Turvallisuuden ennakoivan johtamisen toimintakonseptin toteuttaminen

Hanketiedot

Hankenumero
113130

Hakija
Oy KWH Mirka Ab

Toteuttaja
Oy KWH Mirka Ab

Lisätietoja
Johan Palmroos
johan.palmroos@mirka.com

Toteutusaika
15.3.2013 - 31.5.2014

Työsuojelurahaston päätös
3.4.2013
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
60 875 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2014

Tiivistelmä

Hankkeella parannetaan työturvallisuutta ja vähennetään työtapaturmia luomalla työturvallisuuden johtamiseen selkeät vaatimukset ja toimintamallit KWH Mirka Oy:n linjaorganisaatiossa. Asiantuntijakumppanina on Työterveyslaitos.

Työturvallisuuden ennakoiva johtaminen on työpaikkojen parhaisiin käytäntöihin ja kokemuksiin sekä tutkittuun tietoon perustuva, arkipäivän työhön soveltuva toteutustapa, jossa luodaan konkreettiset edellytykset saavuttaa nolla tapaturmaa -tavoite. Keskeiset toimenpiteet ovat työturvallisuuden nykytilan selvittäminen, tavoitetason määrittäminen, osallistava kehittäminen ja linjaorganisaation koulutus.

Työpaikalla sovitaan selkeät pelisäännöt turvallisuuden johtamiseen linjaorganisaatiossa sekä sitoutetaan esimiehet johtamaan turvallisuutta ja työntekijät osallistumaan työturvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Hanke käynnistyy helmikuussa 2013 ja päättyy vuoden 2014 keväällä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johan Palmroos

Tiedote

Tavoitteena työtapaturmien nollalinja

31.5.2014

Oy KWH Mirka Ab:n työturvallisuus parani, kun yritys loi
yhteiset pelisäännöt ja työturvallisuutta alettiin ottaa huomioon
laajasti. Yrityksen tavoite on tapaturmien nollalinja vuoteen 2017
mennessä.

Puolitoista vuotta kestäneessä projektissa parannettiin
työmenetelmiä ja prosesseja sekä luotiin työturvallisuuden
johtamiseen selkeät vaatimukset ja toimintamallit. Tämä tehtiin
OHSAS 18001 -standardin luomien raamien mukaisesti.

Yrityksen organisaatiossa sovittiin selkeät pelisäännöt
turvallisuuden johtamiseen. Projektin seurauksena moni asia, joka
on periaatteessa ollut paperilla olemassa ja kunnossa, on siirtynyt
osaksi arjen todellisuutta. Tällä on ollut positiivinen vaikutus
työturvallisuuteen niin esimiesten työnkuvan, työntekijöiden
suhtautumisen kuin työnantajan ja työntekijän työturvallisuuden
kannalta.

Esimiehet keskiössä

Projektissa yrityksen esimiehet sitoutettiin johtamaan
turvallisuutta. Työntekijät sitoutettiin osallistumaan
työturvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Tutkimusprojektin aikana Oy KWH Mirka Ab:n eri yksiköt
velvoitettiin laatimaan omat työsuojelusuunnitelmat vuosittain.
Suunnitelmassa varmistettiin, että kommunikointi ja tiedonkulku eri
osapuolten välillä varmistetaan kaikissa tilanteissa. Laaditut
turvallisuusohjeet ovat olemassa, ajan tasalla, ja niiden
noudattamista edellytetään kaikilta. Turvattomaan toimintaan
puuttuminen on esimiesten ja muunkin henkilöstön keskeinen
tehtävä.

Ennen tutkimusprojektia lain edellyttämää työturvallisuuden
tasoa ei pidetty riittävänä. Turvallisuuden johtamisen
kehittämiseen tarvittiin käytännön toimenpiteitä, koska yksilöiden
ja työntekijöiden asenteisiin ja organisaation menettelytapoihin
voitiin vaikuttaa ennalta.

Työturvallisuuden ennakoivan johtamisen toimintakonseptin
toteuttaminen -projektin tavoitteena oli parantaa työturvallisuuden
hallintaa uudella lähestymistavalla.

Konkreettiset kehittämisen kohteet tarkentuivat, kun pohdittiin
nykytilaa ja johtamisen vaatimuksia määritettiin uudelleen. Sekä
esimiehet että ulkopuoliset urakoitsijat perehdytettiin
turvallisuusasioihin. Turvallisuuskierrosten avulla nähtiin riskien
mahdollisuuksia ja arvioitiin niitä. Yhdessä sovittiin, että
turvattomaan toimintaan puututtaisiin.

Työterveyslaitos oli mukana kehitysprojektissa
asiantuntijaroolissa. Työsuojelurahasto on tukenut projektia.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Liuhamo Mika, Vorne Jarmo, Bäck Beatrice. Työturvallisuuden ennakoivan johtamisen  toimintakonseptin toteuttaminen. Loppuraportti. Työterveyslaitos, Tampere 21.8.2014 Avaa