Turvallisuuden roadmap – strategiasta läpimurtoon

Hanketiedot

Hankenumero
110460

Hakija
Ashland Finland Oy

Toteuttaja
Ashland Finland Oy

Lisätietoja
Mika Silventoinen
Puuttuu migraatiossa

Toteutusaika
15.12.2010 - 31.3.2014

Työsuojelurahaston päätös
31.1.2011
24 000 euroa

Kokonaiskustannukset
48 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2014

Tiivistelmä

Ashland Finland Oy on osa Amerikkalaista Ashland-konsernia ja kuuluu Performance Materials liiketoimintayksikköön. Kilpilahden teollisuusalueella sijaitsevalla Porvoon tehtaalla valmistetaan vuosittain noin 40 000 tn polyesterihartseja lujitemuoviteollisuuden käyttöön.

Kilpilahden teollisuusalueella turvallisuustyöllä on pitkät perinteet, minkä ansiosta keskeiset turvallisuukäytännöt ovat olleet osana normaalia toimintaa jo vuosia. Vuonna 2009 Ashlandilla aloittiin globaalisti viedä Nolla tapaturmaa -kulttuuria eteenpäin ja sen myötä olemme integroineet toimintaamme entistä enemmän turvallisuusasioita.

Päätimme liittyä hankkeeseen ”Turvallisuuden roadmap – strategiasta läpimurtoon”, jotta saisimme ulkopuolisen näkemyksen ja ehdotuksen kuinka näitä Kilpilahden ja Ashlandin turvallisuuskäytäntöjä voitaisiin entistä tehokkaammin soveltaa turvallisuustason nostamiseksi.

Hankkeen avulla pyrimme aktivoimaan johtoa ja henkilöstöa turvallisuusajattelussa sekä laatimaan yhdessä hankkeen asiantuntijoiden kanssa selkeän kehitysohjelman.

Menetelmien osalta hanke jakautuu päävaiheisiin nykytilan arviointi, analyysi, toimenpidesuunnitelman laadinta ja suunnitelman toteutus ja toteutusta tukeva valmennus.

Kehityshankkeen lopulliset tulokset ovat saatavilla alkuvuonna 2014 ja yrityskohtaiset väliraportit TSR:n raportointiohjeen mukaisesti.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mika Silventoinen

Tiedote

Kaikki turvallisuuden osa-alueet paranivat

31.3.2014

– Työntekijää kohti lasketut tapaturmatunnit laskivat 5,8:sta
1,3:een ja sairauspoissaolotunnit 93:sta 64:ään. Tehtaan ja
työpisteiden siisteys koheni selvästi, ja kaikki turvallisuuden
osa-alueet paranivat, listaa Ashland Finland Oy:n tehtaanjohtaja
Mika Silventoinen kolmivuotisen Roadmap-hankkeen
tuloksia. Työsuojelurahasto tuki hanketta.

 

Ashland Finland Oy on osa amerikkalaista Ashland-konsernia ja
kuuluu Performance Materials -liiketoimintayksikköön. Porvoon
tehtaalla Kilpilahden teollisuusalueella valmistetaan vuosittain
noin 40 000 tonnia polyesterihartseja lujitemuoviteollisuuden
käyttöön. Työntekijöitä on 60.

 

Turvallistyötä helpotti, että koko konserni lisäsi panostusta
turvallisuustyöhön samaan aikaan. Yhtiö lähti Roadmap-hankkeeseen,
koska halusi ulkopuolisen näkemyksen ja ehdotukset, joiden avulla
saadaan parannettua Suomen tehtaan ja myös koko konsernin
turvallisuuskäytäntöjä sekä nostettua turvallisuustasoa.

 

– Hankkeen avulla saimme aktivoitua johdon ja henkilöstön
turvallisuusajattelua sekä laadittua yhdessä hankkeen
asiantuntijoiden kanssa selkeän kehitysohjelman, mitä oli
tavoiteltukin, Silventoinen sanoo.

 

Hankkeessa käytetyt mittarit 3T Kulttuurimittari ja Elmeri+

selvittivät hyvin turvallisuuden lähtötilanteen. Kun
turvallisuudesta vastaavilla oli tiedossa sekä henkilöstökyselyn
tulokset että asiantuntijoiden näkemykset, oli helppo suunnitella
tulevaa.

