Turvaa tiimistä! Työryhmät turvallisuuden tekijöinä.

Hanketiedot

Hankenumero
190376

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Vuokko Puro
vuokko.puro@ttl.fi

Toteutusaika
1.12.2019 - 30.9.2022

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2019
155 000 euroa

Kokonaiskustannukset
249 485 euroa

Tulokset valmistuneet
11.10.2022

Tiivistelmä

Tutkimuksen keskiössä on ryhmätason ilmiöiden merkitys turvallisuuden hallinnassa. Tiimien toimintaa turvallisuusnäkökulmasta on tutkittu turvallisuuskriittisillä aloilla, mutta ei juurikaan ns. perinteisissä töissä. Tavoitteena on selvittää, miten ryhmätason ilmiöt vaikuttavat työskentelyn turvallisuuteen perinteisillä työpaikoilla ja millä keinoilla voidaan tukea ryhmän turvallista toimintaa, yksilöiden toimintaa ryhmän jäsenenä sekä turvallisuuden johtamista tiimiorganisaatioissa. Työn murroksessa myös työryhmissä ja tiimeissä tehtävän työn muodot ovat jatkuvassa muutoksessa. Esimerkiksi itseohjautuvien tiimien ja etäjohtamisen lisääntyessä tiimien merkitys organisaation turvallisuuden rakentamisessa korostuu. Tiimien työturvallisuuden kehittämiseksi tarvitaan tutkimusta, joka kykenee tieteellisesti pätevällä tavalla erittelemään ryhmän rakennetta, ominaispiirteitä ja toimintaa konkreettisissa työtilanteissa työturvallisuuskontekstissa. Tutkimuksen tavoitteina on 1) selvittää, millaisia työturvallisuuteen liittyviä ryhmäilmiöitä sekä ryhmäilmiöillä selitettävissä olevaa vuorovaikutusta voidaan tunnistaa tutkimuksen kohdeorganisaatioissa sekä 2) tunnistaa ja kuvata keinoja ryhmien työturvallisuustoiminnan arviointiin ja tukemiseen työpaikoilla. Aineistoa kerätään haastatteluilla, kyselyillä ja käytännön työn havainnoinneilla. Hankkeen tulosten pohjalta laaditaan materiaalipaketti ja arviointimalli tiimien turvallisuustoiminnan arviointiin, kehittämiseen ja johtamiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Vuokko Puro

Tiedote

Tiimit luovat turvallisuutta teollisuuden tuotanto- ja kunnossapitotöissä

11.10.2022

Tiivistelmä

Hankkeessa selvitetään tiimien toimintaan liittyviä työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja tunnistetaan keinoja tiimien työturvallisuustoiminnan arviointiin ja tukemiseen työpaikoilla. Tiimien toimintaa tarkastellaan onnistumisen edellytysten näkökulmasta. Tutkimustulosten perusteella nykyään turvallisuuspoikkeamissa ei vielä systemaattisesti tunnisteta ryhmätason ilmiöiden merkitystä. Työn turvallisuuden kannalta tärkeitä tiimitason tekijöitä olivat mm. tiimin kyky hyödyntää hiljaista tietoa, ylläpitää yhteistä tilannekuvaa, sekä työyhteisön psykologinen turvallisuus, joka tukee työn edellyttämää päätöksentekoa ja ongelmanratkaisua, ja voi vähentää inhimillisten virheiden riskiä.

Lähtökohdat

Työtiimien toiminta on jo kauan aikaa sitten tunnistettu merkittäväksi turvallisuustekijäksi turvallisuuskriittisillä aloilla. Suurin osa suomalaisista työskentelee ainakin osan työajastaan tiimissä, mutta tiimityöskentelyn merkityksestä perinteisemmillä teollisuuden aloilla ja työturvallisuuden näkökulmasta on saatavilla vain vähän tietoa. Tutkimme tiimityöskentelyä työturvallisuuden näkökulmasta hyödyntämällä ryhmäilmiöihin liittyvää käsitteistöä sekä aiempaa tutkimustietoa turvallisuuskriitt

Aineisto

Tutkimusaineistoa kerättiin tuotanto- ja kunnossapitotehtäviin liittyen viidellä suomalaisella työpaikalla eri teollisuuden toimialoilta: elintarvike-, puu-, paperi- ja tekstiiliteollisuudesta sekä teollisuuden kunnossapidosta. Kyselyyn vastasi yhteensä 260 henkilöä ja haastatteluihin osallistui 111 henkilöä. Viidellä havainnointijaksolla noin 50 henkilöä osallistui havainnoituihin työtilanteisiin ja/tai kenttähaastatteluihin. Aineisto kerättiin 05/2020-08/2021.

Menetelmät

Pääpaino oli etnografisessa lähestymistavassa: tutkimuksessa kerättiin viikkojen ajan havainnointiaineistoa tuotanto- ja kunnossapitotiimien työstä. Haastatteluilla kerätty aineisto täydensi havainnointeja. Lisäksi aineistoa kerättiin kyselytutkimuksella ja turvallisuushavainto-/-poikkeamatietoihin kohdistuvalla dokumenttianalyysillä. Puhtaaksi kirjoitettu n. 300 liuskan havainnointipäiväkirjojen muodostama aineisto sekä haastatteluaineistot analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin.

Tulokset ja johtopäätökset

Nykyisellään organisaatioiden turvallisuushavainto-/poikkeamaraportointi ei systemaattisesti tunnista ryhmäilmiöiden vaikutusta työturvallisuuteen. Työn sujuvuus ja turvallisuus nojautuvat tiimien kykyyn hyödyntää ja jakaa hiljaista tietoa. Ryhmän psykologinen turvallisuus tukee päätöksentekoa ja ongelmanratkaisua työssä. Myös tiimien keinot ylläpitää tilannekuvaa ovat tärkeitä työturvallisuudelle. Havainnoiva kenttätutkimus osoittautui hyödylliseksi menetelmäksi työturvallisuuden tutkimisessa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tiimien toimintaan liittyviä tekijöitä kannattaa kytkeä työpaikkojen nykyisiin käytäntöihin, esim. tiimityön näkökulmien systemaattinen tarkastelu poikkeamatutkinnoissa, tai viime hetken riskien arviointien tekeminen työryhmän yhteistyönä. Hankkeessa laadittu Turvaa tiimistä! -keskustelumalli ohjaa tiimejä keskustelemaan yhdeksästä keskeisestä tiimityöhön liittyvästä teemasta onnistumisia ja kehittämistarpeita tunnistaen.

Aineisto

Henriikka Kannisto, Ilkka Asikainen, Vuokko Puro, Inka Koskela, Heli Ansio, Sari Käpykangas, Teemu Paajanen, Teppo Valtonen
Pauliina Toivio. Turvaa tiimistä! – työryhmät turvallisuuden tekijöinä. Loppuraportti. Työterveyslaitos. 2022.
ISBN 978-952-391-034-8 (nid.)
ISBN 978-952-391-035-5 (PDF) Avaa

Blogikirjoitus: Ryhmä on työturvallisuuden ytimessä Avaa