Tuotannon työergonomian, työmenetelmien ja tuottavuuden kehittämisprojekti

Hanketiedot

Hankenumero
115214

Hakija
Genelec Oy

Toteuttaja
Genelec Oy

Lisätietoja
Piia-Riitta Bergman
piia-riitta.bergman@genelec.com

Toteutusaika
13.4.2015 - 31.7.2015

Työsuojelurahaston päätös
27.4.2015
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
8 400 euroa

Tulokset valmistuneet
31.7.2015

Tiivistelmä

Kehittämishankkeen tavoitteena on parantaa työergonomiaa ja tuottavuutta sekä työhyvinvointia ratkaisemalla työn tuottavuuteen, ergonomiaan ja työturvallisuuteen liittyviä ongelmia yrityksessä. Esimerkiksi tuotteiden loppukokoonpanossa työtapojen ja työmenetelmien järkeistämisen tavoitteena on poistaa työturvallisuus- ja ergonomiahaittoja. Kehittämishankkeella halutaan nostaa esille syntynyttä hiljaista tietoa, luoda yhdessä asiantuntijoiden, yritysjohdon ja työntekijöiden kanssa hyviä toimintamalleja yrityksen sisälle, joilla turvataan työntekijöiden hyvinvointi, työn laatu ja sujuvuus. Lisäksi projekti tuottaa yritykselle kehittämismallin, jonka avulla voidaan yhdessä kehittää muiden osastojen toimintatapoja: Malli parantaa henkilöstön valmiuksia toteuttaa yhdessä muutoksia työpaikalla, kun kehittämisprosessi viedään yrityksessä ohjatusti ja työntekijöitä osallistaen läpi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Piia-Riitta Bergman

Tiedote

Tuotantotiimi kehitti ergonomiaa ja tuottavuutta

31.7.2015

Vaativia äänentoistoratkaisuja tuottava Genelec Oy kehitti
tuotantonsa työergonomiaa, työmenetelmiä ja tuottavuutta. Näin
pystytään turvaamaan työntekijöiden hyvinvointi, työturvallisuus
sekä työn laatu ja sujuvuus.

Kehittämishanke toteutettiin kaiutinkokoonpanolinjalla
yhteistyössä linjalla työskentelevän tiimin kanssa. Ulkopuolisena
asiantuntijana hankkeessa toimi Työtehoseura TTS Oy.

Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Genelec on vuonna 1978 perustettu perheyritys, joka on
suomalaisessa omistuksessa. Se valmistaa vaativia
äänentoistoratkaisuja ammattilais-, asennus ja kotikäyttäjille.
Yrityksen päätoimipaikka on Iisalmessa, ja se työllistää noin 120
henkilöä. Tuotannosta menee vientiin noin 80 prosenttia.

Yritys näkee tuotannon kehittämisen merkittävänä
painopistealueena. Tuotanto on erittäin tärkeä kilpailutekijä ja
merkittävä osa operatiivista kokonaisuutta markkinoinnin ja
tuotekehityksen kanssa.

 


Hiljainen tieto esiin

Kehittämiskohde tarkennettiin yhdelle tuotelinjalle ja
erityisesti tuotteen loppukokoonpano-, testaus- ja
pakkaustyövaiheisiin.

Hankkeessa sovellettiin erilaisia tiedonkeräysmenetelmiä. Näistä
tärkeimpiä olivat työn havainnointi, videointi ja keskustelut
henkilöstön kanssa.

Tulosten pohjalta tuotantotiimi ja tutkimuksen tekijät
suunnittelivat konkreettisia kehitysehdotuksia. Ne koskivat
työergonomian kehittämistä kaiutinkokoonpanotyövaiheessa, tiimin
päivittäisjohtamista ja tavoitteiden asettamista sekä
kokoonpanovaiheessa käytettävien materiaalien keräily- ja
esivalmistelutyövaihetta.

Kehittämistyö nosti esiin tiimin työntekijöiden hiljaista
tietoa. Tavoitteena ovat aloitteelliset ja itseohjautuvat tiimit,
joissa henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin merkitys osana
tuottavuutta korostuu.

Kehittämismalli käyttöön laajemminkin

Yksi hankkeen suurimpia hyötyjä oli tiimin osaamisen
jalostaminen hyvältä tasolta kohti entistäkin aloitteellisempaa
toimintamallia oman työn ja sen tuottavuuden kehittämiseksi.

Projekti onnistui tuottamaan yritykselle kehittämismallin, jonka
avulla voidaan yhteistyössä kehittää muidenkin osastojen
toimintatapoja. Malli parantaa henkilöstön valmiuksia toteuttaa
yhdessä muutoksia työpaikalla, kun kehittämisprosessi viedään
yrityksessä ohjatusti ja työntekijöitä osallistaen läpi.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Loppuraportti

Genelec. Tuotannon työergonomian, työmenetelmien ja tuottavuuden kehittämisprojekti. 5 sivua. Avaa