Tuki- ja liikuntaelinoireiden- ja työolojen kehityspolkujen vaikutus eläköitymiseen

Hanketiedot

Hankenumero
190306

Hakija
Prakash K.c.

Toteuttaja
Prakash K.c.

Lisätietoja
Prakash K.c.
Prakash.kc@tuni.fi

Toteutusaika
1.8.2019 - 31.7.2020

Työsuojelurahaston päätös
5.6.2019
27 500 euroa

Kokonaiskustannukset
27 500 euroa

Tiivistelmä

Ikääntyneen väestön suuri koko ja ennustettu väestönkehitys on lisännyt huolta eläkejärjestelmien kestävyydestä tulevaisuudessa,mistä johtuen on ajankohtaista etsiä keinoja, joiden avulla voitaisiin lisätä työelämään osallistumista vanhemmissa ikäryhmissä. Työolot vaikuttavat yksilönterveyteen. Siten niillä, yhdessä yksilöllisten sosioekonomiset tekijöiden kanssa, on ratkaiseva vaikutus myös yksilöllisiin eläköitymisaikeisiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää parhaisiin käytäntöihin perustuvan interventio-ohjelman vaikutusta työurien pidentämiseen suomalaisessa elintervikealan yrityksessä, sekä arvioida tuki- ja liikuntaelinoireiden ja työolojen kehityspolkujen vaikutusta eläköitymiseen. Tutkimus perustuu suomalaisen elintarviketeollisuuden työntekijöiden kuuden vuoden seurantaan vuosina 2003-2009 (n≈1400), interventioon (senioriohjelma), joka toteutettiin vuosina 2004-2008 (n=358) ja eläkerekisteriaineistoon (n≈2500). Latent class growth -mallinnusta (LCGM) käytetään tutkittaessa tuki- ja liikuntaelinkivun sekä työolojen kehittymistä, ja näiden tekijöiden yhteyttä eläköitymistyyppiin. Muita tilastollisia menetelmiä sovelletaan analyyseissä käytettävien muuttujien mukaisesti. Tutkimuksen odotetaan tuottavan uusia tieteellisiä todisteita työ- ja terveystutkimuksen alalla suomalaisen työelämän laadun parantamiseksi ja työurien pidentämiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Prakash K.c.