Turvalliset ja tehokkaat vahinkosaneerauksen menetelmät = TUVASA

Hanketiedot

Hankenumero
114373

Hakija
ASTQ Supply House Oy

Toteuttaja
ASTQ Supply House Oy

Lisätietoja
Asko Seppälä
asko.seppala@astq.fi

Toteutusaika
20.10.2014 - 30.10.2015

Työsuojelurahaston päätös
30.9.2014
25 000 euroa

Kokonaiskustannukset
50 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.10.2015

Tiivistelmä

TUVASA-hankkeessa selvitetään oikeat ja turvalliset työmenetelmät vahinkosaneeraustyömaille (= kuivaus-, palosaneeraus-, kosteus- ja homevaurio-, kalmasaneeraus-, öljysaneeraus, ym. työmaat).

Selvitystyön tarkoitus on laatia oikeat työsuoritusohjeet kaikille vahinkosaneeraustyömaille. Lisäksi selvitetään väärien työmenetelmien seuraamukset sekä vahinkokohteen työntekijöiden, käyttäjien ja siellä vierailevien tahojen suojautumis- ja suojaamisvaatimukset.

Hankkeessa kerätään tietoja useista jo toteutuneista tutkimus- ja selvityshankkeista, esim. PUTUSA, Valtakunnalliset Hometalkoot, VTT:n palolaboratorion tutkimukset T2512 ja T2531 sekä lisäksi Työterveyslaitoksen alaa koskevat omat tutkimukset. Lisäksi selvityksessä esitetään kaikki hyvien työtapojen mukaiset työmenetelmät sekä nimetään kuhunkin työvaiheeseen kuuluvat viranomaisohjeet, RT- ja RATU-kortit yms.

Hanke toteutetaan siten, että alan toimijoista kerätyt työryhmät selvittävät ja kirjaavat nykyiset vahinkosaneerauskohteissa käytettävät suojaus- ja suojautumiskäytännöt sekä alalla hyväksi todetut työmenetelmät. Tämän pohjamateriaalin avulla asiantuntijaorganisaatio (Työterveyslaitos) laatii tiivistetyn yhteenvedon suositelluista käytännöistä ja menetelmistä.

Hankkeen tutkimus- ja selvitysosuuden suorittaa Työterveyslaitos, joka on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö. Laitos toimii sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla.

Hanke aloitettiin syksyllä 2014 ja se valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Asko Seppälä

Tiedote

Vahinkosaneerausalalle oikeiden työmenetelmien opas

30.10.2015

  Vahinkosaneerausalan toimijat kokosivat tietoa alansa
turvallisista työmenetelmistä ja laativat kokoamastaan tiedosta
tilaajan oppaan. Raportista tiivistetty opas on tarkoitettu
esimerkiksi viranomaisille, yrityksille ja kouluttajille. Hanke
poiki myös luotettavaa taustatietoa vahinkosaneeraustöiden
koulutukseen, työhön perehdyttämiseen ja uusien työmenetelmien
kehittämiseen. Astq Supply House Oy johti hanketta, jota toteutti
Työterveyslaitos ja rahoitti Työsuojelurahasto.

Oppaassa kerrotaan työn tilaajille eli lähinnä isännöitsijöille ja
hallituksen puheenjohtajille, kuinka vahinkosaneeraustöitä pitää
tehdä. Lisäksi tilaajille on selvitetty väärien työmenetelmien

seuraamukset sekä vahinkokohteen työntekijöiden ja vierailijoiden
suojautumisvaatimukset.

 

Oppaan neuvoja noudattamalla työn suorittaja osaa suojata
työntekijät ja kohteen, Samalla työn tilaaja voi valvoa, että työn
suorittaja noudattaa velvoitteitaan.

 

Suojaus tarpeen sekä tekijälle että
kohteelle                                    

 

Vahinkosaneeraustyömaita ovat muun muassa kuivaus-,
palosaneeraus-, kosteus-, homevaurio-,kalmasaneeraus- ja
öljysaneeraustyömaat. Niitä yhdistävät vaikeat ja usein jopa
vaaralliset työolot.

 

Työntekijän lisäksi vaaralle altistuvat usein myös kohteen
asukkaat ja muut työntekijät. Siksi on tärkeää taata sekä
työntekijää että kohdetta suojaavat työmenetelmät. Alalla on selvät
turvaohjeet, mutta niitä ei ole kirjattu yhteisesti käytettävään
asiakirjaan.

 


Tekijöiden ja tilaajien hanke


 

Hankkeen käynnistivät vahinkosaneeraustöiden tekijöiden ja
tilaajien edustajat, sillä alan toimijat tiedostivat erityisesti
tilaajien epätietouden oikeista työmenetelmistä. Lisäksi
vahinkosaneerausalalle on tullut uusia toimijoita, jotka eivät
tunne kaikkia alan säädöksiä eikä käytäntöjä.

 

Astq Supply House Oy oli hankkeessa aloitteellinen. Astq on vuonna
1995 perustettu espoolainen perheyritys, joka toimii lähinnä
rakennusalan konsulttina ja tavarantoimittajana. Astq teki 
yhteistyötä Auktorisointiryhmän sekä Suomen JVT- ja
Kuivausliikkeiden liiton kanssa.

 

Ohjeilla työntekijä ja kohde suojaan

 

Alan toimijoiden työryhmät kirjasivat nykyiset kohteiden
suojaamis- ja suojautumiskäytännöt sekä alalla hyväksi todetut
työmenetelmät. Hankkeessa myös haastateltiin asiantuntijoita ja
kartoitettiin useita viranomaisohjeita. Tästä aineistosta
Työterveyslaitos laati yhteenvedon suositelluista käytännöistä ja
menetelmistä.

 

Astq hyödyntää koottua tietoa suojaus- ja suojautumistarpeen
määrittelemisessä sekä työ- ja koulutusmenetelmien kehittämisessä.

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Julkaisu Marjaleena Aatamila, Juha Laitinen ja Sirpa Laitinen: Tilaajan ohje. Turvallinen vahinkosaneeraus ja jälkivahinkojen torjunta. Työterveyslaitos ja JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry. 16 sivua. Avaa

Loppuraportti Avaa