TUNTO2 – Tunnetoimijuus strategian toteuttamisen tukena

Hanketiedot

Hankenumero
200364

Hakija
Aalto-korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Aalto-korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Heini Ikävalko
heini.ikavalko@aalto.fi

Toteutusaika
1.1.2021 - 30.6.2023

Työsuojelurahaston päätös
1.12.2020
140 000 euroa

Kokonaiskustannukset
188 003 euroa

Tulokset valmistuneet
26.9.2023

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään strategian toteuttamista tunnetoimijuuden ja tunneilmaston kautta. Hanke jatkaa tunnetoimijuuden käsitteen kehittämistä ja yhdistää sen organisaatioiden käytännössä tärkeään strategian toteuttamisen teemaan. Hanke toteutetaan interventiokontekstissa, jossa organisaatioiden jäseniä tuetaan tunnetaitointerventiolla. Intervention aikana ja jälkeen tutkitaan tunnetoimijuuden kehittymistä ja sen yhteyksiä strategian toteuttamiseen ja työpaikan tunneilmaston kehittymiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heini Ikävalko

Tiedote

Tunnetoimijuudella voidaan tukea strategian toteuttamista

26.9.2023

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkittiin tunnetoimijuutta, työpaikan tunneilmastoa ja strategian toteuttamista interventiokontekstissa. Tunnetoimijuus tarkoittaa tunnetaitoa ja tunteisiin vaikuttamista työssä. Hankkeessa tarkasteltiin myös työpaikan tunneilmastoa erityisesti siitä näkökulmasta, huomioidaanko, sallitaanko ja ilmaistaanko työpaikalla kaikenlaisia tunteita ja keskustellaanko niistä rakentavasti. Hankkeessa tehty tutkimus nostaa esiin tunteiden merkitystä työssä ja strategian toteuttamisessa sekä painottaa aktiivisen tunteisiin liittyvän toimijuuden mahdollisuuksia paremman työelämän kehittämisessä.

Lähtökohdat

Tavoitteena oli jatkaa tunnetoimijuustutkimusta työelämässä laajentamalla tunnetoimijuuden empiiristä tutkimusta ja soveltamalla tunnetoimijuusmittaria erilaisissa organisaatioissa. Hankkeessa tarkasteltiin sitä, miten tunnetoimijuus ilmenee hankkeeseen osallistuvissa organisaatioissa. Huomio kiinnitettiin tunnetoimijuuden, työpaikan tunneilmaston ja strategian toteuttamisen teemoihin ja niiden yhtymäkohtiin. Tunnetoimijuuden ja strategian toteuttamisen välistä yhteyttä ei ole aiemmin tutkittu.

Aineisto

Tunnetoimijuutta, työpaikan tunneilmastoa ja strategian toteuttamista tutkittiin kolmessa organisaatiossa kyselyillä, haastatteluilla ja havainnoimalla. Tutkimusaineisto kerättiin interventiokontekstissa. Jokaisessa organisaatiossa toteutettiin tunnetaitojen kehittymistä tukeva interventio, jonka kesto oli noin seitsemän kuukautta.

Menetelmät

Kyselyaineistoa kerättiin kolmena eri ajankohtana (ennen intervention alkua, heti sen päätyttyä ja noin puolen vuoden kuluttua). Laadullista aineistoa kerättiin havainnoimalla intervention työpajoja ja caseklinikoita sekä haastattelemalla organisaatioiden jäseniä, jotka olivat osallistuneet interventioon.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimushankkeen tulokset osoittivat, että tunnetoimijuus ja työpaikan tunneilmasto ovat yhteydessä moniin strategian toteuttamisessa keskeisiin tekijöihin. Sekä tunnetoimijuus että työpaikan tunneilmasto olivat yhteydessä yksilön strategian merkityksellistämisen kokemuksiin ja yhteyttä tuki myös aineiston pitkittäistarkastelu.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tunnetoimijuus ja työpaikan tunneilmasto voivat tarjota strategian toteuttamisen parissa työskenteleville työkaluja, näkökulmia ja käytäntöön sovellettavia mittareita onnistuneempaan strategian toteuttamiseen. Tunnetoimijuus-mittari validoitiin ja sitä voi hyödyntää tutkimuksen lisäksi kehittämistyön välineenä työpaikoilla.

Aineisto

Heini Ikävalko, Päivi Hökkä, Susanna Paloniemi, Katja Vähäsantanen, Kristiina Lahdenranta, Tanja Oinonen & Allu Pyhälammi
Tunnetoimijuus strategian toteuttamisessa. TUNTO2-tutkimushankkeen loppuraportti. Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER 6/2023

ISBN: 978-952-64-9634-4 (electronic)
ISSN: 1799-4969 (electronic) 1799-4950
(ISSN-L) www.aalto.fi Avaa

Julkaisuluettelo Avaa