Tunneilmaston ja toimintakulttuurin kehittäminen strategisen muutoksen tukena

Hanketiedot

Hankenumero
117340

Hakija
Tampereen kaupunki Tilakeskus Liikelaitos

Toteuttaja
Tampereen kaupunki Tilakeskus Liikelaitos

Lisätietoja
Mauri Heikkinen
mauri.heikkinen@tampere.fi

Toteutusaika
1.1.2018 - 31.12.2018

Työsuojelurahaston päätös
11.10.2017
20 550 euroa

Kokonaiskustannukset
41 100 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2018

Tiivistelmä

Tampereen Tilakeskuksen toiminnan painopisteissä ja organisaatiomuodossa on tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Toiminta painottuu yhä enemmän palveluiden tuottamiseen, mikä vaatii henkilöstöltä uudenlaista työskentelyotetta. On pystyttävä entistä enemmän toimimaan palvelevana asiantuntijana, joka aktiivisesti tarjoaa asiakkaille sopivia ratkaisuja. Muutos tulee herättämään henkilöstössä eriasteisia tunneperäisiä reaktioita. Näiden reaktioiden käsittely on oleellista sekä muutoksen toteutumisen että henkilöstön jaksamisen kannalta.

Tähän strategiseen muutokseen ja transformaatioon liittyen Tilakeskus toteuttaa Emergy Oy:n kanssa kehittämishankkeen, jossa työelämän tunnetaitoihin keskittyvillä interventioilla kevään 2018 ja kevään 2019 aikana tuetaan johdon, esimiesten ja työnjohdon kykyä johtaa muutosta ja edistää henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia. Oletuksena on, että organisaation emotionaalista kyvykkyyttä (tunnetaidot) kasvattamalla strategisen muutoksen läpivienti nopeutuu ja helpottuu. Hankkeessa edistetään johdon ja työnjohdon valmiuksia ennakoida, ymmärtää, kohdata ja käsitellä muutoksen aikana esiin nousevia tunnereaktioita ja sitä kautta edistää koko organisaation hyvinvointia, jaksamista ja suoriutumista muutoksen aikana. Interventiot toteutetaan aloitustilaisuudella, haastatteluilla, kyselyillä ja vuorovaikutetteisilla ja osallistavilla työpajoilla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mauri Heikkinen

Tiedote

Tampereen Tilakeskuksen strategista muutosta tuettiin vahvistamalla tunneilmastoa

31.12.2018

Tampereen kaupunki päätti lokakuussa 2017 yhtiöittää Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen. Strategista muutosta tuettiin kehittämishankkeella, jolla edesautettiin johdon, esimiesten ja työnjohdon kykyä johtaa muutosta ja edistää henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia. 

Tilakeskuksen henkilöstö siirtyi uuden yhtiön palvelukseen 1.1.2018, jolloin Tampereen Tilapalvelut Oy jatkoi Tampereen kaupungilta siirtynyttä liiketoimintaa. Keskeisenä haasteena muutoksessa nähtiin henkilöstön jaksamisen ja työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen, sillä yhtiömuotoinen toiminta merkitsi siirtymistä uudenlaiseen palvelutuotanto- ja johtamisrakenteeseen.

Tunneilmaston ja toimintakulttuurin kehittäminen strategisen muutoksen tukena -hankkeessa pyrittiin ennen kaikkea edistämään johdon, esimiesten ja henkilöstön valmiuksia ymmärtää, kohdata ja käsitellä strategisen muutoksen aikana esiin nousevia tunnereaktioita – ja sitä kautta edistää koko organisaation hyvinvointia ja jaksamista muutoksen aikana. 

Hankkeen vastuuhenkilönä toimi Mauri Heikkinen Tampereen Tilapalvelut Oy:stä. Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella. 

Työpajat auttoivat tiedostamaan tunteita

Kehittämishanke toteutettiin Emergy Oy:n johtamilla tunnejohtamisen työpajoilla. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitos osallistui työpajoihin tutkijan roolissa osana TUNTO-tutkimushanketta. 

Työpajoissa opittiin ja harjoiteltiin 25 työelämän tunnetaitoa ja 5 avainperiaatetta tunteiden käsittelyyn ja tunneilmaston rakentamiseen. Työpajoissa käsiteltiin muun muassa tunteiden vaikutusta työelämässä ja tunteiden takana olevia tarpeita, heräteltiin positiivisia tunteita ja opeteltiin kohtaamaan ja käsittelemään negatiivisia tunteita.

Työpajojen jälkeen toteutettiin kysely, joka osoitti työpajojen auttaneen muun muassa tiedostamaan paremmin muiden tunteita ja ottamaan asioita helpommin puheeksi. Myös kiittämisen ja arvostamisen koettiin lisääntyneen organisaatiossa.

Tampereen Tilapalvelut Oy:n sairauspoissaolojen määrä henkilötyövuotta kohden laski huomattavasti työpajojen loppua kohden. Hankkeen vastuuhenkilö Mauri Heikkinen pitää mahdollisena, että työpajojen anti vaikutti osaltaan tähän kehitykseen.

Tampereen Tilapalvelut Oy:n toiminnan kehittäminen jatkuu vuonna 2019 muun muassa kehittämistyöpajoissa, joissa tunneilmaston kehittämiseen ja tunteiden käsittelyyn liittyvää osaamista laajennetaan edelleen. 

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Avaa

. Loppuraportti. 8 sivua. 2019.