Turvallista työpäivää-hanke

Hanketiedot

Hankenumero
190219

Hakija
Rinnekoti-Säätiö sr

Toteuttaja
Suomen Terveystalo Oy

Lisätietoja
Tiina Flygare
tiina.flygare@rinnekoti.fi

Toteutusaika
19.6.2019 - 31.12.2019

Työsuojelurahaston päätös
19.6.2019
2 600 euroa

Kokonaiskustannukset
5 200 euroa

Tulokset valmistuneet
3.3.2020

Tiivistelmä

Kehitysvamma-alalla väkivallan uhkaa ei toimialan luonteesta johtuen ole mahdollista kokonaisuudessaan täysin poistaa. Perinteisesti toimenpiteet ovat kohdistuneet uhan hallintaan ja sen vähentämiseen. Turvallista työpäivää! -hanke laajentaa näkökulmaa väkivallan uhan aiheuttaman kuormittumisen minimoimiseen. Hanke on merkityksellinen, koska tästä näkökulmasta ei ole juurikaan aiempaa tutkimustietoa. Turvallista Työpäivää! -hankkeessa kehitetään kehitysvamma-alalle uusi uhkanumeroihin perustuva riskinarviointimenetelmä, luodaan toimintamalleja ja tunnistetaan hyviä käytänteitä väkivallan uhan hallintaan sekä henkilöstön psykososiaalisten kuormitustekijöiden vähentämiseksi. Menetelminä käytetään lähtötilanteen kartoituksessa kvantitatiivisena aineistona mm. HaiPro -työturvallisuusilmoituksia, työtapaturma- ja sairauspoissaolotilastoja sekä laadullisina menetelminä mm. Rinnekodin yksiköiden riskinarviointia, henkilökunnalle kohdistettuja kyselyjä sekä tapauskohtaisia haastatteluja. Hankkeessa kehitetään osallistavilla työpajoilla uhkaasteiden mukaiset toimintakortit, joiden perusteella laaditaan ajantasaiset menettelytapaohjeet uhka- ja väkivaltatilanteisiin.

Hankkeen toteuttaa Rinnekoti-Säätiö sr ja siinä on kumppaneina Suomen Terveystalo Oy ja Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry (Aktiivi-instituutti). Hanke kestää kuusi kuukautta ja päättyy vuoden 2019 lopussa. Hankkeen tuloksena syntyy uusi riskinarviointimalli, toimintakortit uhka-asteittain, toimintamallit ja käytänteet. Lisäksi syntyy menettelytapaohjeet uhka- ja väkivaltatilanteisiin niistä aiheutuvan kuormituksen vähenemiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tiina Flygare

Tiedote

Rinnekodin Turvallista Työpäivää!

3.3.2020

Tiivistelmä

Turvallista Työpäivää! -hankkeessa tuotettiin kaikkiin Rinnekodin yksiköihin uhkanumerot väkivallan ja väkivallan uhkan aiheuttaman psykososiaalisen kuormituksen arvioimisesta ja hallitsemiseksi yhteistoiminnassa Terveystalon ja Aktiivi-Instituutin kanssa. Hanke toteutettiin työpajoina, joissa syntyi aihiot toimenpidekorteille ja yksiköissä toteutettaville dyynaamisen turvallisuuden toimintamalleille.

Lähtökohdat

Sosiaali- ja terveysalalla esiintyy runsaasti työpaikkaväkivaltaa. Rinnekodin asiakaskunta on erityisen haastavaa, joten hankkeessa kehitettiin Rinnekodin turvallisuusohjelmaa, jossa huomioidaan sosiaali- ja terveysalan ja erityisesti kehitysvamma-alan työpaikkojen erityistarpeet.

Kohderyhmät

Hankkeeseen osallistui Rinnekodin kaikki yksiköt, johto sekä hankkeen toteuttajat. Hankkeeseen osallistuivat keskeisinä toimijoina lisäksi Terveystalo ja Aktiivi-Instituutti.

Menetelmät

Hanke toteutettiin ensisijaisesti osallistavana työpajatyöskentelynä. Lisäksi hankkeen tarvitsemia tietoja kerättiin Terveystalon toteuttamalla sähköisellä kyselyllä, satunnaisina yksiköiden esimiesten haastatteluina sekä HaiPro-järjestelmän tunnuslukujen analyysilla.

Vaikuttavuus

Hankkeen aikana on jo selvästi havaittavissa, että jotkin työturvallisuuden näkökulmasta seurattavat tunnusluvut ovat parantuneet. Tämä johtunee osin hankkeen toimenpiteiden antamasta herätteestä yksiköille kehittää niiden turvallisuutta. Varsinaiset pysyvät ja pitkävaikutteiset tulokset näkyvät kuitenkin yksiköiden turvallisuustilanteessa pidemmällä (3-5 vuoden) seurantajaksolla jolloin myös hankkeessa kehitetyt toimintavallit ovat vakiintuneita.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen tulokset ovat sovellettavissa Sosiaali- ja terveysalojen toimipaikoille ja yksiköille. Hankkeen tuloksia on sovellettavissa soveltuvin osin myös muilla toimialoilla, joissa esiintyy työpaikka väkivaltaa tai sen aiheuttamaan psykososiaalista kuormittumista, jota pyritään vähentämään. Hankkeessa syntyneet osin geneeriset toimintamallit on hyödynnettävissä useilla eri ammattialoilla, joissa väkivallan uhkaa esiintyy.

Aineisto

Rinnekoti-Säätiö. Turvallista työpäivää! -loppuraportti. Avaa