Tulevaisuuden Taitoja -tietokirja

Hanketiedot

Hankenumero
200473

Hakija
Terhi Takanen

Toteuttaja
Terhi Takanen

Lisätietoja
Terhi Takanen
terhi.takanen@cocreators.fi

Toteutusaika
1.1.2021 - 30.6.2021

Työsuojelurahaston päätös
5.11.2020
11 400 euroa

Kokonaiskustannukset
11 400 euroa

Tulokset valmistuneet
8.9.2021

Tiivistelmä

Tulevaisuuden taitoja -kirja on tarkoitettu esimiehille, kehittäjille, innovaattoreille ja työyhteisöille, jotka tahtovat kehittää tulevaisuuden taitoja käytännöllisesti. Se pohjaa vuosien käytännön kokemukselle sekä tieteellisesti tutkitulle ja kehitellylle suomalaiselle yhdessäluomisen kehittämisotteelle (CoCreative Process Inquiry). Tulevaisuuden taitojen kehittäminen on tullut yhä tärkeämmäksi työyhteisöjen toimivuuden, työhyvinvoinnin, kulttuurin ja palveluiden näkökulmasta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Terhi Takanen

Tiedote

Tulevaisuuden taitoja Tässä ja nyt -harjoittamiskirja työelämän uudistujille

8.9.2021

Tiivistelmä

Tulevaisuuden taitoja tässä ja nyt -harjoittamiskirja mahdollistaa ihmisistä itsestään lähtevän työn ja oman itsen uudistamisen. Se tukee ei-tunnettujen tulevaisuuden taitojen kehittymistä työssä . Yhdessäluomisen otteen menetelmä on yksinkertainen; se lähtee työhön liittyvästä kysymyksestä, ja tämän tutkimisesta. Se johdattaa syvempään omien ajattelu- ja toimintamallien tunnistamiseen, toimimattomien ajatus- ja toimintamallin vapautumiseen, tulevaisuuskompassin luomiseen ja sen pohjalta tapahtuvaan harjoittamiseen. Työtapa on rakennettu itseohjautuvaksi, ja sitä tehdään itsevalitun parin kanssa. Viikottaiset parityöskentelyt toimivat kokemuksellisen reflektion paikkoina. Harjoittaminen rakentuu kahdeksi harjoittamisohjelmaksi (8/10 vkoa).

Lähtökohdat

Kirja hanke pohjautuu Valtiovarainministeriössä tehtyyn väitöstutkimukseen, jonka tuloksena syntyi uusi kehittämisote. Yhdessäluomisen ote perustuu relationaaliseen konstruktionismiin, jossa korostuu tietoinen ja eettinen toimijuus. Se vahvistaa yksilöiden ja yhteisöiden uudistumista tulevaisuuden taitoja rakentaen. Tavoitteena oli käytännöllinen kirja, jonka avulla yksilöt voivat kehittää työtään erilaisilla tietämisen tavoilla: intuition, tunteen, kehon ja kokemuksellisen reflektion kautta.

Aineisto

Kirja painottui kokemukselliselle aineistolle, jota syntyi dialogisessa yhteistyöryhmässä. Osallistujia oli Valtiovarainministeriöstä, seurakuntayhtymästä, Kevasta, eduskunnasta, oikeusministeriöstä ja LaurusConsultingista. Lisäksi tehtiin dialogisia haastatteluja, joihin osallistuivat mm. Olli-Pekka Heinonen, Erkka Laininen, Otto Tähkäpää, Elina Henttonen, Tuija Hytönen ja Merete Holm Brantberg. Aineistona oli myös aiempi Tulevaisuuden taidot-työkirjan prototyyppi sekä väitöstyö (Takanen 2013)

Menetelmät

Kirja pohjautuu osallistavalla toimintatutkimuksella toteutettuun väitöstyöhön, josta kiteytyi yhdessäluomisen kehittämisote (CoCreative Process Inquiry). Kirjan harjoitukset pohjautuvat tähän kehittämisotteeseen (Takanen 2013, väitös), ja sen uusiin sovellusmuotoihin. Kirjassa esitellään parityöskentelyn, erään tyyppisen vertaismentoroinnin työtapa. Tätä testattiin 6-henkisessä yhteistyöryhmässä 4 kuukauden ajan jokaisen työkontekstissa. Käytännön kokemukset hyödynnettiin kirjan aineistoksi.

Tulokset ja johtopäätökset

Hankkeen tuloksena syntyi Tulevaisuuden taitoja tässä ja nyt. Kirja kuvaa uuden työssä tapahtuvan uudistumisen menetelmän, jossa yhdistyy oman itsen ja tulevaisuuden taitojen kehittäminen sekä työn uudistaminen. Se vahvistaa 1) kokemuksellista itsereflektoinnin taitoa 2) tulevaisuuden metataitoja kuten toimimattomien ajattelu- ja toimintamallien vapautumista 3) yhteisöllisten tulevaisuuden taitojen moninaisuutta, 4) eri tietämisen tapojen integroitumista, 5) uudelleenorientoitumisen taitoa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Kirjan toteutustapa on uniikki ja käyttäjäystävällinen. Sen avulla jokainen voi kehittää omaa työtään 8 ja 10 viikkoisten harjoitusohjelmilla parin kanssa. Menetelmä ei vaadi suuria ajallisia tai rahallisia resursseja työnantajilta. Se mahdollistaa työntekijälähtöisen uudistumisen, joka huomioi kontekstin. Sitä voi hyödyntää myös työyhteisöjen kehittämishankkeissa, ennaltaehkäisevän työhyvinvoinnin menetelmänä tai kulttuurin uudistamisen ydinprosessina. Sen avulla pystyy rakentamaan kompassin.

Aineisto

Kirjauutuus: Tulevaisuuden taitoja tässä ja nyt – Tulevaisuuskompassi yhdessäluomisen poluille työssä (T.Takanen tulossa) Avaa

Kirjauutuus: Tulevaisuuden taitoja tässä ja nyt. Kirjan tuotekortti. Avaa