Turvallisuuden tekijät (TUTE)

Hanketiedot

Hankenumero
113107

Hakija
Teknologian tutkimuskeskus VTT Organisaatiot verkostot ja innovaatiojärjestelmät

Toteuttaja
Teknologian tutkimuskeskus VTT Organisaatiot verkostot ja innovaatiojärjestelmät

Lisätietoja
Teemu Reiman
teemu.reiman@fennovoima.fi

Toteutusaika
1.6.2013 - 30.11.2014

Työsuojelurahaston päätös
16.5.2013
60 900 euroa

Kokonaiskustannukset
92 933 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2014

Tiivistelmä

Turvallisuuden tekijät -hankkeessa lisätään ymmärrystä organisaation sisäisten turvallisuusasiantuntijoiden työstä ja tuetaan uudenlaisen turvallisuusasiantuntemuksen syntymistä. Ymmärrystä turvallisuusasiantuntijoiden työstä luodaan seuraamalla kolmen eri aloja edustavan organisaation turvallisuuden kehittämistyötä.
Keskeisiä aineistonkeruumenetelmiä hankkeessa ovat haastattelut, turvallisuusasiantuntijoiden päiväkirjatyöskentely sekä työpajat. Hankkeen lopputuloksena syntyy turvallisuusasiantuntemusta jäsentävä malli, jota voidaan hyödyntää turvallisuusasiantuntijoiden koulutuksessa, turvallisuusasiantuntijoiden työtä tukevien työkalujen suunnittelussa sekä organisaatioiden turvallisuustyön organisoinnissa.

Tulokset ovat käytettävissä hankkeen päätyttyä vuoden 2014 lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Teemu Reiman

Tiedote

Opas turvaamaan turvaekspertin työtä

30.11.2014

VTT:ssä on kehitetty turvallisuusasiantuntijoiden työn tueksi
opaskirja. Se toimii myös itsearviointina oman työn kehittämisessä.
Opaskirjassa paneudutaan turvallisuusasiantuntijoiden moninaisiin
vaikuttamistapoihin.

Opas on suoraan hyödynnettävissä työpaikoilla. Opasta voidaan jo
nyt hyödyntää sekä uusien turvallisuusasiantuntijoiden
kouluttamisessa että uusien ajatusten tuomisessa kokeneille
asiantuntijoille.

Oppaan sisältävä loppuraportti on ladattavissa ilmaiseksi
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n internet-sivuilla sekä
Materials-välilehdellä.

Valvojasta johtamisen tukijaksi

Organisaatioiden turvallisuuden varmistamisessa ja
kehittämisessä organisaation sisäiset turvallisuusasiantuntijat
ovat tärkeitä. Turvallisuusasiantuntijoiden työ on viime
vuosikymmeninä muuttunut yksilöiden valvonnasta ja teknisten
ratkaisujen nivomisesta kohti johtamista ja asiantuntijatuen
antamista.

Viimeaikaisessa turvallisuustutkimuksessa on korostettu, että
turvallisuus on muutakin kuin onnettomuuksien tai haittatapahtumien
puuttumista tai yksittäisten työntekijöiden käyttäytymistä.

VTT:ssä halutaan lisätä ymmärrystä organisaation
turvallisuusasiantuntijoiden työstä. Niinpä se toteutti
Työsuojelurahaston rahoittamana hankkeen, jonka aluksi
haastateltiin viisi asiantuntijaa Neste Oililta, kaksi Rudukselta
ja kaksi Posivalta. Näiltä asiantuntijoilta kysyttiin, miten he
itse ymmärtävät turvallisuuden ja oman työnsä. Lisäksi kysyttiin
pääpiirteitä työn tekemistavoista.

Työpajat ja päiväkirja täsmensivät mallia

Haastattelujen analyysista saatiin alustava jäsennys
turvallisuusasiantuntijuudesta. Sitten turvallisuusasiantuntijoille
järjestettiin työpaja, jossa jäsennettiin
turvallisuusasiantuntijuuden luonnetta. Työpajan jatkoksi
turvallisuusasiantuntijat pitivät työstään viikon päiväkirjaa,
jotka toimitettiin tutkijoille, ja tutkijat analysoivat kertyneen
aineiston turvallisuusasiantuntijuuden mallilla.

Toisessa työpajassa käsiteltiin päiväkirjoja ja työstettiin
tarkennettua versiota turvallisuusasiantuntijuuden mallista. Mallia
esiteltiin Työsuojelurahaston rahoittaman Tujo-hankkeen (TSR
113251) seminaarissa, jossa mallin
toimivuudesta kerättiin osallistuneilta yrityksiltä palautetta.
Syksyllä 2014 tehtiin seurantahaastattelut. Haastatteluilla
tarkennettiin hankkeessa luotua turvallisuusasiantuntijoiden työtä
jäsentävä mallia.

Raportti toimii oppaana

Turvallisuusasiantuntijuuden malli kuvataan loppuraportissa,
joka toimii opaskirjana turvallisuusasiantuntijoille. Opaskirjassa
esitellään turvallisuusasiantuntijan monipuolisen työn
osaamisvaatimuksia, perusteita, rooleja ja ristiriitoja.
Asiantuntija voi hyödyntää menetelmiä, joita löytyy opaskirjan
lähdeviitteistä.

Lisäksi opaskirja tarjoaa tutkimustietoa ja lisätiedon lähteitä
keskeisistä turvallisuuden hallinnan tutkimuksista.

Yhteistyö ja kokonaisuus keskeisiä

Turvallisuusasiantuntijuudessa keskeistä on yhteistyö ja
kokonaisuuden katsominen. Keskeistä osaamista on niin sanotusti
kyky vaikuttaa. Se edellyttää raportissa kuvattujen roolien ja
toimintaperiaatteiden joustavaa soveltamista.

Turvallisuusasiantuntijan työ on monimuotoista ja kohdistuu
laajalti työyhteisöön, ei yksin vaaroihin. VTT:ssä päätelläänkin,
että turvallisuus sinänsä on vaikeasti mitattava koko organisaation
ja teknologisen toiminnan ominaisuus.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Reiman Teemu. 2015. Turvallisuusasiantuntijoiden roolit, toimintatavat ja tarvittavat kyvyt ja taidot. VTT Technology 198. 37 sivua. Espoo, VTT 2015. ISBN 978-951-38-8192-4 (nid.), ISBN 978-951-38-8193-1, ISSN-L 2242-1211, ISSN 2242-1211 (painettu), ISSN 2242-122X (verkkojulkaisu) http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2014/T198.pdf Avaa