Tulosjohtaminen yliopiston henkilöstön näkökulmasta. Kahdeksan suomalaisen yliopiston vertailu institutionaalisen organisaatioteorian pohjalta – väitöskirja

Hanketiedot

Hankenumero
115053

Hakija
Kari Kuoppala

Toteuttaja
Kari Kuoppala

Lisätietoja
Kari Kuoppala
kari.kuoppala@tuni.fi

Toteutusaika
1.3.2015 - 1.10.2020

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2015
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
1.10.2020

Tiivistelmä

Väitöskirjassa tarkastellaan yliopistojen päätöksentekoa erityisesti institutionaalisen organisaatioteorian käsitteistöä hyväksi käyttäen. Ympäristön valinta viittaa tilanteeseen, jossa organisaation päätöksenteko on valtaosin ympäristön ehdollistamaa. Esimerkkinä voidaan mainita tilanne, jossa lainsäädäntö rajoittaa voimakkaasti yliopiston ratkaisuvaltaa. Organisaation mukautumisella ympäristöönsä viitataan päätöksentekotilanteisiin, joissa organisaation ratkaisut perustuvat ympäristön voimakkaaseen paineeseen tehdä muutoksia organisaation toiminnassa. Organisaatio siis reagoi jälkikäteen ympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin. Organisaation strategisella päätöksenteolla viitataan ratkaisuihin, joissa ennakoiden arvioidaan ympäristön muuttumista ja tehdään valintoja tältä pohjalta.

Väitöskirjan käsikirjoitusta on tarkoitus päivittää kahdeksan suurimman suomalaisen yliopiston henkilöstöä ja henkilöstöpolitiikkaa koskevalla aineistolla, joka on kerätty Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa määräaikaisten tutkijoiden asemaa ja roolia koskien. Näiden aineistojen avulla yliopistojen henkilöstöpolitiikan muutokset otetaan erityiseen tarkasteluun tulosohjauksen kaudella, jolloin on mahdollista arvioida tulosohjaukseen liittyviä muutoksia yliopistojen henkilöstövoimavarojen näkökulmasta. Kaikkia aineistoja eritellään institutionaalisen organisaatioteorian tarjoamassa viitekehyksessä. Väitöskirja on tarkoitus valmistella esitarkastukseen kesäkuun puoliväliin mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kari Kuoppala