Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Hanketiedot

Hankenumero
114103

Hakija
Aalto-yliopisto

Toteuttaja
Aalto-yliopisto

Lisätietoja
Matti Vartiainen
matti.vartiainen@aalto.fi

Toteutusaika
1.6.2014 - 31.10.2015

Työsuojelurahaston päätös
17.4.2014
132 000 euroa

Kokonaiskustannukset
166 750 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2015

Tiivistelmä

Tässä tutkimus- ja kehityshankkeessa on kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa tutkitaan henkilöstövähennyksiä ja niiden yhteydessä käytettyä tukiohjelmaa irtisanottujen näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on vastata kolmeen kysymykseen: (1) Millaisia käsityksiä tukiohjelmaan osallistuneilla on organisaation vastuusta tukea irtisanottuja ja tukiohjelman olemassaolon syistä?, (2) Mitä voimavaroja tukiohjelma on antanut siihen osallistuneille? ja (3) Onko tukiohjelma vaikuttanut siihen osallistuneiden henkilöiden epävarmuuden kokemukseen?

Tutkimushankkeen aineisto kerättiin kyselyin ja haastatteluin Nokian Bridge-ohjelmaan vuosina 2012 – 2013 kahdeksalla eri paikkakunnalla osallistuneilta henkilöiltä. Irtisanotuilta kerättiin kyselyaineistoa kolmena eri ajankohtana: ennen tukiohjelmaa, sen päättymisen jälkeen sekä kuusi kuukautta ohjelman jälkeen (N = 1199 – 702). Lisäksi aineistona on mittava haastattelumateriaali yli 100 ohjelmaan osallistuneesta henkilöstä. Aineistoja analysoidaan sekä tilastollisin että laadullisin menetelmin.

Hankkeen toisessa osassa tutkimuksen tuloksia hyödynnetään työpajatoiminnan kehittämisessä yhteistyössä Silmu-verkosto ry:n kanssa. Osana yhteisötaloprojektia järjestetään toimintaa työttömyysuhan alla oleville.

Hanke alkaa kesäkuussa 2014 ja päättyy lokakuussa 2015.

Hankkeen vastuuhenkilö

Matti Vartiainen

Tiedote

Työnantaja, jos irtisanot, tee se fiksusti ja vastuullisesti

31.10.2015

Suomessa ani harva työnantaja on oivaltanut, kuinka tärkeätä on tukea irtisanomiaan työntekijöitä, sanoo tutkijatohtori Anu Hakonen Aalto-yliopistosta.

Sitäkin paremmin hänen mukaansa työnantajista erottuvat ne, jotka ovat ymmärtäneet, miten suuri merkitys fiksulla ja vastuullisella irtisanottavista huolehtimisella on. Se vaikuttaa paitsi työnsä menettäviin, myös työnantajan maineeseen ja jäljelle jäävän henkilöstön työnantajaan kohdistamaan luottamukseen, heidän sitoutumiseensa ja työmotivaatioonsa.

Hakonen perustaa näkemyksensä Aalto-yliopiston tutkimukseen Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin. Tutkimus selvitti Nokian Bridge-ohjelmaa hyödyntäneiden irtisanottujen kokemuksia ja näkemyksiä sen vaikutuksista.

Työsuojelurahasto tuki tutkimusta, jossa ensi kertaa tuotiin päivänvaloon irtisanottujen kokemia tukiohjelman hyötyjä.

Erittäin laaja tukiohjelma

Nokian Bridge-ohjelma on tiettävästi laajamittaisin irtisanottujen tukiohjelma, joka perustettiin kesällä 2011 pehmentämään maailmanlaajuisten irtisanomisten vaikutuksia. Tuolloin Bridge-ohjelman projektijohtajana toiminut Pekka Pesonen Nokialta kertoo, että Suomessa ohjelmaan oli oikeutettu 5 000 työntekijää, maailmalla 18 000.

Pesosen mukaan Nokia halusi Bridge-ohjelmassaan ensinnäkin tukea työnsä menettäviä työntekijöitä ja myös paikkakuntia, joissa Nokialla on ollut keskeinen rooli.

Työntekijöille tarjottiin tietoa ja ohjausta uuden työpaikan löytämiseen, yrityksen perustamiseen tai opiskeluihin.
Myös vertaistuki oli tärkeätä: muita tavattiin ja heidän kokemuksistaan ammennettiin yrityksen tarjoamissa tiloissa.

