Toimivaa palkitsemista pk-yrityksille (viiden yrityksen yhteishanke) TOPAKKA

Hanketiedot

Hankenumero
113134

Hakija
Hydroline Oy

Toteuttaja
Hydroline Oy

Lisätietoja
Kimmo Korhonen
kimmo.korhonen@hydroline.fi

Toteutusaika
1.4.2013 - 31.3.2014

Työsuojelurahaston päätös
30.4.2013
37 500 euroa

Kokonaiskustannukset
75 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2014

Tiivistelmä

Hankkeessa joukko yrityksiä eli Hydroline Oy, Reikälevy Oy, Fiskars Services Oy, STX Cabins Oy ja SEW Industrial Gears Oy kehittää palkitsemistaan Aalto-yliopiston palkitsemistutkijoiden ja Teknologiateollisuus ry:n asiantuntijoiden tuella. Yritysten tavoitteina on mm. uudistaa palkitsemistaan, kehittää kannustavia palkkiojärjestelmiä, yhtenäistää eri henkilöstöryhmien palkkiojärjestelmiä, lisätä palkitsemisosaamistaan, parantaa palkitsemisen avoimuutta ja kehittää vuoropuhelua henkilöstön kanssa.

Yritykset saavat aluksi henkilöstökyselyn ja -haastatteluiden avulla tietoa palkitsemisensa nykytilasta ja kehittämisen edellytyksistä. Jokainen yritys muodostaa kehittämisryhmän, johon kuuluu palkkauksesta vastaavia henkilöitä ja henkilöstön edustajia. Kehittämisessä vuorottelevat yhteiset työpajat ja yritysten oma työskentely. Työpajoja on kuusi ja niiden teemat päätetään yrityskohtaisten kehittämissuunnitelmien pohjalta. Yritysten työskentelyä tuetaan etätehtävillä ja asiantuntijoiden tuella. Hanke tarjoaa myös mahdollisuuden vertaisoppimiseen.

Hankkeen päättyessä maaliskuussa 2014 yrityksillä on valmiina tälle ajanjaksolle suunnitellut uudistukset ja eväät jatkokehittämiseen. Yhteisistä kokemuksista kootaan yhteenveto Teknologiateollisuus ry:lle hyödynnettäväksi sen jäsenpalveluissa. Hankkeen kokemuksiin ja oppeihin liittyvän tiedon levittämisestä on suunnitteilla erillinen hanke.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kimmo Korhonen

Tiedote

Motivoivaa palkitsemista yhteistoiminnallisesti

31.3.2014

Joukko teknologiateollisuuden pk-yrityksiä kehitti
palkitsemistaan Aalto-yliopiston palkitsemistutkijoiden ja
Teknologiateollisuus ry:n asiantuntijoiden tuella.

Jokainen yritys perusti palkkauksen kehittämistyöryhmän, jossa
on edustajat kaikista henkilöstöryhmistä. Siten varmistui
kehittämistyön yhteistoiminnallisuus. Sitä tutkijat pitävät yhtenä
keskeisimmistä toimivan palkitsemisen takaajista.

Useimmat yritykset kehittivät tuotannon
palkkiopalkkajärjestelmiä ja peruspalkan henkilökohtaista osaa.
Hankkeessa järjestettyjen työpajojen keskustelujen ja palautteiden
pohjalta nämä aiheet tuntuivat olevan tällä hetkellä
kehittämistarpeiden keskiössä.


Kilpailuun vastaamista sitoutuneen henkilöstön
avulla

Teknologiateollisuuden yritykset toimivat kovassa
kansainvälisessä kilpailussa ja jatkuvassa muutoksen paineessa. Se
edellyttää yrityksiltä joustavuutta ja uusiutumiskykyä sekä
motivoitunutta ja tavoitteisiin sitoutunutta henkilöstöä.

Hankkeen keskeisenä lähtökohtana oli viiden
teknologiateollisuuden pk-yrityksen halu kehittää palkitsemistaan,
jotta ne voivat vastata muuttuvan työelämän haasteisiin henkilöstöä
motivoiden ja kannustaen.

Osallistuneet yritykset olivat Fiskars Brands Finland Oy Ab,
Hydroline Oy, Reikälevy Oy, SEW Industrial Gears Oy ja STX Finland
Cabins Oy.

Kehittämistyö pohjautui Aalto-yliopiston Palkitsemisen
tutkimusohjelmassa kehitettyyn palkitsemisen toimivuusmalliin.

Toimivuusmallin mukaisesti palkitsemisjärjestelmää voidaan
tarkastella kymmenen osa-alueen kautta: tarkoitus, rakenne,
kehittäminen, tuki järjestelmälle, esimiehet käyttäjinä, merkitys
henkilöstölle, vaikutukset asetettuihin tavoitteisiin, toimintaan,
yhteistyöhön ja ilmapiiriin sekä työasenteisiin.

Viittä ensimmäistä osa-aluetta organisaatiot voivat suunnitella
ja toteuttaa monin tavoin. Niiden seurauksena syntyvät
palkitsemisen vaikutukset.

Jokainen hankkeeseen osallistunut yritys määritteli oman
kehittämistavoitteensa tutkijan tekemän alkukartoituksen ja
tutkijan kanssa käydyn keskustelun pohjalta.

Yhteinen tietopohja jatkoakin varten

Yhteistoiminnallisen kehittämisotteen koettiin parantavan
työnantajan ja henkilöstön edustajien yhteistyötä.

Eri toimijat oppivat yhteisiä työskentelytapoja ja ottamaan
huomioon toistensa mielipiteet. Tämän pohjalta he pystyivät
muodostamaan yhteisen näkemyksen tulevista kehittämistarpeista.

Oppimisprosessin kautta kehittämisryhmille muodostui myös
yhteinen tietopohja palkitsemisen jatkokehittämistä ajatellen.

Työsuojelurahasto tuki palkitsemishanketta
kehittämisavustuksella.

Toimittaja
Leena Huovila