TUJU – Tuloksekas julkisjohtaminen

Hanketiedot

Hankenumero
116115

Hakija
Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Toteuttaja
Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätietoja
Harri Laihonen
harri.laihonen@uef.fi

Toteutusaika
1.8.2016 - 31.12.2017

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2016
92 000 euroa

Kokonaiskustannukset
142 535 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2017

Tiivistelmä

Hanke tarkastelee tuloksellisuusinformaation hyödyntämistä julkisen sektorin tuloksellisuuden (tuottavuus, laatu ja vaikuttavuus) kehittämisen välineenä. Hanke pyrkii vaikuttamaan tuloksellisuustiedon avulla tehtävään päätöksentekoon ja niukkenevien taloudellisten resurssien tehokkaampaan käyttöön. Teoreettisesti hanke pohjautuu julkisen hallinnan, tuloksellisuuden johtamisen ja tietojohtamisen tutkimuskirjallisuuteen. Käytännössä perehdytään tiedon hyödyntämisen ja tiedolla johtamisen problematiikkaan.
Hankkeen rungon muodostavat Tampereella, Turussa ja Espoossa toteutettavat kehittämishankkeet, joissa kerätään tutkimusaineistoa ja kehitetään ratkaisuja ajankohtaisiin johtamishaasteisiin. Hankkeessa sovelletaan ja kehitetään tuloksellisuusdialogi -lähestymistapaa (performance dialogue), joka perustuu tuloksellisuusinformaation varassa käytävään dialogiin. Käytännön hyötynä syntyy konkreettisia apuvälineitä johtamiskäytäntöjen uudistamiseen, tiedon hyödyntämisen käytäntöihin sekä tiedon uudelleenjäsentelyyn ja analysointiin.

Hankkeen loppuraporttina syntyy käytännönläheinen opas, jossa kuvataan miten tietojohtaminen viedään osaksi päivittäistä toiminnan johtamista ja esimiestyön arkea. Yleisempänä tuloksena syntyy käytäntöön sovellettavissa oleva tuloksellisuuden johtamismalli.

Hankkeen vastuuhenkilö

Harri Laihonen

Tiedote

Dialogilla tuloksekkaaseen julkisjohtamiseen

31.12.2017

Tuloksekas julkisjohtaminen vaatii useiden näkökulmien välistä dialogia. Tuloksellisuutta – eli tuottavuutta, laatua ja vaikuttavuutta – voidaankin kehittää tehokkaasti edistämällä tuloksellisuusinformaation pohjalta käytävää keskustelua. Relevanttia tietoa keräävät mittarit ovat tärkeitä, mutta ne ovat vasta lähtökohta tiedon jalostamisessa hyötykäyttöön.

Tällaiseen tulokseen on päätynyt Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu Tuloksekas julkisjohtaminen -tutkimushankkeessaan.

Tutkimuksessa perehdyttiin tiedon hyödyntämisen ja tiedolla johtamisen problematiikkaan. Hankkeessa sovellettiin ja kehitettiin aina ajankohtaisemmaksi käyvää tuloksellisuusdialogia, joka perustuu tuloksellisuusinformaation varassa käytävään vuoropuheluun.

Hankkeen rungon ja empiirisen aineiston muodostivat kehittämishankkeet Tampereella, Turussa ja Espoossa.

Hankkeen päärahoittajana oli Työsuojelurahasto.           

Yhteistyössä koko tietopotentiaali käyttöön

Tuloksellisuusdialogi edustaa maailman monimutkaistumisen edellyttämää modernia johtamisajattelua, jossa uskotaan yhteistyön voimaan ja organisaation koko tietopotentiaalin hyödyntämiseen.

Tuloksellisuusdialogin avulla luodaan yhteistä ymmärrystä tavoitteista, toimenpiteistä sekä seurataan ja valvotaan tulosten saavuttamista. Dialogissa tuloksista raportoidaan niin sisäisille kuin ulkoisille sidosryhmille.

Tuloksellisuusdialogi kollektiivinen oppimisen ja uudistumisen prosessi, joka osallistaa ja sitouttaa, motivoi ja kannustaa toimijoita.

Monitulkintaisuus haastaa

Hankkeen keskeisenä tuloksena rakentui aikaisempaa selkeämpi käsitys tuloksellisuusinformaation hyödyntämisen prosessista, sen haasteista ja tekijöistä, joiden avulla tuloksellisuudesta käytävää keskustelua voidaan kehittää ja johtaa.

Empiirinen aineisto toi esiin, että tarkastelluissa kunnissa vallitsee avoin keskustelukulttuuri ja vaikeistakin asioista voidaan pääosin keskustella rakentavassa hengessä.

Samanaikaisesti esiin nousivat tuloksellisuusilmiön ja siitä käytävän keskustelun monitulkintaisuuden nostamat haasteet. Niiden tunnistaminen ja tiedostaminen loivat lähtökohdan ratkaisuorientoituneelle kehittämiselle.

100 ideaa dialogin edistämiseksi

Tutkijoiden mukaan tulevaisuuden organisointi- ja johtamismallit esimerkiksi käynnissä olevassa alueuudistuksessa pakottavat monien alojen toimijat yhteistyöhön ja yhteiseen dialogiin toiminnan tavoitteiden ja tuloksellisuuden arvioinnin osalta.

Aikaisempi tuloksellisuuden johtamisen kirjallisuus ei ole juurikaan kiinnittänyt huomioita tällaisen hybridinhallinnan ja yhteisen merkityksenannon problematiikkaan.

Hankkeen tuloksista on raportoitu monin tavoin, katso Materials-kohta. Loppuraporttina on ilmestynyt kirja Dialogia tuloksista – kohti tuloksekasta julkisjohtamista. Sen liitteenä on 100 ideaa dialogisen tuloksellisuuden johtamisen edistämiseksi.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Harri Laihonen, Tomi Rajala, Petra Haapala, Jarmo Vakkuri. 2017. . Juvenes Print. Tampere. 66 sivua. ISBN 978-952-03-0619-9 (nid.) ISBN 978-952-03-0620-5 (pdf) Avaa

Laihonen, H. and Mäntylä, S. (2018), “Strategic knowledge management and evolving local government” Journal of Knowledge Management, 22(1).

Laihonen, H. and Mäntylä, S. (2017), “Principles of performance dialogue in public administration”, International Journal of Public Sector Management, 30(5), pp. 414-428.

Tuloksellinen johtaminen nojaa vuoropuheluun. Tiedon silta 2018. https://tiedonsilta.fi/tuloksellinen-johtaminen-nojaa-vuoropuheluun/