Tuhoava johtaminen ja johtamistoiminnan kielteiset piirteet terveydenhuollon työyhteisöissä -väitöstyö

Hanketiedot

Hankenumero
114199

Hakija
Minna Hoffrén

Toteuttaja
Minna Hoffrén

Lisätietoja
Minna Hoffrén
mmhoffre@gmail.com

Toteutusaika
1.9.2014 - 30.11.2015

Työsuojelurahaston päätös
18.6.2014
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 100 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2015

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä terveydenhuollon organisaatioiden työyhteisöjen johtamistavoista ja niihin liittyvästä vallankäytöstä. Vaikka yhä useammin tutkimuksellisen mielenkiinnon kohteena on johtamistoiminnan kielteinen, pimeä puoli (Dark side of leadership), on terveydenhuollon johtamisen kielteisiin piirteisiin kohdistuvaa tutkimusta Suomessa tehty vähän. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa johtamiseen liittyvistä kielteisistä piirteistä kuten tuhoavasta tai vahingollisesta johtamisesta.

Tutkimustyön teoreettiset lähtökohdat rakentuvat tuhoavan johtamisen sekä vallan ja vallankäytön tarkastelun kautta. Tutkimustehtävät ovat: 1) Kuvata ja analysoida terveydenhuollon johtamistoimintaa ja siihen liittyvää vallankäyttöä tuhoavan johtamisen näkökulmasta, 2) Kuvata aikaisempaa tuhoavaa johtamista koskevaa tutkimusta, 3) Analysoida terveydenhuollon johtamistoimintaa vallan ja vallankäytön näkökulmasta. Tutkimuksen aineistona on ensivaiheessa ollut haastatteluaineisto hoitotyöntekijöiltä. Seuraava vaihe muodostuu kirjallisuuskatsauksesta, jonka tulokset ovat käytettävissä vuoden 2015 aikana.

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä työelämän vetovoimaisuutta sekä henkilöstön sitoutumista työyhteisöihin. Lisäksi tutkimustuloksia voidaan hyödyntää osaamisen kehittämistoiminnoissa ja työhyvinvointia lisäävissä toiminnoissa. Tuloksia voidaan myös hyödyntää kehitettäessä nykyisiä johtamistapoja sekä johtamiskoulutusta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Hoffrén