Tuotannon työmenetelmien, työtapojen ja työn organisoinnin kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
117411

Hakija
Miilux Oy

Toteuttaja
Miilux Oy

Lisätietoja
Juho Mattila
juho.mattila@miilux.fi

Toteutusaika
1.11.2017 - 30.4.2018

Työsuojelurahaston päätös
8.11.2017
17 000 euroa

Kokonaiskustannukset
34 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2018

Tiivistelmä

Työmenetelmien kehittäminen keskittyy eri työpisteiden osalta haitallisesti liikunta- ja tukielimiä kuormittaviin työasentoihin, työturvallisuuden parantamiseen, henkilöstön yhteistyön lisäämiseen ja työtehtävien uudelleen organisointiin työn sujuvuuden näkökulmasta. Lisäksi tarkastelussa on materiaalien sijoittelu- ja käsittelypaikat. Logistiikan näkökulmasta projekti pitää sisällään selkeiden työnkuvien ja tehtäväjakojen kehittämisen eri henkilöstöryhmien välille, sekä työohjeistuksien laatiminen menetelmäkehityksen tuloksena uusille toimintatavoille. Projektissa on mukana Palkkataito Oy ulkopuolisena asiantuntijana. Projekti on valmis alkukesästä 2018.

Hankkeen vastuuhenkilö

Juho Mattila

Tiedote

Työmenetelmät terästettiin toimiviksi

30.4.2018

Raahelainen teräspalvelukeskus Miilux Oy kehitytti henkilökuntansa ammattitaitoa siten, että työntekijät tekevät työtään entistä terveellisemmin, sillä väärät työmenetelmät kuormittavat haitallisesti tuki- ja liikuntaelimiä. Työmenetelmät on tarkoitus vakioida siten, että henkilöt suoriutuvat työtehtävistä niille varatussa ajassa. Kehittämistä ohjasi Palkkataito Oy:n menetelmäkehittämisen asiantuntija Keijo Vesilahti, ja Työsuojelurahasto tuki kehittämishanketta.

Ennen hanketta Vesilahti havainnoi Miiluxilla laajasti työpisteitä. Havainnointien perusteella erityisesti työmenetelmät ja työn organisointi kaipaavat kehittämistä.

Henkilöstö mukana alusta alkaen

Kehitettävinä olivat työntekijöiden ja työnjohdon töiden organisointi, trukkityö sekä plasman, särmäyksen, karkaisun ja koneistuksen työmenetelmät.

Menetelminä käytettiin tuplatiimiä, laatutauluja työnkulkukaavioita ja videokuvauksia

Henkilöstö oli valitsemassa kehityskohteita ja suunnitteli niihin ratkaisuja.

Kehitysryhmissä oli mukana työntekijöitä, työnjohtoa ja johtoa. Kehityskohteissa oli työpisteiden mukaisesti viidestä kymmeneen henkilöä.

Moni kehitysidea pystyttiin toteuttamaan heti, kun muutettiin toimintamalleja ja ohjeistuksia. Hanke paransi työpisteiden yhteishenkeä ja loi kipinää kehittämiseen myös yleisesti.

Menetelmät ohjeistamalla käyttöön

Yrityksessä keskitytään nyt virtauksen kehittämiseen, ja hankkeen kehittämistoimet selkiyttävät työntekijöiden työtehtäviä ja toiminnan suunnittelua.

Kehittämistyöstä henkilöstölle laaditaan ohjeistukset, jotta sovitut menetelmät saadaan käyttöön, ja ne ovat opastettavissa myös uusille henkilöille. Nämä toimet osaltaan muodostavat yhteisiä käytäntöjä ja toimintatapoja.

Havainnointi loi pohjaa myös pitkäaikaiselle toimintatapojen muutokselle. Todelliset vaikutukset nähdään myöhemmin, kun hyväksi todetut kehityskohteet yhdellä työpisteellä otetaan käyttöön koko tehtaassa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Keijo Vesilahti, Palkkataito Oy. -loppuraportti. Miilux Oy. 9 sivua. 2018. Avaa