Turvallisuuden johtajat (Tujo) – Esimiesten johtajuus, osaaminen ja sitoutuminen

Hanketiedot

Hankenumero
113251

Hakija
Tampereen teknillinen yliopisto

Toteuttaja
Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätietoja
Jouni Kivistö-Rahnasto
jouni.kivisto-rahnasto@tut.fi

Toteutusaika
1.1.2014 - 1.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
19.12.2013
120 000 euroa

Kokonaiskustannukset
213 100 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2015

Tiivistelmä

Työelämän kehittämisen keskeisinä tavoitteina on edistää työssä myös jaksamista ja viihtymistä. Työolojen terveellisyyden ja turvallisuuden kehitys on Suomessa perustunut pääasiassa asiantuntijoiden koordinoimaan menetelmiä painottavaan turvallisuuden johtamiseen.

Viime vuosina kehitys on hidastunut ja monet suomalaiset yritykset kokevat, että asiantuntijuuden lisäksi tarvitaan uusia keinoja erityisesti esimiesten sitouttamiseen sekä johtajuuteen ja turvallisuusosaamisen kehittämiseen. Onkin tarpeen luoda, kokeilla, arvioida ja levittää kansallisesti soveltuvia toimintatapoja esimiesten turvallisuusjohtajuuden, osaamisen ja sitoutumisen kehittämiseksi.

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on käsitys, että johtajien ja esimiesten johtajuustaitoja, osaamista ja sitoutumista tukemalla voidaan käytännössä muuttaa operatiivista turvallisuusjohtamista.

Tavoitteena on tuottaa testattuja toimintatapoja esimiesten turvallisuusjohtajuuden, osaamisen ja sitoutumisen kehittämiseen.

Tutkimuksessa yhdistetään turvallisuustutkimuksen sekä johtamistutkimuksen teorioita ja validoidaan kehitettäviä toimintatapoja kohdeyrityksissä.

Tuloksia voidaan soveltaa sekä työelämässä että esimies-, johtamis- ja turvallisuuskoulutuksen kehittämisessä.
Hankkeen ensimmäisiä tuloksia julkaistaan vuoden 2014 lopussa ja julkaisutoiminta jatkuu vuoden 2015 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jouni Kivistö-Rahnasto

Tiedote

Uusia keinoja turvallisuusjohtamiseen

1.12.2015

Esimiehiltä edellytetään korkeaa operatiivisen
turvallisuustoiminnan osaamista, turvallisuuden johtajuutta sekä
selkeää sitoutumista turvallisuuden pitkäjänteiseen kehittämiseen.
Siksi hyvän turvallisuusjohtamisen kuuluisikin olla olennainen osa
johtamista.

Parhaimmillaan hyvä turvallisuusjohtajuus näkyy
ennakoivana ja aktiivisena otteena turvallisuusasioihin ja
työntekijöiden hyvinvointiin. Se näkyy esimerkiksi siten, että
johtaja osoittaa kiinnostusta ja välittämistä, kyselee kuulumisia,
tarjoaa tukea ja apua sekä pyytää ilmoittamaan havainnoista ja
kyselee niiden perään.

Turvallisuusjohtamista tulisi tukea esimiehen ura alusta asti.
Turvallisuuden johtajat (TUJO) -tutkimushankkeen tavoitteena oli
luoda, kokeilla, arvioida ja levittää kansallisesti soveltuvia
toimintatapoja esimiesten turvallisuusjohtajuuden, osaamisen ja
sitoutumisen kehittämiseksi.

Esimiesten sitoutuminen turvallisuustyöhön on tuoreen tutkimuksen
mukaan tärkeää kaikilla organisaatiotasoilla. Turvallisuuteen
liittyvät tehtävät pitää määritellä eri organisaatiotasoilla sekä
organisaaton tarpeiden että tilanteiden mukaan. Kun nämä asian on
ensiksi määritelty, on mahdollista arvioida tarvittavaa osaamista
sekä kehittämistä.

Esimiesten sitoutumisen edistämiseen tarvitaan erilaisia
keinoja. Keskeisimpiä keinoja ovat ylimmän johdon aktiivinen
osallistuminen turvallisuustyöhön sekä alemman tason esimiesten
tuki erityisesti tilanteissa, joissa esimiehillä on
rooliristiriitoja, ilmenee turvallisuusjohtamisen
tutkimuksesta.

Lisäksi Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksen tavoitteena
oli tutkia turvallisuuden johtamista esimiesten osaamisen,
johtajuuden ja sitoutumisen näkökulmista sekä tuoda esille keinoja,
joiden avulla esimiehiä voidaan tukea näissä asioissa. Tutkimus
tehtiin pitkälti teemahaastatteluina.

Hyvä turvallisuuden johtaminen vastaa käsitystä yleisestä
hyvästä johtamistavasta. Turvallisuuden johtamisen tuleekin olla
osa organisaation johtamiskäytäntöjä ja osaamisen kehittämistä.
Oikeanlaisella johtamistavalla voidaan edistää sekä
turvallisuussääntöjen noudattamista että osallistumista
turvallisuuden kehittämiseen.

Turvallisuuden johtamisessa tarvitaan sekä valvontaa että
motivointia ja kannustusta. Keskeistä on luottamuksen rakentaminen,
avoimuus ja hyvät suhteet esimiehen ja työntekijöiden kesken,
jolloin myös epäkohtiin on helpompi puuttua.

Huomaa onnistuminen

Kun onnistunut turvallisuustyö huomioidaan ja tuodaan esiin,
esimiehet voivat sitoutua paremmin. Kehittämistoiminta hankkeen
kohdeyrityksissä painottui tässä tutkimuksessa pääasiassa
toimintatapoihin ja periaatteisiin sekä työkaluihin.

