Tunnista työorientaatio – johda ihmistä

Hanketiedot

Hankenumero
230241

Hakija
Annastiina Mäki

Toteuttaja
Annastiina Mäki

Lisätietoja
Annastiina Mäki
annastiina.maki@gmail.com

Toteutusaika
31.10.2023 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
4 000 euroa

Tulokset valmistuneet
25.3.2024

Tiivistelmä

”Tunnista työorientaatio – johda ihmistä” avaa johtajien ja asiantuntijoiden piilossa lymyävät työorientaatiot, joita arjessa ei usein tunnisteta. Kirjassa maalataan kuusi erilaista asiantuntijan ja johtajan työorientaatiota ja tutkitaan, mitä tapahtuu, kun keskenään ristikkäiset orientaatiot kohtaavat. Kirja tarjoaa työkaluja näiden ristiriitojen ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen. Kirja on tutkimusperustainen ja käytännöllinen opas toimiviin kohtaamisiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Annastiina Mäki

Tiedote

Työorientaatioiden tunnistaminen - avain parempiin johtamiskohtaamisiin

25.3.2024

Tiivistelmä

Johtamiskohtaamisten aallokossa -kirja tuo päivänvaloon piilossa lymyävät asiantuntijoiden ja johtajien työorientaatiot. Kirja auttaa johtajaa ja asiantuntijaa tunnistamaan henkilökohtaisen työ- ja johtamisorientaationsa, jolla on keskeinen vaikutus omaan työskentelyyn, työyhteisön tulokselliseen yhteispeliin ja johtamisen onnistumiseen. Orientaatiot kuvataan kirjassa profiileina, joista luultavasti tunnistat itsesi, kollegasi, lähijohtajasi tai johdettavasi. Erilaisten orientaatioiden arkkityypit avataan elämänmakuisten tapausesimerkkien avulla ja tarkastellaan, mitä tapahtuu, kun ne kohtaavat toisensa työn arjessa. Kirja tarjoaa työkaluja niin johtajille kuin johdettaville yhteistyön karikkojen väistämiseen ja ratkaisemiseen.

Lähtökohdat

Teos pohjautuu kirjoittajien (FT Annastiina Mäki & KTT Kimmo Mäki) monivuotiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön työkulttuureista ja johtamisesta. Kirjan käsitteet työorientaatio ja johtamiskohtaaminen taustoitetaan teoreettisesti kirjan alkupuolella ja samalla luodaan ymmärrettävä konteksti eri työorientaatioiden kohtaamiselle. Henkilökohtaisten työorientaatioiden vaikutusten ymmärtäminen tuo uudenlaista, konkreetista näkökulmaa johtamisen, asiatuntijayhteisön ja organisaation kehittämiseen.

Aineisto -Mitä aineistoja, tutkimuksia yms. hyödynsit tietokirjassasi.

Kirjassa on hyödynnetty kummankin kirjoittajan tutkimushankkeiden ja väitöskirjojen antia ja aineistoja. K. Mäen korkeakoulutyön pitkittäistutkimuksen (Kiviä ja Keitaita sarja 2013-2021) tuloksia on hyödynnetty erityisesti työkulttuuriin ja johtamiseen liittyvänä taustamateriaalina. A. Mäki on puolestaan käsitellyt johtamisodotuksia useissa artikkeleissa ja tutkimuksissa. Työrientaatioiden avaamisessa olemme hyödyntäneet työidentiteettitutkimuksia ja sosiaalitieteiden työelämätutkimuksia.

Menetelmät

Kirjan keskeiset sisällöt ja teemat pohjautuivat kummankin kirjoittajan tutkimus- ja kehittämisaineistojen meta-analyysityölle. Sieltä nousevat tulkinnat asiantuntijayhteisöjen työskentelystä, työkulttuureista ja johtamisesta tuoden sisältöjä työorientaatioprofiileihin, tapausesimerkkeihin sekä kirjan teoreettiseen viitekehykseen. Keskeisiä käsitteitä rikastettiin myös analysoimalla ja tulkitsemalla sosiologian työelämä- ja johtamistutkimuksia.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Kirja tuo tuoreen ja käytännönläheisen näkökulman johtamisen kentälle. Korostamme niin johdettavan, johtajan kuin työyhteisön tasapuolista panosta toimivien kohtaamisten mahdollistamiseksi. Emme lähde liikkeelle paljon kirjoitetusta persoonien erilaisuudesta, vaan kuvamme yksilön suhdetta työhönsä ja sen vaikutuksia työyhteisöön ja johtamiseen. Kirja on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää itsetuntemustaan sekä tapaansa työskennellä vastavuoroisesti ja tuottavasti osana työyhteisöä.

Aineisto

Tiivistelmä Avaa

Kirjan kansi ja takakansi Avaa