 

Yhtiön turvallisuustyöllä on jo pitkät perinteet

 

Ashlandin Porvoon tehtaalla turvallisuustyöllä on pitkät
perinteet. Keskeiset turvallisuuskäytännöt ovat olleet osa
normaalia toimintaa vuosia. Suurin osa töistä vaatii
perussuojavarustuksen, suojalasit, turvakengät, turvavaatteet ja
kypärän, mutta hankkeen myötä suojainten valintaan alettiin
kiinnittää enemmän huomiota.

 

Vuonna 2009 Ashland-konsernissa alettiin viedä globaalisti
eteenpäin Nolla tapaturmaa -kulttuuria. Sen myötä Suomenkin tehtaan
toimintaan on integroitu entistä enemmän turvallisuusasioita.

 

Roadmap-hankkeen alussa lanseerattiin ja myös julkistettiin sekä
johdon että henkilöstön 10 turvallisuusodotusta. – Jokainen meistä
on velvollinen työskentelemään turvallisesti ja

huolehtimaan siisteydestä ja järjestyksestä – se korreloi suoraan
tapaturmien määrään, Mika Silventoinen sanoo.

 

Sparraus edisti turvakäytäntöjä

 

Asiantuntijoiden ja hankkeen avulla syntynyt 7 yrityksen verkosto
hyödytti koko kolmen vuoden ajan: vuosittaisissa seminaareissa
opittiin toisten kokemuksista, saatiin uusia ideoita ja tuotettiin
uusia turvallisuusehdotuksia. – Verkostossa huomasimme, että
muillakin on samantyyppisiä ongelmia. Tuli jopa pientä kilpailua,
mutta turvallisuus onkin hyvä laji kilpailla.

 

Asiantuntija-apu paikalla auttoi, kun rakennettiin turvallisuuden
järjestelmiä ja kokouskäytäntöjä. Esimerkiksi trukkiliikenne osana
lastausprosessia on riskialtista työtä.  Prosessiin tehtiin
paljon muutoksia ja saatiin hyvä tuloksia.

 

Maanantaipysähdys ja kulkuteiden merkintä tulivat
uusina


 

– Otimme käyttöön jokaviikkoisen maanantairutiinin: Jokainen
työntekijä kertaa ennen työviikon ensimmäistä työtehtävää siihen
liittyvät tiedossa olevat riskit.  Näin varmistetaan, että
ajatukset ovat turvallisessa työskentelyssä heti ensimmäisestä
työtehtävästä alkaen. 

 

Hankkeen loppumetreillä alkoi turvallisten kulkuteiden
merkitseminen – huolehditaan ettei niiden varrella oli kompastumis-
tai liukastumisvaaraa. – Ulkona pimeällä ja liukkaalla sattuu
tapaturmia, joista nilkan nyrjähdys on yleinen. Kipu estää työnteon
seuraavana päivänä, Silventoinen kertoo tyypillisestä
sairauspoissaolosta.

 

Menetelmät ja työvälineet ovat kehittyneet, ja konsernin tuki on
mahdollistanut, että tieto kulkee molempiin suuntiin. Kun joku
keksii hyvän käytännön, toisetkin voivat sitä käyttää. – Monta
ideaa on meiltäkin maailmalle lähtenyt.

 

Turvallisuudella on nyt oma johtoryhmä

 

Ennen turvallisuus oli yksi osa yhteistoimintapalaveria, mutta
asiantuntijan suosituksesta perustettiin turvallisuusjohtoryhmä,
jossa on kaikkien henkilöstöryhmien edustus ja esillä pelkästään
turvallisuus. Johtoryhmä voi myös projektiluonteisesti perustaa
erillisen työryhmän käsittelemään jotain esille tullutta asiaa.
Työsuojelutoimikunta lakisääteisenä ja kuukausittain kokoontuvana
tekee omaa turvallisuustyötään, joka on linjassa johtoryhmän
määrittelemien tavoitteiden kanssa.

 

Vaikka tuen tarve vähenee, kun asioita opitaan, sparraus jatkuu
Ashland Finlandin tehtaalla. Yhtiö saattaa jatkaa yhteistyötä
toisen asiantuntijan
Ilkka Sorsan kanssa.

 

– Kaikkeen on turvallisuuden parantamisessa puututtu eikä mikään
ole  enää ennallaan. Mutta turvallisuustyöhän ei koskaan
lakkaa, vaan se on jatkuvaa kehittämistä, Mika Silventoinen
sanoo.

Toimittaja
Tarja Liuha

Aineisto

Tiekartta työturvallisuuteen -video TSR-kanavalla. https://www.tsr.fi/tsr-kanava/kanava/-/view/31865