Turvallisuusjohtaminen eri johtotasoilla

Hanketiedot

Hankenumero
116216

Hakija
Anna-Maria Teperi

Toteuttaja
Anna-Maria Teperi

Lisätietoja
Anna-Maria Teperi
anna-maria.teperi@ttl.fi

Toteutusaika
26.7.2016 - 15.9.2016

Työsuojelurahaston päätös
14.6.2016
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
4 481 euroa

Tulokset valmistuneet
15.9.2016

Tiivistelmä

Yleisesti tunnistetaan, että esimiesten aktiivinen rooli on avaintekijä onnistuneessa turvallisuuden hallinnassa. Erityisesti turvallisuusilmapiirin- ja kulttuurin kehittämisessä tarvitaan ymmärrystä ja osaamista ihmisen toiminnasta ja inhimillisten tekijöiden hallinnasta. Esimiehen roolista turvallisuuden luomisessa on julkaistu paljon kirjallisuutta, mutta käytännön esimerkkejä aiheesta ei ole laajasti tuotu esille. Esimiesten turvallisuusvastuut ovat erilaisia eri organisaatiotasoilla, ja näiden vastuiden ja tehtävien selkeä tunnistaminen, esille tuominen ja visualisointi osana organisaation turvallisuuden kehittämistyötä tukee esimiesten omaa sitoutumista ja vastuunottoa turvallisuudesta. Tutkimuksessa haastateltiin 52 esimiestä ja johtajaa heidän turvallisuustyöstään seitsemässä suomalaisessa teollisuusyrityksessä. Aineistosta tunnistettiin ja määriteltiin eri esimiestasojen (ylin-, keski- ja työnjohto) työturvallisuustehtävät ja –vastuut. Ylimmän johdon strateginen sitoutuminen työturvallisuuden ja -terveyden kehittämiseen on keskeistä, mutta myös työnjohdolla ja keskijohdolla on keskeisiä tehtäviä taktisella ja operatiivisella tasolla. Aineiston laadullisen analyysin perusteella ylimmän johdon työturvallisuustehtävät keskittyivät arvojen ja tavoitteiden määrittelyyn, henkilöstön tukemiseen ja johdon näkyvään sitoutumiseen turvallisuuskysymyksissä. Keskijohdon tehtävänä oli luoda, ylläpitää ja kehittää yhtenäisiä työturvallisuuden menettelyjä läpi organisaation sekä tukea työnjohtoa. Työnjohdon tehtävänä oli seurata päivittäistyön turvallisuustilannetta sekä tunnistaa turvallisuuspoikkeamia ja tuoda esille turvallisuuteen liittyviä kehittämiskohteita. Tehtävissä ja vastuissa korostuivat enemmän tekniset ja menettelytapakysymykset kuin inhimillisten tekijöiden hallintaan liittyvät tehtävät, vaikka inhimillisten tekijöiden näkökulmaa on pitkään korostettu turvallisuuden kehittämisessä. Esimiesten ja johdon työturvallisuusvastuiden ja –tehtävien luokittelua voi hyödyntää esimiesten työnkuvausten laatimisessa, rekrytoinnissa, työn opastuksessa ja perehdyttämisessä sekä osaamisen, resurssien ja työkuormituksen arvioinnissa ja tarvittavien työkalujen ja tuen määrittelyssä. Myös teknisen alan koulutuksissa luokittelua voi käyttää konkretisoimaan tulevan työn piirteitä.

Tulokset esiteltiin suullisessa esityksessä AHFE2016- kongressissa USA:ssa, Orlandossa 28.7.2016. Työsuojelurahasto tuki kongressimatkaa matkastipendillä. Tutkimus on myös julkaistu kongressin proceedings-julkaisussa: Tappura, S., Teperi, AM., Kivistö-Rahnasto, J. Safety management tasks at different management levels. AHFE 2016 Conference Proceedings, Edited Springer Books, vol. 22.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna-Maria Teperi

Tiedote

Turvajohto satsaa teknisiin tehtäviin

15.9.2016

Työterveyslaitoksen erikoistutkija Anna-Maria Teperi osallistui Yhdysvaltain Floridassa järjestettyyn työturvallisuuskonferenssiin, joka järjestettiin 27.–31. heinäkuuta 2016. Teperi puhui konferenssissa turvallisuusjohtamisesta. Esitys perustui laadulliseen turvallisuustyötutkimukseen, jonka aineisto koostuu seitsemän teollisuusyrityksen 52 esimiehen haastattelusta.

Teperi kertoo, miten ylin johto sitoutuu näkyvästi työturvallisuuteen ja määrittele työturvallisuuden arvot ja tavoitteet sekä tukee henkilöstöä. Keskijohto kehittää yhtenäisiä työturvallisuuden menettelyjä ja tukee työnjohtoa. Työnjohto seuraa päivittäistä turvallisuutta ja esittelee turvallisuuden kehittämiskohteita.

Inhimillisten tekijöiden näkökulmaa on pitkään korostettu turvallisuuden kehittämisessä, silti johdon tehtävissä korostuvat tekniset tehtävät.

Teperi arvioi, että konferenssin päähyöty oli Työterveyslaitoksen ja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) yhteistyö. Esityksen ykköskirjoittaja oli TTY:n tutkija, diplomi-insinööri Sari Tappura, joka raportoi turvallisuusjohtamisen hanketta (TSR 113251), johon myös Teperi osallistui. Konferenssiesityksen kolmas kirjoittaja on Jouni Kivistö-Rahnasto.

Mainitussa hankkeessa kehiteltiin työkaluksi kolmiomalli esimiesten työturvallisuusosaamiseen. Teperi esitteli Floridassa tätä mallia, jota on itse käyttänyt työssään jo muutamana vuotena. Konferenssissa esitellyssä tutkimuksessa testattiin kolmiomallia, mikä vahvisti työkalua.

Työsuojelurahasto tuki Teperin Floridan-matkaa matkastipendillä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen