Tulevaisuuden vetovoimainen syöpäkeskus (VETÄVÄ)

Hanketiedot

Hankenumero
117131

Hakija
Turun ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Turun ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Virpi Sulosaari
virpi.sulosaari@turkuamk.fi

Toteutusaika
1.9.2017 - 31.8.2020

Työsuojelurahaston päätös
7.6.2017
169 000 euroa

Kokonaiskustannukset
250 129 euroa

Tulokset valmistuneet
18.11.2020

Tiivistelmä

Tulevaisuuden vetovoimainen syöpäkeskus (VETÄVÄ) – tutkimushankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja tuottaa uutta tietoa moniammatillisen yhteistyön ja ammatillisen voimaantumisen välisistä suhteista sekä niiden edistämisestä tulevaisuuden vetovoimaisille syöpäosaamisen huippukeskuksille, joissa tuotetaan asiakaslähtöisiä palveluja ja kehitetään syöpäpotilaan hoidon laatua verkostomaisella rakenteella. Tämä tutkimus kohdistuu a) moniammatilliseen yhteistyöhön ja b) henkilöstön ammatilliseen voimaantumiseen syövän hoidon yksiköissä. Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida syöpäkeskuksessa toimivien yksiköiden moniammatillisen henkilöstön kokemaa moniammatillisen yhteistyön toteutumista ja ammatillista voimaantumista ennen kehittämisinterventioita ja niiden jälkeen. Perusolettamus on, että moniammatillisen yhteistyön ja ammatillisen voimaantumisen lisääminen edistävät työhön sitoutumista, työssä jaksamista ja työhyvinvointia yksilö- ja yhteisötasolla. Hankkeessa tuotetaan uusi mittari terveydenhuollossa toteutettavien moniammatillista toimintaa edistävien kehittämishankkeiden tuloksellisuuden arviointiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Virpi Sulosaari

Tiedote

Moniammatillinen yhteistyö ja ammatillinen voimaantuminen syöpäkeskuksessa (VETÄVÄ-tutkimushanke)

18.11.2020

Tiivistelmä

Tulevaisuuden vetovoimainen syöpäkeskus -tutkimushanke tuotti tietoa moniammatillisesta yhteistyöstä ja ammatillisesta voimaantumisesta vähän tutkitusta työympäristöstä. Tutkimuksessa arvioitiin yhden syöpäkeskuksen verkostossa toimivien yksiköiden henkilöstön näkemyksiä yhteistyön toteutumisesta ja ammatillisesta valtaistumisesta ennen kehittämisinterventioita ja niiden jälkeen. Lisäksi käytettiin kehittävän arvioinnin menetelmää. Tulosten perusteella syöpäpotilaita hoitava henkilökunta kokee moniammatillisen toiminnan tärkeänä ja sen toteutuvan pääosin hyvin. He myös arvioivat olevansa toiminnassaan hyvin valtaistuneita. Työpajat mahdollistivat yhteistä kehittämistä ja niitä voidaan soveltaa muihin terveydenhuollon toimintaympäristöihin.

Lähtökohdat

Syöpäkeskusten vetovoimaisuus työnantajana korostuu jatkossa yhä enemmän. Syöpäpotilaan hoitoa toteuttava yksikkö on työympäristönä haastava työhyvinvoinnille. Hoidon toteuttaminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä ja erityisosaamista. Tutkimuksen oletuksena oli a) moniammatillinen yhteistyö ja voimaantuminen ovat yhteydessä toisiinsa, ja niitä voidaan samanaikaisesti kehittää ja, b) moniammatillista yhteistyötä ja voimaantumista voidaan kehittää yksilö- ja yhteisötason menetelmillä.

Aineisto

Tutkimushanke toteutettiin yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun, Läntisen Syöpäkeskuksen, Turun yliopiston ja Työterveyslaitoksen kanssa. Läntisen Syöpäkeskuksen verkostoon kuuluu syöpäpotilaita hoitavia yksiköitä Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireistä. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluivat kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja heidän esihenkilönsä, jotka työskentelivät aikuissyöpäpotilaiden hoidon toteutuksessa.

Menetelmät

Hankkeessa toteutettiin kyselyllä moniammatillisen yhteistyön toteutumisen ja ammatillisen valtaistumisen arviointi vuonna 2018 (n=350) ja 2019 (n=175). Kehittämisinterventiona toteutettiin oman työn tuunaamisen työpajatyöskentely (n=36) ja yhteensovittamispajatyöskentely (n= 17), jonka kohteena oli moniammatillinen yhteistyö vaikeasti sairaan syöpäpotilaan hoitopolulla. Lisäksi toteutettiin kaksi kehittävän arvioinnin tapaamista. Aineistot analysoitiin tilastollisin ja laadullisin menetelmin.

Tulokset ja johtopäätökset

Moniammatillisuus hitsaa toimijoita yhteen. Kehittäminen vaatii pitkäjänteistä ja -kestoista työskentelyä. Tutkimukseen osallistuneet arvioivat moniammatillisen yhteistyön ja ammatillisen voimaantumisen pääosin myönteisesti, kriittisimmät arviot liittyvät johdon tukeen. Onkin tärkeää etsiä johtamisen keinoja tukea, edistää ja kehittää moniammatillista yhteistyötä ja ammatillista voimaantumista yksilö- ja yhteisötasoilla. Tuloksia voidaan hyödyntää muissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke tuotti uutta tietoa moniammatillisesta yhteistyöstä ja ammatillisesta voimaantumisesta vähän tutkitusta työympäristöstä sekä kolmesta kehittämisen menetelmästä. Kehittämismenetelmiä voidaan jatkossa hyödyntää monimuotoisissa ympäristöissä. Hankkeessa laadittiin myös uusi tutkimusinstrumentti (Moniammatillinen yhteistyö ja johtaminen, MONAMI) moniammatillisen yhteistyön toteutumisen arviointiin esimerkiksi tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Aineisto

Virpi Sulosaari, Heli Heikkilä, Hannele Kuusisto, Helena LeinoKilpi, Päivi Rautava, Maijastiina Rekunen, Laura Seppänen,
Mervi Siekkinen, Minna Stolt, Elisa Valtanen & Leena Walta. Turun ammattikorkeakoulu. Moniammatillinen yhteistyö ja ammatillinen voimaantuminen syöpäkeskuksessa VETÄVÄ-hankkeen loppuraportti.

ISBN 978-952-216-764-4 (painettu)
ISSN 1457-7925 (painettu)
ISBN 978-952-216-765-1 (pdf)
ISSN 1459-7764 (elektroninen)Loppuraportti Avaa