Toimintamallin kehittäminen RF-ylialtistumistilanteisiin (6 yrityksen yhteishanke)

Hanketiedot

Hankenumero
112367

Hakija
TeliaSonera Finland Oyj

Toteuttaja
TeliaSonera Finland Oyj

Lisätietoja
Jyrki Kettunen
jyrki.kettunen@teliasonera.com

Toteutusaika
1.12.2012 - 31.5.2013

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2012
19 800 euroa

Kokonaiskustannukset
39 600 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2013

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään toimintamalli ja siihen liittyvä kirjallinen ohje tilanteisiin, joissa epäillään työntekijän (tai muun henkilön) altistuneen voimakkuudeltaan olemassa olevien säännösten mukaiset raja-arvot ylittävälle radiotaajuiselle säteilylle. Koska tälläiset tilanteet ovat harvinaisia, asianomaiset toimijat eivät välttämättä ole aiemmin osanneet toimia oikealla tavalla.

Toimintamalli ja ohje suunnataan työterveyslääkäreille ja muulle terveydenhoitohenkilökunnalle, sekä soveltuvin osin myös yritysten esimiehille, työsuojelupäälliköille ja työsuojeluvaltuutetuille. Toimintamalli suunnataan ensisijaisesti yritysten työntekijöitä ajatellen, mutta sitä voidaan soveltaa osin myös suuren yleisön edustajiin.

Toimintamalli määrittää toimenpiteet ja testit, jotka selvittävät ylialtistuksen kohteeksi epäillyn terveydentilan. Se myös kertoo yritysten työntekijöille, esimiehille ja työsuojeluorganisaatiolle heiltä edelletyt toimenpiteet. Määritellään myös kriteerit, milloin asia tulee saattaa viranomaisten tietoon. Hanke perustuu olemassaolevaan tietoon eikä sisällä koejärjestelyjä tai testejä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jyrki Kettunen

Tiedote

Toimintaohjeet RF-ylialtistumista varten

31.5.2013

Työterveyslaitos on kehittänyt selkeät toimintaohjeet sen
varalle, kuinka työpaikoilla pitää toimia epäiltäessä altistumista
raja-arvot ylittäville radiotaajuisille (RF, Radio Frequncy)
kentille.

Ohjeet auttavat poikkeavien altistumisten systemaattiseen
käsittelyyn koko riskinhallintaketjussa työpaikoilla,
työterveyshuolloissa ja tarvittaessa myös erikoissairaanhoidossa.
Prosessi jakaantuu seuraavasti: välittömät, tekniset ja
lääketieteelliset toimet sekä tiedotus ja korjaavat toimet.

Työterveyslaitoksen asiantuntijat kehittivät toimintamallin
työyhteisöjen kehittämishankkeena, johon osallistui kuusi yritystä
telealalta. Työsuojelurahasto rahoitti hanketta
kehittämisavustuksella.

Toimintaohjeiden avulla epäilty ylialtistuminen voidaan
käsitellä nopeasti, oikein, avoimesti ja dokumentoidusti. Siten
sekä työntekijän että työnantajan oikeusturva ja turvallisuus
voidaan varmistaa ja mahdolliset terveyshaitat selvittää.

RF-kentille voi altistua esimerkiksi masto- ja kattotöissä sekä
erilaisissa testaustilanteissa. Ylialtistuminen on hyvin
harvinaista, mutta se voi kuitenkin aiheuttaa vakavia ja
pitkäaikaisia terveyshaittoja.

Nostaa kehon lämpötilaa

Radiotaajuisia sähkömagneettisia kenttiä käytetään esimerkiksi
radio- ja televisiolähettimissä, matkapuhelimissa ja niiden
tukiasemissa, tutkissa, teollisuuden kuivaus-, kuumennus- ja
sulatusprosesseissa, mikroaaltouuneissa ja lääketieteellisissä
laitteissa.

Altistuttaessa voimakkaalle koko kehoon kohdistuvalle
RF-kentälle terveysriskin aiheuttaa kehon lämpötilan nousu.

