Toimintakulttuurin muutos asumis- ja hoivapalvelukeskuksessa

Hanketiedot

Hankenumero
116004

Hakija
Keravan palvelutalosäätiö

Toteuttaja
Keravan palvelutalosäätiö

Lisätietoja
Raisa Laurila
raisa.laurila@kpts.fi

Toteutusaika
1.3.2016 - 31.12.2017

Työsuojelurahaston päätös
13.1.2016
23 812 euroa

Kokonaiskustannukset
47 624 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2017

Tiivistelmä

”Toimintakulttuurin muutos asumis- ja hoivapalvelukeskuksessa”-hankkeen tavoitteina on Keravan Palvelutalosäätiön toimintatapojen ja -kulttuurin sekä prosessien muutos. Hanke toteutetaan vaikeavammaisten ryhmäkodin pilottitiimissä sekä ikäihmisten palveluasumisyksiköiden vastaavien sairaanhoitajien pilottitiimissä. Hankkeen aikana vahvistetaan henkilöstön osaamista, vuorovaikutustaitoja ja työssä viihtyvyyttä. Asiakaslähtöistä näkökulmaa painotetaan. Vastaavat sairaanhoitajat saadaan toimimaan tiimeissään vahvempina vastuuhenkilöinä ratkaisukeskeisiä menetelmiä käyttäen.

Tavoitteena on tehdä Keravan Palvelutalosäätiöstä kahden vuoden aikana haluttu asumis- ja hoivapalveluja tuottava toimija sekä vetovoimainen työpaikka.

Menetelminä käytetään prosessikonsultointia, ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja osin restoratiivisen ratkaisukeskeisen työyhteisösovittelun menetelmiä. Hankkeeseen osallistuvat kaikki pilottitiimin työntekijät sekä toisena pilottiryhmänä eri yksiköiden vastaavat sairaanhoitajat. Vastaavien sairaanhoitajien pilottitiimin avulla hyviksi havaitut toimintatavat saadaan jalkautettua myös ikäihmisten palveluja tuottaviin yksiköihin.

Ulkopuolisena asiantuntijana toimii työyhteisövalmentaja Leila Kouvonen, www.leilakouvonen.fi.

Sovellettava tutkimus:
Jaetun johtajuuden taito; Pauli Juuti
Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu; Inga Järvinen ja Tuula Luhtiniemi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Raisa Laurila

Tiedote

Palvelutalo kehitti toimintakulttuuriaan

31.12.2017

Keravan Palvelutalosäätiöllä oli kaksi päämäärää: saavuttaa halutun asumis- ja hoivapalvelujen tuottajan maine ja olla vetovoimainen työpaikka. Siksi säätiö vei läpi toimintakulttuurin välttämättömään muutokseen tähtäävän kehittämishankkeen, jota Työsuojelurahasto tuki kehittämisavustuksella.

Päämäärien saavuttamiseksi keskityttiin asiakkaiden asukaskokemuksen parantamiseen ja henkilöstön työhyvinvoinnin lisäämiseen.

Julkisuudessa ja yksityisesti saatu myönteinen palaute, palveluiden käyttöasteen nousu ja yhteistyön lisääntyminen muiden toimijoiden kanssa kertovat siitä, että hankkeessa syntyi toivottuja tuloksia.

Myös henkilöstön työhyvinvointi lisääntyi, mikä näkyy muun muassa sairauspoissaolojen vähenemisenä sekä oman työn ja toiminnan kehittämishaluna. Kehitystyö jatkuu edelleen, mutta muutosta ei enää pelätä.

Keravan Palvelutalosäätiö tuottaa asumispalveluja ikäihmisille ja neurologisesti vammautuneille henkilöille Kotimäen palvelukeskuksessa. Henkilökuntaa on kaikkiaan 49, joista hoitohenkilökuntaa 31. Ympärivuorokautisen hoivapalvelun ohella tuotetaan omana toimintana myös asukkaiden tukipalvelut, kuten ateriat sekä siivous- ja pyykkipalvelut.

Jaetussa johtajuudessa joukkueeksi

Ulkopuolisena asiantuntijana hankkeessa toimi työyhteisövalmentaja Leila Kouvonen.

Hankkeessa sovellettiin professori Pauli Juutin näkemyksiä jaetusta johtajuudesta. Jaetun johtajuuden työpaikassa työntekijät kulkevat samalla polulla, samaan suuntaan. He kohtaavat haasteet jatkuvasti keskenään keskustellen.

Jaettu johtajuus on seurausta prosessista, jossa koko työyhteisö pyrkii joukkueena samoihin päämääriin käyttäen hyväksi kaikkien osaamista ja taitoja.

Lisäksi sovellettiin prosessikonsultointia, ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja osin restoratiivisen ratkaisukeskeisen työyhteisösovittelun menetelmiä.

Asukkaille mahdollisuus valintoihin

Asukaskokemuksen parantamiseen oli vahva tahtotila. Osallisuutta lisäämällä asukkaille pyrittiin antamaan mahdollisuus vaikuttaa oman elämän sisältöön. Kun asukas saa valita, se lisää tyytyväisyyttä.

Lisäksi kehitettiin asukastyytyväisyyskysely, toimintatapa jatkuvaan asukaspalautteeseen ja säännöllinen asukaspalaverikäytäntö. Asukkaiden ja omaisten iltoja järjestettiin kahdesti, ja niitä on jatkossakin tarkoitus pitää muutaman kerran vuodessa.

Työpaikkaan vetovoimaa

Työpaikan vetovoimaa lisättiin monin keinoin. Työntekijöille osallistettiin oman työn suunnitteluun ja kehittämiseen. Yhdessä opeteltiin avoimuutta sekä suoran ja rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista.

Tehtävänkuvat avattiin ja rakennettiin uudelleen yhteistyössä. Vastuualueet selkiytyivät, ja niin jokainen tietää vastuunsa rajat. Sairauslomiin alettiin puuttua varhaisen tukemisen mallin mukaisesti. Työterveyshuollon kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä.

Kaikki nämä seikat monien muiden joukossa ovat lisänneet keskinäistä luottamusta ja työtyytyväisyyttä. Henkilöstö on aiempaa motivoituneempaa kehittämään niin työtään kuin itseään ja jakamaan omaa osaamistaan muulle työyhteisölle.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Raisa Laurila. Avaa

. Keravan Palvelutalosäätiö 26.10.2017. 10 sivua.