Toimihenkilöt neuvottelupöydässä

Hanketiedot

Hankenumero
210010

Hakija
Ilkka Levä

Toteuttaja
Ilkka Levä

Lisätietoja
Ilkka Levä
ilkka.leva@helsinki.fi

Toteutusaika
1.3.2021 - 31.5.2021

Työsuojelurahaston päätös
8.2.2021
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
4 000 euroa

Tulokset valmistuneet
25.5.2021

Tiivistelmä

Toimihenkilöt neuvottelupöydässä teos tutkii suomalaisten toimihenkilöiden itseymmärrystä heidän neuvottelutoimintansa historian kautta vuosina 1945-2017. Teos on vertaisarvioitu ja arvioitsijoiden mukaan se on erittäin tarpeellinen lisä suomalaiselle työelämätutkimukselle. Viimeinen työvaihe on tehdä vertaisarvioitsijoiden ehdottamat korjaukset julkaisua varten.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ilkka Levä

Tiedote

Toimihenkilöt neuvottelupöydässä

25.5.2021

Tiivistelmä

Teos valottaa historiallista jännitettä toimihenkilötyössä. Heidän asemansa työantajien luottohenkilöinä ja työntekijöiden työnjohtajina tai esihenkilöinä on tuottanut heille kuluttavan työmarkkinaposition. Luokka-aseman sijasta heitä on määrittänyt heterogeenisesti ammatti-identiteetti tai yleinen kouluttautuminen. Toimihenkilöiden aktivoituminen työehtosopimustoiminnan kentällä on kollektiivisesti tapahtunut paljon myöhemmin kuin työntekijöillä. Toimihenkilöiden osalta vakiintumisesta voidaan puhua vasta 1960-1970-luvuilla tulopoliittisen neuvottelujärjestelmän myötä. Teos selvittää toimihenkilöiden neuvottelutoiminnan historiaa ja pohtii heidän itseymmärrystään uusilla tavoilla kokoavasti. Teos on pohja tulevalle tutkimukselle.

Lähtökohdat

Hanke käynnistyi tarpeesta tietää lisää toimihenkilöiden neuvottelutoiminnasta. Sitä ei ollut tutkittu kokoavasti. Teoriataustana on korporatismitutkimuksen kriitiikki ja yhteiskuntahistoriallinen ote työmarkkinoiden muutokseen sodan jälkeisessä Suomessa. Teoksen uutuusarvo perustuu sen sisältämään kokonaisnäkemykseen siitä historiallisesta kehityksestä, jonka myötä toimihenkilöt ovat tulleet työmarkkinaneuvotteluiden tasavertaisiksi osapuoliksi Suomessa.

Aineisto 

Teoksessa hyödynnettiin työnantajien keskusjärjestöjen arkistoaineistoja, toimihenkilöiden keskusjärjestöjen arkistoaineistoja sekä muita työmarkkinoiden neuvottelutoimintaan liittyviä arkistoaineistoja koko tutkimusajanjaksolta vuosilta 1944-2015. Lisäksi teosta varten luettiin aikalaiskirjallisuutta sekä tutkimuskirjallisuutta teemaan liittyen.

Menetelmät

Teos on historiantutkimuks, joka luotaa aihetta yhteiskuntahistoriallisesta sekä poliittishistoriallisesta näkökulmasta käsin. Se nostaa keskeiseksi työmarkkinayksilöiden ja yhteisöiden välisen suhteen sekä jännitteen, joka vallitsee toimihenkilöiden asemassa työnantajien ja työntekijöiden välissä. Teoksen tiedonkeruun menetelmät perustuivat tarkkaan lähilukuun lähdeaineistoista sekä aikalais- ja tutkimuskirjallisuudesta lähdekriittisin menetelmin.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Teoksen uutuusarvo perustuu sen kokonaisnäkemykseen työmarkkinoiden muutoksesta ja toimihenkilöiden roolista tuossa muutoksessa. Se kuvaa heidän mukaan tuloaan varteenotettaviksi neuvottelutoimijoiksi. Teoksen tuloksia voidaan hyödyntää pohdittaessa suuntia tuleville neuvotteluille. Tärkeä viesti, joka teoksesta nousee, on se, ettei neuvotteluita voi käydä ilman tasaveroisiksi luotuja neuvotteluosapuolia, joita tasapainottaa mukana oleva valtion edustus.

Aineisto

Gaudeamuksen tiedote kirjasta Avaa

Toimihenkilöt neuvottelupöydässä. Tiivistelmä Avaa