Toimijoita tahtomattaan? Kuinka julkisen sektorin vanhustenhoito-organisaatiot kääntävät rakenteellisia ongelmia kiistoiksi hoitajien toimijuudesta -väitöskirja

Hanketiedot

Hankenumero
115052

Hakija
Antero Olakivi

Toteuttaja
Antero Olakivi

Lisätietoja
Antero Olakivi
antero.olakivi@helsinki.fi

Toteutusaika
1.9.2015 - 31.8.2016

Työsuojelurahaston päätös
4.2.2015
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2016

Tiivistelmä

Väitöskirjatutkimukseni tarkastelee tapoja, joilla julkisen sektorin vanhusten hoitotyö vastaa (erityisesti) väestön ikääntymisen aiheuttamiin muutospaineisiin. Tutkimuksen aineisto muodostuu vanhushoivan johtotehtävissä työskentelevien toimihenkilöiden sekä maahanmuuttajataustaisten hoitajien haastatteluista. Analyysin fokuksessa ovat eri toimijoiden tavat ymmärtää ja tehdä hallittavaksi omaa työtään ja työskentely-ympäristöään. Tutkimuksessa kysytään: Miten ikääntyvän väestön ”ongelma” kääntyy vanhusten hoitotyössä siedettävissä oleviksi paikallisiksi ongelmiksi? Millaisia hoitotyön etiikkaa ja eri toimijoiden vastuuta koskevia uudelleentulkintoja käännökset edellyttävät? Millaisia kiistoja ja tulkintaerimielisyyksiä käännöksiin liittyy? Mikä on maahanmuuttajatyöntekijöiden asema suhteessa käännösyrityksiin?

Tutkimus tarkastelee erityisesti käytäntöjä, joissa vanhushoivan rakenteelliset ongelmat kääntyvät lupaaviksi mahdollisuuksiksi kehittää työntekijöiden omaehtoista, aktiivista ja itsenäistä toimijuutta. Tutkimus kysyy, millä edellytyksillä nämä käännösyritykset ovat eri toimijoille uskottavia ja hyväksyttäviä. Tutkimus tarjoaa välineitä lisätä vanhustenhoidon toimijoiden itseymmärrystä ja ratkaista heidän välisiään kommunikaatio-ongelmia.

Tutkimuksen arvioitu valmistumisaika on joulukuussa 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Antero Olakivi

Tiedote

Siirtolaistausta luo paineita hoitajille

31.8.2016

Siirtolaistaustaisilla hoitajilla on usein painetta esiintyä erityisen hyvinä, aktiivisina ja vastuullisina työntekijöinä,  todetaan tekeillä olevassa väitöstutkimuksessa.

Siirtolaistaustaisten hoitajien toimijuuteen liittyvät tulkinnalliset ristiriidat aiheuttavat säröjä poliittisiin pyrkimyksiin ratkaista vanhushoivan resurssiongelmia aktivoimalla hoitajien – tässä tapauksessa siirtolaishoitajien – yrittäjämäistä toimijuutta.

Siirtolaisuustausta ja siihen usein liittyvät kulttuuriset stereotypiat, kuten oletukset afrikkalaisista hoivakulttuureista, tarjoavat hoitajille myös mahdollisuuksia ja resursseja yrittäjämäiseen toimijuuteen. Siirtolaisuustausta tarjoaa resursseja myös vastakkaisiin tulkintoihin, todetaan tutkija Antero Olakiven Helsingin yliopiston sosiologian alan väitöstutkimuksessa (The relational construction of professional selves: negotiating the occupational agency of care work managers and migrant care workers in Finland).

Muualta tulleet hoitajat voivat nähdä itsensä paitsi dynaamisina, innovatiivisina ja motivoituneina toimijoina, myös pakkoyrittäjinä, jotka pärjäävät raskaassa työssään oman toimeliaisuutensa turvin ja koska heillä ei taustansa tähden ole muita vaihtoehtoja.

Miten siirtolaistaustaiset hoitajat nähdään?

Tekeillä oleva väitöstutkimus pohjautuu vanhushoivan johtotehtävissä työskentelevien toimihenkilöiden sekä maahanmuuttajataustaisten hoitajien haastatteluihin. Tutkimus tarkastelee tapoja, joilla hoitotyö vastaa niihin muutospaineisiin, joita väestön ikääntyminen tuo.

Analyysin fokuksessa ovat eri toimijoiden tavat ymmärtää ja tehdä hallittavaksi omaa työtään ja työskentely-ympäristöään. Tutkimuksessa kysytään, miten ikääntyvän väestön ongelma kääntyy vanhusten hoitotyössä siedettäviksi paikallisiksi ongelmiksi ja millaisia hoitotyön etiikkaa ja eri toimijoiden vastuuta koskevia uudelleentulkintoja käännökset edellyttävät.

 Mikäli siirtolaistaustaiset hoitajat näyttäytyvät työmarkkinoilla heikossa asemassa sinnittelevinä pakkoyrittäjinä, joiden rekrytointi raskaaseen ja matalasti palkattuun vanhustyöhön on ensisijaisesti keino säästää työvoimakuluja, ovat tulkinnat myös toimihenkilöiden toimijuudesta vähemmän positiivisia.

Toisaalta tutkimus osoittaa, miten toimihenkilöt osaavat vaihdella positiivisten ja negatiivisten tulkintojen välillä ja kehystää oman toimintansa tavoilla, joka mahdollistaa sen legitimiteetin myös jatkossa.

Antero Olakiven väitöstutkimus valmistuu vuonna 2017. Työsuojelurahasto on tukenut Olakiven väitöstutkimuksen tekemistä tutkijastipendillä.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Olakivi, Antero. . Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos. Helsinki. 2018. ISSN 2343-273X (print) ISSN 2343-2748 (online) ISBN 978-951-51-3291-8 (pbk.) ISBN 978-951-51-3292-5 (PDF) http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3292-5 Avaa