Tunne- ja tietoisuustaitoinen koulu hyvinvoinnin tukena! Tietoisuustaidot suomalaisessa kouluyhteisössä

Hanketiedot

Hankenumero
117222

Hakija
Hanne Laasala

Toteuttaja
Hanne Laasala

Lisätietoja
Hanne Laasala
hanne.laasala@gmail.com

Toteutusaika
1.9.2017 - 31.8.2020

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
18.11.2020

Tiivistelmä

Väitöskirjatutkimukseni ensimmäisen artikkelin tarkoituksena on lisätä ymmärrystä opettajien työhyvinvoinnista, tunneälytaidoista sekä siitä, voidaanko opettajien työhyvinvointiin ja tunneälytaitoihin vaikuttaa merkittävästi opettajille erikseen kehitetyn kahdeksan viikon tunne- ja tietoisuustaitoihin perustuvan ohjelman avulla sekä omalla aktiivisella tietoisuustaitoharjoituksella. Tutkimustyöni tavoitteena on selvittää mahdollisuutta tarjota tutkimukseen perustuvaa työhyvinvoinnin välinettä opetusalan työpaikoille, jotta voisimme kehittää aktiivisesti työterveyttä ja opettajien tunne- ja tietoisuustaitoja. Tutkimaani menetelmää voidaan soveltaa opettajien täydennyskoulutuksen lisäksi jo opettajankoulutusvaiheessa ennalta tukemaan opettajan työhyvinvointitaitoja. Väitöskirja-artikkelin ensimmäisen tutkimuksen aineistona käytetään 25 opettajaa. Aineisto kerätään käyttäen teemahaastattelua sekä strukturoitua haastattelua. Teemahaastattelu sekä strukturoitu haastattelu kyselylomaketta käyttäen tehdään ennen tietoisuustaitokurssia ja aktiivista tietoisuustaitoharjoitusta. Tietoja kerätään myös kahdella mittausinstrumentilla. Teemahaastattelut, kyselylomaketutkimus sekä EKK ja TSWQ -mittarikyselyt toteutetaan uudelleen puolen vuoden kuluttua tietoisuustaitokurssin sekä puolen vuoden aktiivisen tietoisuustaitoharjoituksen jälkeen. Tämä väitöskirjatutkimus koostuu kolmesta artikkelista, jonka ensimmäisen artikkelin tulokset ovat valmiina syksyllä 2019.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanne Laasala

Tiedote

Opettajien hyvinvoinnin kehittyminen tietoisuustaito- sekä itsemyötätuntointervention avulla

18.11.2020

Tiivistelmä

Tietoisuustaitoja opettajan näkökulmasta on tutkittu stressin, työuupumuksen ja opetuksen
tehokkuuden näkökulmasta. Tutkimuksessa saatiin erittäin kannustavia tuloksia opettajien tietoisuustaitojen
harjoituksesta. Heidän psykologiset oireensa sekä työuupumus vähenivät sekä itsemyötätunnon
kokeminen vahvistui. (Flook, L. et al., 2013).

Suomessa ei ole tehty tutkimusta, jossa tieteellisesti tutkitaan tietoisuustaitoharjoituksen
vaikutuksia suomalaisten opettajan hyvinvointiin koulussa sekä
tunneälytaitoihin. Opettajien koulutuksessa tai täydennyskoulutuksessa ei tällä hetkellä juurikaan
tarjota välineitä, jonka avulla opettajat pystyvät pitämään huolta työhyvinvoinnistaan. Tutkimukseni tuottaa uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää työelämässä

Lähtökohdat

Väitöskirjatutkimukseni tarkoituksena on lisätä ymmärrystä opettajien työhyvinvoinnista, tunneälytaidoista sekä siitä, voidaanko opettajien työhyvinvointiin ja tunneälytaitoihin vaikuttaa merkittävästi opettajille erikseen kehitetyn kahdeksan viikon tunne- ja tietoisuustaitoihin perustuvan ohjelman avulla sekä omalla aktiivisella tietoisuustaitoharjoituksella. Tutkimustyöni tavoitteena on selvittää mahdollisuutta tarjota tutkimukseen perustuvaa työhyvinvoinnin välinettä opettajille.

Aineisto

Väitöskirjassa tutkimuksen aineistona käytetään 25 peruskoulun erityisluokanopettajaa sekä
luokanopettajaa. Aineisto kerättiin käyttäen oppimispäiväkirjoja, haastattelua sekä
mittausinstrumenttiä. Tutkimuksessani aineistonkeruumenetelmiä painotetaan kvalitatiivisia sekä laadullista analyysia.
Kuitenkin tämän lisäksi käytetään kvantitatiivista aineistoa, jotta pystytään tavoittamaan
monipuolisempia vastauksia tutkimuskysymyksiin.

Menetelmät

Tutkimuksen lähestymistapana on toimintatutkimus, jonka lähtökohtana on epistemologinen ajatus
siitä, että akateemisella tutkimuksella voidaan ilmiön kuvailun, ymmärtämisen ja selittämisen lisäksi
olla tavoitteena muuttaa niitä. Tavoitteena on rakentaa tietoa, joka
kehittää ammatillisia ja yhteisöllisiä käytänteitä sekä lisää mukana olevien ihmisten hyvinvointia.
Menetelmänä toimintatutkimuksella on tarkoituksena vaikuttaa
tutkimuskohteeseen, sen toimintaan tai ympäristöön niitä kehittävästi.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimukseni tulee tuottamaan laaja-alaisesti tietoa tietoisuus- ja myötätuntotaitojen hyödyntämisestä
koulumaailmassa. Tutkimukseni kautta saadaan tietoa, miten opettajien hyvinvointia koulussa sekä
tunneälytaitoja voidaan tukea tietoisuustaitoja harjoittamalla ja tähän koulutusta tarjoamalla.

Väitöskirjamonografia ja tutkimus kokonaisuudessaan valmistunee vuoden 2022 aikana.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa ja rakentaa tietoa, joka
kehittää ammatillisia ja yhteisöllisiä käytänteitä.
Tutkimuksen tietoa voidaan hyödyntää suoraan opettajien koulutuksessa sekä
täydennyskoulutuksen sisältöä kehittäessä. Jo alustavien tulosten pohjalta kehitetään opettajien valtakunnallista täydennyskoulutusohjelmaa.

Aineisto

Loppuraportti Avaa