Turvaa tiimistä! Työryhmät turvallisuuden tekijöinä.

Hanketiedot

Hankenumero
190376

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Vuokko Puro
vuokko.puro@ttl.fi

Toteutusaika
1.12.2019 - 30.9.2022

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2019
155 000 euroa

Kokonaiskustannukset
249 485 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksen keskiössä on ryhmätason ilmiöiden merkitys turvallisuuden hallinnassa. Tiimien toimintaa turvallisuusnäkökulmasta on tutkittu turvallisuuskriittisillä aloilla, mutta ei juurikaan ns. perinteisissä töissä. Tavoitteena on selvittää, miten ryhmätason ilmiöt vaikuttavat työskentelyn turvallisuuteen perinteisillä työpaikoilla ja millä keinoilla voidaan tukea ryhmän turvallista toimintaa, yksilöiden toimintaa ryhmän jäsenenä sekä turvallisuuden johtamista tiimiorganisaatioissa. Työn murroksessa myös työryhmissä ja tiimeissä tehtävän työn muodot ovat jatkuvassa muutoksessa. Esimerkiksi itseohjautuvien tiimien ja etäjohtamisen lisääntyessä tiimien merkitys organisaation turvallisuuden rakentamisessa korostuu. Tiimien työturvallisuuden kehittämiseksi tarvitaan tutkimusta, joka kykenee tieteellisesti pätevällä tavalla erittelemään ryhmän rakennetta, ominaispiirteitä ja toimintaa konkreettisissa työtilanteissa työturvallisuuskontekstissa. Tutkimuksen tavoitteina on 1) selvittää, millaisia työturvallisuuteen liittyviä ryhmäilmiöitä sekä ryhmäilmiöillä selitettävissä olevaa vuorovaikutusta voidaan tunnistaa tutkimuksen kohdeorganisaatioissa sekä 2) tunnistaa ja kuvata keinoja ryhmien työturvallisuustoiminnan arviointiin ja tukemiseen työpaikoilla. Aineistoa kerätään haastatteluilla, kyselyillä ja käytännön työn havainnoinneilla. Hankkeen tulosten pohjalta laaditaan materiaalipaketti ja arviointimalli tiimien turvallisuustoiminnan arviointiin, kehittämiseen ja johtamiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Vuokko Puro