Tutkimuksen
kohdeyrityksissä oli meneillään laajoja työturvallisuusohjelmia, ja
niiden osana keskityttiin pääosin strategian ja vision mukaisten
työkalujen ja toimintatapojen kehittämiseen. Tällainen
kehittämistyö tukee samalla myös esimiesten turvallisuuden
johtamista.

Seuraava askel yrityksissä on siirtyä määrän lisäksi seuraamaan
toiminnan laatua. Tältä osin tutkimukseen osallistuneiden
kohdeyritysten toimintaa voidaan edelleen kehittää. Hankkeen
kohdeyritysten toiminnan kehittämisestä voi tehdä sen havainnon,
että turvallisuuden kehittämisen ollessa aidosti yksi yrityksen
tärkeistä strategioista ja ylimmän johdon sitoutuessa strategiaan,
näkyy sitoutuminen ajan myötä myös tapaturmien vähentymisenä.
Turvallisuuteen sitoutunut ylin johto tarjoaa esimiehille heidän
tarvitsemaansa tukea päivittäiseen turvallisuuden
johtamistyöhön.

Tutkimuksen valossa näyttää siltä, että mitä
sitoutuneempia esimiehet ovat turvallisuuteen, sitä aktiivisemmin
he pyytävät turvallisuusasiantuntijoilta itse apua
turvallisuustehtäväänsä. Silloin turvallisuusasiantuntijankin rooli
muuttuu keskustelukumppaniksi ja ratkaisujen tarjoajaksi esimiesten
tarpeiden pohjalta. Alussa tämä voi jopa lisätä
turvallisuusasiantuntijoiden työtä, kun esimiehiltä tulee aiempaa
enemmän pyyntöjä.

Toisaalta voidaan päästä tilanteeseen, jossa
turvallisuusasiantuntijan työpanosta voidaan käyttää tulipalojen
sammuttamisen sijaan aidosti ennakoivaan ja kehittävään työhän.
Lisääntyneen panostuksen myötä tutkimuksen kohdeorganisaatioissa on
myös lisätty turvallisuusasiantuntijaresursseja operatiivisen
toiminnan ja kehittämisen tueksi.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää organisaatioissa eri
toimialoilla, erilaisissa esimiestehtävissä ja eri
hierarkiatasoilla turvallisuuden johtamisen kehittämisessä.
Tutkimus tuki yhteistyöorganisaatioiden turvallisuuden johtamisen
kehittämistä tuottamalla tietoa esimiesten turvallisuusosaamisen,
johtajuuden ja sitoutumisen tilasta ja kehittämistarpeista sekä
jakamalla keinoja niiden kehittämiseksi. Esitettyjä keinoja ja
esimerkkejä voidaan hyödyntää esimiesten turvallisuustehtävien
määrittelyssä.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Loppuraportti Sari Tappura. Toni Hyytinen. Jouni Kivistö-Rahnasto. Noora Nenonen. Juha Vasara. Turvallisuuden johtajat – Esimiesten johtajuus, osaaminen ja sitoutuminen. Tampereen teknillinen yliopisto – Tampere University of Technology. 144 s. ISBN 978-952-15-3662-5. Avaa

– Tappura, S., Nenonen, N. & Kivistö-Rahnasto, J. 2014. A framework for assessing and developing managers’ safety competence. A framework for assessing and developing managers’ safety competence. The 7th International Conference Workingonsafety.net 2014, 30 September – 03 October, Glasgow, Scotland, UK (esitys ja konferenssiartikkeli).

– Tappura, S., Nenonen, N. & Kivistö-Rahnasto, J. 2015. How to support managers’ commitment to safety man-agement and leadership in organizations: good practices from the managers’ viewpoint. The 8th Interna-tional WorkingOnSafety.net Conference WOS2015, 23-25 September, Porto, Portugal (esitys ja konferenssiartikkeli).

– Tappura, S. & Nenonen, N. Effective safety leadership proficiency of managers. In: Carvalho, P. & Arezes, P. (toim.) Ergonomics and Human Factors in Safety Management. CRC Press, Taylor & Francis (painossa).

– Tappura, S. & Kivistö-Rahnasto, J. How top management may support managers’ commitment to safety? (käsikirjoitus, tarjottu Safety Science -journaaliin).

– Tappura, S. Millaista on hyvä työturvallisuuden johtaminen? Esitys Yliopistojen työsuojelupäivillä 2015, ks. ohjelma ja esitys: http://www.tut.fi/fi/yliopistojen-tyosuojelupaivat-2015/ohjelma/index.htm.

– Tappura, S. (haastattelu), Myös työturvallisuutta pitää johtaa. Artikkeli TTY:n sidosryhmälehti Rajapinta, 3/2015, ks. http://www.tut.fi/rajapinta/etusivu/2015/3.

Tiivistelmä Avaa

JulkaisutTappura, S. & Nenonen, N. 2014. Safety leadership competenceand organizational safety performance. In: Arezes, P. &Carvalho, P. (toim.) Advances in Safety Management and HumanFactors. Advances in Human Factors and Ergonomics 2014, Vol. 10,Section 3. Proceedings of the 5th AHFE Conference 19-23 July 2014,129-138.

– Tappura, S. Turvallisuuden johtajat. Esimiesten johtajuus,osaaminen ja sitoutuminen. Keskeisiä tutkimustuloksia. Esitysloppuseminaarissa. Avaa

– Tappura, S., Hyytinen, T., Kivistö-Rahnasto, J., Nenonen, N. & Juha Vasara. Turvallisuuden johtajat –