Tilakohtainen paine-erosäätöinen ilmanvaihto sisäilmahaittojen vähentämisessä

Hanketiedot

Hankenumero
113322

Hakija
Sipoon kunta

Toteuttaja
Sipoon kunta

Lisätietoja
Juha Pohjonen
juha.pohjonen@sipoo.fi

Toteutusaika
7.10.2013 - 31.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
27.9.2013
62 000 euroa

Kokonaiskustannukset
124 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2014

Tiivistelmä

Tavoitteet:
Hankkeessa kehitetään aktiivisella paine-erosäädöllä ohjattavaa huonekohtaista ilmanvaihtoa ratkaisuksi sisäilmakohteisiin. Hankkeen tavoitteena on turvata tilankäyttäjien terveys ja työrauha tarjoamalla puhdasta ja terveellistä sisäilmaa kaikissa olosuhteissa kustannustehokkaasti.

Menetelmät:
Sisäilmaongelmaisessa kohteessa tehtävät toimenpiteet jaetaan kahteen luokkaan – nopean haitan ja pysyvän haitan vähentäminen. Nopean haitan vähentämisen tarkoituksena on parantaa sisäilmaa, ei tehdä tilojen peruskorjauksia, uusimisia tai käyttötarkoituksen muutoksia.
Tässä tutkimuksessa edetään portaittain tilakohtaisen riskianalyysin, haitan vähentämisen suunnittelun, nopean haitan vähentämisen kautta vaikuttavuuden mittaamiseen.
Kohteena on kymmenen luokkatilaa, joiden paine-eroa säädetään koneellisesti haluttujen ilmanpainetasojen saavuttamiseksi, joilla toivotaan saatavan apua sisäilmaongelmiin.
Tiloista ja niissä työskentelevälle henkilökunnalle tehdään säännöllisen oire-, elintoiminto- j olosuhdetiedon seuranta, joissa selviää menetelmän toimivuus.

Tulokset:
Projekti alkaa 7.10.2013 ja jatkuu aina 31.12.2014 asti.
Projektissa kerätyt oire-, elintoiminto- ja olosuhde tiedot analysoidaan säännöllisesti kuukauden välein ja väliraportti on käytettävissä 5/2014.
Varsinaiset johtopäätökset, yhteenveto sekä tulokset ovat käytettävissä kaksi kuukautta projektin päättymisen jälkeen 2/2015.

Hankkeen vastuuhenkilö

Juha Pohjonen

Tiedote

Tilakohtainen ilmanvaihto vähensi sisäilmahaittoja

31.12.2014

Tilakohtainen ilmanvaihtokone voi olla tehokas menetelmä sisäilmaongelmien hoidossa – yhdessä muiden nopeiden haitan vähentämistoimien kanssa. Ratkaisu soveltuu tilanteisiin, joissa tarvitaan määräaikaisia, tehokkaita ja nopeita toimia siten, että tiloja voidaan käyttää koko ajan normaalisti.

Tilakohtaisesta ilmanvaihdosta saatiin kokemusta sipoolaisessa koulussa. Tilakohtaisella paine-erosäätöisellä ilmanvaihtokoneella pyrittiin vähentämään koettuja sisäilmahaittoja.

Sipoon kunnan kehittämishankkeessa asiantuntijana toimi sisäilmaratkaisuja tuottava Inspector Sec Oy.

Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Tilakohtainen ilmanvaihto haluttiin käyttöön tilanteessa, jossa rakennuksen jäljellä oleva käyttöaika on lyhyt. Massiivisiin korjauksiin ei haluttu ryhtyä, mutta sisäilmaan liittyvät terveydelliset riskit haluttiin pitää hallinnassa.

Interventio hankalimmissa tiloissa

Hankalimmiksi koettuihin tiloihin järjestettiin tilakohtainen paine-erosäätöinen ilmanvaihto, joka toimi riippumattomasti rakennuksen muusta ilmanvaihdosta. Ilmanvaihtokoneen asennuksen yhteydessä tehtiin myös tiivistyksiä.

Koneen avulla haluttiin lisätä tilan ilmanvaihtokapasiteettia ja samalla huolehtia siitä, että tilassa ei ole alipainetta eikä hallitsemattomia ilmavuotoja.

Sisäilmaan liittyviä haittoja seurattiin kahden vuoden ajanjaksolla 2013–2014. Seurannan tarkoituksena oli selvittää, oliko tilakohtaisella ilmanvaihdolla vaikutusta tilankäyttäjien kokemiin haittoihin.

Sairauslomat ja oireet vähenivät

Interventioryhmän kokemat haitat vähenivät selvästi seuranta-aikana verrattuna vertailuryhmän kokemiin haittoihin. Sairauslomat interventioryhmässä puolittuivat jokaisella seurantakerralla.

Sisäilmahaittaa osoittavan pölytutkimuksen mukaan haitta oli vähentynyt lähes kaikissa tiloissa seurantajaksolla. Oirekyselyiden mukaan oireilu väheni selvästi, kun koneita käytettiin jatkuvasti.

Interventioryhmältä kysyttiin tyytyväisyyttä haitan vähentämistoimiin. Tyytyväisyyttä lisäsi se, että käyttäjillä oli mahdollisuus säätää koneen tehoa itse. Koneen tuottama melu vähensi tyytyväisyyttä, mutta siitä ei enää valitettu äänioptimoinnin jälkeen.

Kyselyn mukaan kaikki tilankäyttäjät pitivät konetta jatkuvasti päällä.
 
Vaihtoehto rakennuksen elinkaaren loppuun

Kehittämishankkeessa selvitettiin rakennuksen turvallista käyttöä elinkaaren loppuvaiheessa.

Tilakohtaisella ilmanvaihtokoneella voidaan pidentää rakennuksen käyttöaikaa tarvittavan ajan niin, että saadaan aikaa jatkotutkimuksille ja poliittiselle päätöksenteolle. Varsinaista haitallista päästölähdettä ei tarvitse välttämättä poistaa, jos tuotteella saadaan vähennetyksi haittoja hyväksyttävälle tasolle.

Tällaisten toimien kokonaiskustannukset ovat tavallisesti 5–20 prosenttia niistä kustannuksista, jos esimerkiksi koulu siirtyisi väistötiloihin.

Kehittämishankkeessa parannettiin koulun työntekijöiden ja oppilaiden olosuhteita. Lisäksi kyseessä oli teknologiakokeilu, jonka lupaavien tulosten innoittamana Inspector Sec Oy käynnisti Tekesin tuella tuotekehitysprojektin. Siinä kehitetään ja tuotteistetaan nopeasti asennettava paine-erosäätöinen ilmanvaihtokone.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Sisäilmahaittojen vähentäminen tilakohtaisella paine-erosäätöisellä ilmanvaihtokoneella. Kehittämisavustus TSR 113322. Tutkimusraportti. Avaa

Tilakohtainen ilmanvaihto toimi. Tiedon silta 2016. https://tiedonsilta.fi/tilakohtainen-ilmanvaihto-toimi/