Tunnetoimijuus strategian lokalisoinnin ja toteuttamisen tukena

Hanketiedot

Hankenumero
200521

Hakija
Endress+Hauser Oy

Toteuttaja
Emergy Oy

Lisätietoja
Hanna Svinhufvud
hanna.svinhufvud@endress.com

Toteutusaika
15.1.2021 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2020
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
42 000 euroa

Tulokset valmistuneet
11.1.2022

Tiivistelmä

Kehittämishankkeen tavoitteena on tukea Endress+Hauserin Suomen organisaatiota strategian toimeenpanossa vahvistamalla tunnetoimijuutta organisaatiossa. Hankkeeseen osallistuu Endress+Hauserin koko Suomen-henkilöstö, joille hanke tarjoaa valmiuksia ja käytännön keinoja strategian toimeenpanoon.

Hanke toteutetaan työpajoissa, case-klinikoina, parisparrauksena, välitehtävinä ja ohjausryhmätyöskentelynä. Hanke on Endress+Hauserille erittäin merkittävä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Svinhufvud

Tiedote

Tunnetoimijuus strategian lokalisoinnin ja toteuttamisen tukena

11.1.2022

Tiivistelmä

Kehittämishankkeen tavoitteena oli luoda käytäntöjä ja toimintamalleja, joiden avulla voidaan parantaa strategian toteuttamisen onnistumista kohdeorganisaatiossa tunnetoimijuutta vahvistamalla, sekä kehittää toimintakulttuuria, yhteisöllisyyttä ja esihenkilötyötä.

Lähtökohdat

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa tunnetaitoista toimintaa koko organisaatiossa uutta strategiaa käyttöönotettaessa. Halusimme innostaa ja sitouttaa koko henkilöstön uuden strategian mukaiseen toimintaan. Valitsimme kumppaniksi Emergy Oy:n, joka on tunnetaitojen ja tunnejohtamisen kehittämiseen erikoistunut, aihealueen johtava edelläkävijä Suomessa. Sen kehittämiä työelämän tunnetaitokonsepteja on kehitetty ja hyödynnetty mm. Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston tutkimushankkeissa.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä oli Endress+Hauser Oy:n koko henkilöstö.

Menetelmät

Hankkeen kehittämismenetelmänä käytettiin tunnetoimijuusinterventiota. Interventioiden aikana paneuduttiin E+H:n tunneilmastoon, siihen vaikuttaviin tekijöihin, määriteltiin tavoiteltua tunneilmastoa ja sen rakentamiseen tarvittavia tekijöitä. Interventio toteutettiin interaktiivisina työpajoina (6 kpl / työpajaryhmä, à 3,5h), case-klinikoina (5 kpl, à 2h), sekä parisparrauksena, välitehtävinä ja ohjausryhmätyöskentelynä työpajojen välillä. Interventiot toteutettiin aikavälillä 2/2021-9/2021.

Vaikuttavuus

On havaittu mm. työyhteistön lisääntynyt avoimuus, rehellisempi kommunikointi, lisääntynyt luottamus kollegoiden välillä, palautetta ja kiitosta annetaan entistä enemmän, tunnistetaan omia ja toisten tunteita paremmin. Työhyvinvointia mittaavan Pulssi-kyselyn tulokset ovat selkeästi parantuneet; koetaan, että tavoitteista ja strategiasta puhutaan enemmän, henkilöstö otetaan eri tavalla mukaan, johtoryhmän toiminta on reilumpaa ja avoimempaa. Haasteita ratkotaan positiivisella asenteella.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Kehittämismenetelmän pääpiirteet ja lähestymistavat kuvataan liitännäisen tutkimushankkeen nro. 200364 loppuraportissa yleisellä tasolla, jolloin ne ovat laajasti suomalaisen työelämän hyödynnettävissä. Tutkimuksen osalta laaditut tutkimusraportit ovat julkisia. Hankkeessa saatuja kokemuksia hyödynnetään Emergyn työelämän tunnetaitoihin keskittyvien konseptien ja palvelutarjonnan kehittämisessä. Kehittämishanke tuotti runsaasti tietoa tunnetoimijuuden vahvistamisesta.

Aineisto

Hanna Svinhufvud. TUNTO2 -hankkeen loppuraportti 23.12.2021. Avaa