Paikallinen altistuminen erittäin voimakkaille kentille voi
aiheuttaa paikallisia kuumia pisteitä, jotka johtavat
lämpövaurioihin ja jopa sisäelinten palovammoihin. Lämpövauriot
alkavat, kun kudoksen lämpötila on puoli tuntia yhtäjaksoisesti yli
41 astetta.

Muita kudoksia herkempiä vaurioitumaan ovat keskushermosto,
kivekset ja silmän mykiö eli linssi. Silmässä yli 41 asteen
lämpötila voi johtaa harmaakaihin kehittymiseen.

Tapaturman käsittelyä RF-erityispiirtein

Suomessa ei ole ollut yleisiä ohjeita siitä, kuinka työpaikoilla
pitää toimia epäiltäessä altistumista raja-arvot ylittäville
RF-kentille. Ei ole myöskään ollut yleisesti hyväksyttyjä
kansainvälisiä ohjeita siitä, millainen epäillyn altistuksen
jälkeisen lääkärintarkastuksen pitäisi olla.

Tutkijat keräsivät olemassaolevaa tietoa, ja lisäksi he
haastattelivat osallistujayrityksistä johtoa, työntekijöitä,
työsuojeluväkeä ja työterveyshuoltoja.

Radiotaajuisille kentille ylialtistuminen on rinnastettavissa
tavalliseen tapaturman käsittelyprosessiin, jossa on otettava
huomioon RF-kenttien erityispiirteet.

Tutkijat kehittivät epäillylle RF-kentälle ylialtistumisen
selvittämisprosessia teknisistä toimenpiteistä työterveyshuoltojen
ohjeisiin ja lääkärintarkastuksiin sekä tiedottamiseen
työyhteisössä.

Työyhteisölle malli tuo selkeät ohjeet ehkä hieman
epämääräisinkin tilanteisiin. Työntekijä saa varmuuden siitä, että
hänen terveydentilansa on selvitetty asianmukaisesti. Vähäisissä
ylialtistuksissa työntekijälle ei synny pysyvää haittaa, mutta
epävarmuus voi olla henkisesti rasittavaa ja johtaa jopa työ- ja
toimintakyvyn rajoittumiseen.

Työnantajalle on puolestaan ohjeet teknisen selvityksen
tekemiseen ja työterveyshuollolle selkeät
terveystarkastusohjeet.

Lisäksi tutkijat painottavat tietoisuutta ja tapaturmien
ehkäisyä – tapaturmathan eivät satu, vaan ne aiheutetaan.
Työyhteisölle tapahtuneesta voidaan viestiä normaalien käytäntöjen
mukaan. Viestinnässä on hyvä käydä läpi tapaturmaan johtaneet
tekijät sekä uudet toimintatavat, joilla tapahtuman toistuminen
estetään ja joihon työntekijät sitoutuvat.

Loppuraportti sisältää tarkistuslomakkeita eri osapuolille. Ne
ovat saatavissa myös erillisinä tiedostoina. 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Tommi Alanko, Harri Lindholm, Soile Jungewelter, Maria Tiikkaja, Maila Hietanen. 2013. Toimintamalli RF-kenttien aiheuttamissa tapaturmaisissa ylialtistumistilanteissa. Helsinki: Työterveyslaitos. ISBN 978-952-261-349-3 (pdf) http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Sivut/Toimintamalli_RF_kenttien_aiheuttamissa_ylialtistumistilanteissa.aspx Avaa

Avaa

Avaa

Avaa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/35/EU (26.6.2013) terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0001:0021:FI:PDF

Alanko Tommi, Lindholm Harri, Jungewelter Soile, Tiikkaja Maria, Hietanen Maila. 2014. Operating model for managing accidental overexposure to RF-fields. Finnish Institute of Occupational Health.  ISBN 978-952-261-393-6 (PDF)  www.ttl.fi/en/publications/Electronic_publications/Pages/RF-fields.aspx. http://www.ttl.fi/en/publications/Electronic_publications/Pages/RF-fields.aspx Avaa