Tupakoinnin lopettamisen tukeminen työterveyshuollossa

Hanketiedot

Hankenumero
118192

Hakija
Maarit Malin

Toteuttaja
Maarit Malin

Lisätietoja
Maarit Malin
maarit.malin@helsinki.fi

Toteutusaika
27.8.2018 - 3.9.2018

Työsuojelurahaston päätös
12.6.2018
700 euroa

Kokonaiskustannukset
700 euroa

Tulokset valmistuneet
3.9.2018

Tiivistelmä

Vuonna 2016 suomalaisista 20-64 vuotiaista noin 15 % tupakoi päivittäin. Miehistä päivittäin tupakoi 16 % ja naisista 15 %. Suomessa arvioidaan tupakoinnin aiheuttavan vuosittain 4 300 kuolemaa ja tupakointi liittyy oleellisesti sairastavuuteen ja työkykyyn. Työterveyshuollossa toteutuu vuosittain noin miljoona terveystarkastusta ja viisi miljoonaa sairaanhoidon käyntiä. Se mahdollistaa työterveyshuollon voivan merkittävästi edistää tupakoinnin loppumista. Tarvitaan osaamisen kehittämistä ja aktiivista työotetta tupakasta vieroituksessa ja yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Tavoiteltaessa tupakoinnin loppumista tärkeitä tekijöitä ovat savuttomiin työympäristöihin siirtyminen, tupakoinnin lopettamisen tuki, jossa merkittävää on työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö sekä työterveyshuollon toteuttama tupakasta vieroitus. Viimeinen tutkimustieto ei tavoita kenttää kuitenkaan riittävästi eikä Käypä hoidon ohjeistusta tunneta riittävän hyvin. Tutkimustiedon implementointi käytäntöön vaatii työterveyshuollon toimijoilta erityisosaamista. NIVA-kurssi: From Research to Practice in OHS 27.8.2018 – 29.8.2018, Kööpenhaminassa antaa lisävalmiuksia hakijan väitöskirjahankkeen etenemiseen sekä lisäosaamista hakijan osavastuulla olevan työterveyslääkäreille suunnatun tutkijataitokoulutuksen sisällön kehittämiseen ja toteuttamiseen, sillä tutkimustiedon ymmärtäminen, soveltaminen käytäntöön sekä kansantajuistaminen ovat jokaisen työterveyslääkärin tarvitsemia taitoja.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maarit Malin

Tiedote

Tutkimustieto omaksutaan turhan hitaasti

3.9.2018

Maarit Malin osallistui Niva-kurssille, joka pidettiin 27.–29. elokuuta 2018 Kööpenhaminassa. Kurssilla käsiteltiin tutkimustiedon siirtämistä käytännön työterveyshuoltoon. Niva on pohjoismainen työterveyden ja työturvallisuuden koulutusinstituutti. Malin sai osallistumiseensa Työsuojelurahastolta matkastipendin.

Malin esitteli Tanskassa tutkimustaan, jonka mukaan tupakoinnin arvioidaan Suomessa aiheuttavan vuosittain noin 4 300 kuolemaa. Kun työterveyshuollossa tehdään joka vuosi noin miljoona terveystarkastusta, siinä on hyvä tilaisuus edistää tupakoinnin lopettamista. Jokaisen työterveyslääkärin pitäisi ymmärtää tutkimustietoa ja soveltaa sitä.

Malin tekee väitöskirjaa Helsingin yliopistoon uusien, näyttöön perustuvien toimintamallien jalkauttamisesta työterveyshuollon arkityöhön. Siten kurssi oli hänelle syventävää koulutusta.

Kurssilta Malin raportoi saaneensa oivalluksia sekä tutkimuksensa onnistumisesta että kehittämisajatuksia väitöskirjahankkeeseensa.

Niva-kurssi antoi sekä teoreettisia että käytännöllisiä lisävalmiuksia myös hänen nykytyöhönsä työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen koordinaattorina.

Malin tietää, että tutkimustiedon siirtäminen arkeen on monimutkainen prosessi, johon ei riitä työterveyshuollon henkilöstön osaamisen päivittäminen. Erityisesti uusien tutkittuun tietoon perustuvien toimintamallien jalkautus on usein liian hidasta.

Niva-kurssilaiset jakoivat yhteystietonsa ja he verkostoituivat sosiaalisissa medioissa – LinkedIn, Twitter ja Facebook – ryhmiksi

Toimittaja
Hannu Kaskinen