Toimintatutkimus ja työkonferenssimenetelmä työpaikkojen tasa-arvon edistämisessä -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
115054

Hakija
Minna Leinonen

Toteuttaja
Minna Leinonen

Lisätietoja
Minna Leinonen
minna.leinonen@tuni.fi

Toteutusaika
1.3.2015 - 1.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2015
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2015

Tiivistelmä

Työelämän toimintatutkimuksellisessa kehittämisessä demokraattisten prosessien tukemisella on pitkät perinteet. Väitöskirjatutkimuksessa käsitellään sitä, millaisin ehdoin ja tuloksin kommunikatiivisen toimintatutkimuksen työkonferenssimenetelmää voidaan hyödyntää sukupuolten tasa-arvon edistämisessä. Työkonferenssin toiminta-ajatukseen kuuluu sukupuolten ja hierarkioiden sekoittaminen niin että voitaisiin luoda hierarkioista ja oman organisaation paineista mahdollisimman vapaita tiloja. Millaisia rajoja kehittämisessä kohdataan, ylitetään ja miten tutkija niitä käsittelee toimintatutkimuksellisissa tilanteissa? Kehittämistä lähestytään ennen kaikkea konkreettisten vuorovaikutustilanteiden tasolla, ja näytetään kohtaamisten haasteellisuus suhteessa toimintatutkimuksellisiin ja feministisen metodologian ihanteisiin. Näin voidaan löytää keinoja kehittää toimintatutkimuksellisia menettelytapoja ja tutkijoiden toimintaa. Tutkimuksessa pohditaan myös demokraattisuuteen pyrkivän kehittämisen paikkaa ja mahdollisuuksia muuttuvassa suomalaisessa työelämässä.

Tutkimuksen pääasiallisen aineiston muodostavat organisaatioiden välisen tasa-arvotyökonferenssin ryhmäkeskustelut. Keskustelujen sisältöjen jäsentämisessä on hyödynnetty sisällönanalyysiä ja vuorovaikutustilanteiden tarkastelussa etnometodologista keskustelunanalyysiä. Toimintatutkimuksessa ei ole juurikaan hyödynnetty vuorovaikutustutkimusta.

Väitöskirjatutkimuksen lopulliset tulokset ovat hyödynnettävissä vuonna 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Leinonen

Tiedote

Tasa-arvo edistyy, kun näkökulmat kohtaavat

1.12.2015

Tasa-arvotyö on tärkeä lähtökohta työpaikan kehittämisessä. Tasa-arvopyrkimykset vaikuttavat sekä kehittämisen organisointiin että sisältöihin. Minna Leinonen tuo valmistuvassa väitöskirjassaan näkyviin kehittämisen rajallisuutta ja työkonferenssia toimintatutkimuksellisena keinona.

Työsuojelurahasto tuki väitöskirjan valmistumista stipendillä. Koska väitöskirjan artikkelit oli jo julkaistu, Leinonen keskittyi stipendiaikana kokoamaan artikkeleissa esitettyjä tuloksia.
 
Yhteiset keskustelufoorumit, jotka pyrkivät tukemaan demokraattisia prosesseja työpaikoilla, oikeuttavat myös kehittämistyötä, Leinosen näkökulmasta tasa-arvon edistämistä.

Tasa-arvotyössä pitää ottaa huomioon erilaisten ryhmien tarpeet ja voimavarojen jakautuminen. Erityisen tärkeää on muistaa haavoittuvimmat ryhmät, kuten määräaikaiset.
 
Leinonen kannustaa organisoimaan monien näkökulmien tietoista kohtaamista siten, että erimielisyyksiä on helppo käsitellä.
 
Sosiaaliset jaot huomioon
 
Työelämä moninaistuu eli esimerkiksi työsuhdemuodot ja kulttuuritaustat painottuvat yhä enemmän.  Siksi tarvitaan menettelytapoja, jotka ottavat erilaisia sosiaalisia jakoja huomioon. Jaot vaikuttavat työpaikoilla.
 
Työkonferenssityössä tuotetaan yhteisesti uutta tietoa. Leinonen painottaa tutkijan toimintaa. Erilaisten erojen havaitseminen edellyttää tutkijalta tilannetajua osallistujien nostamien aiheiden käsittelyssä.
 
Leinonen tähdentää, että työkonferenssissa osallistujien asema vaikuttaa siihen, millaisiin tasa-arvokysymyksiin katsotaan mahdolliseksi puuttua. Niin ikään aiheen merkitykselliseksi rakentuminen eri ryhmätyövaiheissa ja käsiteltävän aiheen kytkös naisiin vaikuttavat asiaan.
 
Oppimisen mahdollistumisessa on olennaista nivoa erilaisia näkemyksiä. Oppimisen ja tasa-arvotyön jatkuvuuden kannalta olisi tärkeää, että keskeneräisyys ja eroavaisuudet tulisivat ryhmätyössä näkyviin ja säilyisivät myös työpaikoilla.

Väitöskirja tarkastettiin Tampereen yliopistossa 26.8.2016.
 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Leinonen, Minna (2016) Avaa

. Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Sosiaalipsykologia.

Acta Universitatis Tamperensis : 2184 / Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1683

ISBN (print): 978-952-03-0164-4

ISBN (pdf): 978-952-03-0165-1

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0165-1