Tunnetoimijuus organisaation muutoksessa (TUNTO)

Hanketiedot

Hankenumero
117357

Hakija
Jyväskylän yliopisto

Toteuttaja
Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja
Päivi Hökkä
paivi.hokka@jyu.fi

Toteutusaika
1.1.2018 - 1.8.2020

Työsuojelurahaston päätös
14.12.2017
150 000 euroa

Kokonaiskustannukset
238 060 euroa

Tulokset valmistuneet
18.11.2020

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään ja tutkitaan uudenlaista tunteiden tiedostamiseen, ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen kohdistuvaa interventiota, jonka avulla voidaan parantaa organisaatioiden tuottavuutta sekä vahvistaa työntekijöiden hyvinvointia. Interventiolla pyritään luomaan organisaation arkeen tiloja tunnetoimijuuden vahvistumiselle tukemalla organisaation jäseniä (sekä henkilöstöä että johtoa) tunteiden aktiivisessa tunnistamisessa, kohtaamisessa ja hyödyntämisessä muuttuvassa työssä. Tunnetoimijuudella tarkoitetaan sellaista vaikuttamista ja valintojen tekoa, jossa hyödynnetään ymmärrystä tunteiden roolista organisaation jäsenten oppimisessa ja organisaation muutoksessa.

Tutkimus- ja kehittämishanke lisää ymmärrystä ja tuottaa uutta tietoa tunteiden merkityksestä organisaatioiden muutoksessa. Syvällisempi ymmärrys tunteiden kytkemisestä organisaation käytäntöihin ja organisaation muutokseen tukee organisaatioiden henkilöstöä ja johtoa muutoksessa sekä edistää laajemmin suomalaisen työelämän laatua ja tuottavuutta.

Tunneinterventio toteutetaan kahdessa keskikokoisessa eri toimialan organisaatiossa. Intervention vaikuttavuutta seurataan monipuolisesti ja intensiivisesti laadullisin ja määrällisin tutkimusmenetelmin. Tulokset palvelevat laajasti suomalaista työelämää ja ovat sovellettavissa erilaisissa organisaatioissa. Hanke valmistuu kesällä 2020.

Hankkeen vastuuhenkilö

Päivi Hökkä

Tiedote

Tunnetoimijuus organisaation muutoksessa

18.11.2020

Tiivistelmä

Tunteiden keskeinen merkitys työssä tiedetään hyvin. Kuitenkin siitä tiedetään vielä vähän, minkälaisten mekanismien ja prosessien kautta tunteet organisaatioissa vaikuttavat ja miten näitä voidaan edistää. Tässä hankkeessa tarkastelimme tunnetoimijuutta organisaation muutoksessa sekä sitä, miten tunnetoimijuutta voidaan tunneintervention avulla tukea.

Tulokset osoittivat, että interventioon osallistuminen vahvisti osallistujien tunnetoimijuutta sekä omien tunnetaitojen että tunteisiin vaikuttamisen osalta. Erityisesti kyse oli tunteiden monimuotoisuuden ja tunnetietoisuuden syvenemisestä, omien ja toisten tunteiden tunnistamisesta ja sanoittamisesta, sekä omien tunteiden säätelystä työssä ja työyhteisön vuorovaikutustilanteissa.

Lähtökohdat

Kontekstin tunnetoimijuuden tarkastelulle loivat kaksi eri toimialaa edustavaa organisaatiota, joissa kummassakin oli käynnissä isoja rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. Haasteisiin vastaamisen tukena toimi molemmissa yhteistyöorganisaatioissa Tunto-hankkeessa toteutettu tunneinterventio. Interventiolla pyrittiin vahvistamaan henkilöstön tunnetoimijuutta, tuottamaan työyhteisöön tietoa tunteiden merkityksestä työssä sekä tarjoamaan välineitä tunteiden käsittelyyn työn käytänteissä.

Aineisto

Hanke toteutettiin Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksessa. Hankkeen tunneinterventioiden toteutuksesta vastasi Emergy Oy. Yhteistyöorganisaatioina olivat Tampereen Tilapalvelut ja Vita Terveyspalvelut Oy (nykyisin Vita – Laboratoriot Oy). Hankkeen tutkimusaineistona kerättiin pitkittäinen laadullinen ja määrällinen aineisto. Yhteistyöorganisaatioissa toteutettiin koko henkilökunnalle alku-, loppu- ja seurantakyselyt. Lisäksi kerättiin haastattelu-, video- ja havainnointiaineisto.

Menetelmät

Kyselyaineistoilla tehtiin erilaisia tilastollisia analyyseja ja vertailuja, joiden avulla pystyttiin seuraamaan tunneinterventioiden mahdollisia vaikutuksia työpaikan arkeen ja henkilöstön työskentelyyn. Lisäksi tunnetoimijuuden mittarin kehittelyssä ja validoinnissa hyödynnettiin rakenneyhtälömallinnusta (ESEM). Laadullisen aineiston analysoinnissa hyödynnettiin laadullista sisällönanalyysia ja diskurssianalyysia.

Tulokset ja johtopäätökset

Tunnetoimijuuden ulottuvuuksiksi määrittyivät omat tunnetaidot ja tunteisiin vaikuttaminen työssä. Tulokset osoittivat, että tunnetoimijuudella on positiivinen yhteys työn imuun, tunnetason sitoutumiseen organisaatiomuutokseen sekä muutoksen toteuttamiseen. Lisäksi löysimme erilaisia tunnetyyppejä, jotka ilmentävät suhtautumista tunneinterventioihin ja tunteiden merkitykseen työssä: Vahvistuneet näköalatoimijat, Neutraalit mukanaolijat, Yllättyneet valaistujat ja Turhautuneet torjujat.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen tulokset antavat tukea sille, että tunnetoimijuuden vahvistaminen edesauttaa niin henkilöstön hyvinvointia kuin työn tuloksellisuutta. Lisäksi hankkeessa kehitettiin ja validoitiin mittari tunnetoimijuuden tutkimiseen. Tunnetoimijuusmittari sisältää 10 väittämää, joten se tarjoaa nopean ja helppokäyttöisen työkalun niin tutkimukseen kuin organisaatioiden kehittämiseen.

Aineisto

Päivi Hökkä, Heini Ikävalko, Susanna Paloniemi, Katja Vähäsantanen & Aku Nordling (toim.) Tunnetoimijuus ja sen tuki työssä. Loppuraportti. Jyväskylän yliopisto.2020.
ISBN 978-951-39-8283-6 (nid.)
ISBN 978-951-39-8284-3 (PDF)
URN:ISBN:978-951-39-8284 Avaa