Tilaus-toimitusprosessin nykytila ja kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
113032

Hakija
Sepa Oy

Toteuttaja
Sepa Oy

Lisätietoja
Kimmo Norojärvi
kimmo.norojarvi@sepa.fi

Toteutusaika
15.2.2013 - 1.12.2013

Työsuojelurahaston päätös
7.3.2013
17 100 euroa

Kokonaiskustannukset
34 290 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2013

Tiivistelmä

Viime vuoden alussa tehdyssä sisäisen ilmapiirin tutkimuksen tuloksissa nousi esiin kolme parannettavaa asiaa. 1) Tavoitteellisuus, selkeämmät tavoitteet, 2) avoimuus, tiedonkulku ja 3) kehittäminen, oma- ja työtapojen kehittäminen. Tietojärjestelmän kehitys on mennyt huimasti eteenpäin, mutta sitä ei ole täysimääräisesti pystytty hyödyntämään myynnin ja suunnittelun prosesseissa. Tuotantoon on investoitu, mutta tehokkuus ei ole noussut toivotulla tavalla. Vanhentuneet työmenetelmät eivä toimi tehokkaasti uusittujen laitteiden ja ohjelmien kanssa.

Kehitysohjelman tavoitteena on löytää toimivat ja nykyaikaiset työkalut ja menetelmät henkilöstön käyttöön. Lisätä avoimuutta ja kannustaa henkilöstöä yhdessäkehittymiseen. Työ on kausiluonteista ja seuraa lisäksi rakentamisen suhdanteita, jolloin kesäaikana työn kuormittavuus on huipussaan. Tämä vaikuttaa työilmapiiriä laskevasti ja heikentää työmotivaatiota. Työn kuormittavuutta voidaan hallita paremmin uusimalla tarjouslaskenta ja suunnitteluohjelmat.

Kukin prosessi käydään läpi havaintotutkimusmenetelmällä TTS Kehitys Oy:n toimesta. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstön psyykkiseen tukeen muutoksessa. Havaintotutkimus aloitetaan tuotannosta ja se etenee suunnitteluosaston kautta myyntiin. Kunkin osion jälkeen ohjausryhmä käsittelee tulokset ja toteuttaa yhteisesti sovitut parannustoimenpiteet.

Tulokset tuotannon osalta valmistuvat kesäkuussa, suunnittelun osalta elokuussa ja myynnin osalta lokakuussa.

Kimmo Norojärvi

Hankkeen vastuuhenkilö

Kimmo Norojärvi

Tiedote

Kehityshanke paransi Sepa Oy:n työprosesseja

1.12.2013

Kaikkia toimialoja koskeva kehittämishanke paransi tuottavuutta
ja kannattavuutta ja paransi työprosesseja Sepa Oy:ssä. Hankkeen
aikana sovittiin myös työyhteisön yhteiset pelisäännöt.
Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Sepa Oy toteutti Työtehoseura Kehitys Oy:n kanssa laajan
kehityshankkeen. Kehityshanke lähti liikkeelle vuonna 2012
toteutetusta ilmapiirikartoituksesta. Kartoituksen mukaan
henkilöstö toivoi työhönsä selkeämpiä tavoitteita, lisää avoimuutta
työyhteisöön sekä oman työn kehittämistä. Työmenetelmiä ei ollut
kehitetty vaikka yrityksen laitteet ja esimerkiksi tietotekniikka
olivat kehittyneet paljon.

Yrityksessä oli todettu, että puutavaran hukkamäärät olivat
lisääntyneet. Tietojärjestelmiä ei ollut otettu käyttöön riittävän
hyvin myynnissä ja suunnittelussa. Käytössä oli osin vanhoja
työmenetelmiä.

Ennen projektin aloittamista koko henkilökuntaa informoitiin
tulevasta hankkeesta, sen toteuttamistavasta ja tavoitteista. Aina
ennen osastokohtaista tarkastelua henkilökunta kutsuttiin
avauspalaveriin, jossa tarkennettiin tutkimuksen tavoitteita ja
menetelmiä.

Työyhteisöä ohjattiin asiantuntijan avulla

Hankkeen aikana yrityksen henkilökuntaa haastateltiin ja heidän
työtapojaan tutkittiin videoimalla ja havainnoimalla. Yrityksen
esimiehiä koulutettiin, ja työyhteisöä ohjattiin ulkopuolisen
asiantuntijan avulla.

Hankkeen aikana huomattiin myös, että tehtaan koko johtamisen
pitäisi olla yhden henkilön, tuotantopäällikön, vastuulla.
Raaka-ainehukkaan päätettiin kiinnittää huomiota jo
hankintavaiheessa. Yrityksessä on aikaisemmin tehty myyntityötä
ilman esimiehen ohjausta, ja nyt asia muutetaan.

Tutkimus toi esille kaikilla osastoilla uusia näkökulmia, joita
yrityksessä työstetään edelleen. Tutkimuksen jälkeen tulokset
purettiin osastoittain. Yhteisesti eri osastoilla päätettiin
toimenpiteistä, miten havaitut puutteet korjataan – esimerkiksi
myynnissä, sahaamisessa, logistiikassa ja esimiestoiminnassa.

Kehityshankkeessa olivat mukana Työtehoseurasta tutkijat
Jari Laine, ja osan aikaa myös
Pia Pihlajasaari.

Sapon ohjausryhmän kuuluivat
Kimmo Norojärvi,
Matti Ahonen,
Marketta Pellikka,
Ilkka Kuningas ja
Hannu Kasurinen koko projektin ajan ja osan aikaa
myynnin osalta
Mika
Toikko, suunnittelusta
Toomas Alviste ja logistiikasta
Heikki Salonen. Kaikkiaan hanke kesti 18
kuukautta.

Kehitysprojekti jatkuu edelleen omana työnään.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Kimmo Norojärvi. Sepa Oy. Tilaus-toimitusprosessin nykytila ja kehittäminen. s. 18. 2015. Avaa