Pesosen mukaan noin 60 prosentilla työntekijöistä on ollut seuraava työpaikka, opiskelupaikka tai yrittäjyys tiedossa Nokia-suhteen päätyttyä.

Tuesta hyötyä irtisanotuille

Tutkijat seurasivat tukiohjelmaan osallistuneita vuoden 2012 loppuun niin Suomessa kuin viidellä paikkakunnalla ulkomailla.

Irtisanotuilta kerättiin kyselyaineistoa kolmena ajankohtana: ennen tukiohjelmaa, sen päättymisen jälkeen ja kuusi kuukautta ohjelman jälkeen. Lisäksi aineistona on mittava haastattelumateriaali yli 100:lta ohjelmaan osallistuneelta.

Hakosen mukaan tutkimustulokset osoittavat, että Bridge-ohjelmalla oli myönteisiä vaikutuksia sitä hyödyntäneiden henkilöiden hyvinvointiin ja uudelleentyöllistymisen edellytyksiin.

Henkilöt kokivat oppineensa, miten töitä haetaan ja itsetuntonsa työnhakijana parantuneen. He kokivat myös saaneensa henkisiä voimavaroja työn menetyksestä toipumiseen. He pystyivät suuntaamaan ajatuksiaan ja toimintaansa uuteen suuntaan ja avautumaan uusille mahdollisuuksille.

Kyselyyn vastanneista 67 prosenttia piti Nokiaa Bridge-ohjelman ansiosta oikeudenmukaisena ja vastuullisena työnantajana.

Vastanneista 80 prosenttia katsoi, että Nokia halusi kiillottaa mainettaan. Kuitenkin 68 prosenttia uskoi, että yritys halusi auttaa irtisanottuja uudelleentyöllistymisessä.

Tuki rakentaa luottamusta

Tutkimuksen tulosten perusteella tutkijat suosittelevat vastaavanlaisten tukiohjelmien hyödyntämistä myös osana tulevaisuuden henkilöstövähennyksiä.

– Usein henkilöstövähennyksillä ei saavuteta haluttuja hyötyjä esimerkiksi siksi, että irtisanomiset tärvelevät yrityksen tai organisaation mainetta. Muutamankin tylysti kohdellun työntekijän kommentti sosiaalisessa mediassa leviää nopeasti laajalle ja mustamaalaa työnantajaa, Hakonen sanoo.

Lisäksi irtisanomiset heikentävät jäljelle jäävän henkilöstön luottamusta työnantajaan, heidän sitoutumistaan ja työmotivaatiotaan.

– Työnantajan olisi hyvä kyetä osoittamaan olevansa hyvä työnantaja, vaikka joutuukin irtisanomaan. Jäljelle jäävistä kannattaa pitää kiinni, myös osoittamalla, että irtisanottavista huolehditaan. Siten voidaan ylläpitää myös jäljelle jäävien sitoutumista työnantajaansa.

Hakosen mukaan tämä on tutkimusten mukaan erityisen tärkeätä korkeaa osaamista vaativilla työpaikoilla, joissa ei ole varaa menettää huolella rakennettua osaamispääomaa.

Tukimuodot voi karkeasti jakaa taloudelliseen tukeen, uudelleentyöllistymistä edistävään tietoja ja taitoja rakentavaan tukeen sekä sosiaaliseen ja psykologiseen tukeen.

– Tukeen kuluu kyllä rahaa, mutta esimerkiksi sosiaalisen ja psykologisen tuen järjestäminen ei vaadi suuria taloudellisia resursseja vaan lähinnä kekseliäisyyttä ja viitseliäisyyttä. Todennäköisesti aivan keskeisessä roolissa on esimiesten tapa kertoa ja puhua asioista niin irtisanottaville kuin jäljelle jääville. Valmius siihen on työpaikoilla pääsääntöisesti retuperällä, Hakonen sanoo.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

RaporttiRiitta Rönnqvist, Anu Hakonen, Matti Vartiainen. Aalto Universitypublication series. Science + Tekchnology 4/2015. ISBN9978-952-60-6211-2 (printed), Unigrafia Oy. Helsinki 2015. sivuja98. The Bridge Program – Participant Perspectives. ISBN9978-952-60-6212-9 (pdf), ISSN-L 1799-4896, ISSN 1799-4896(printed), ISSN 1799-490X (pdf). Avaa

Avaa

Avaa

Avaa

TSR-kanavalla video Miten irtisanoa työntekijä hyvin? Järjestä tukiohjelma irtisanotuille. https://www.tsr.fi/tsr-kanava/kanava/-/view/42438