti. Joulukuu 2023. https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/130393/89962