Turvallisuusjohtaminen maatiloilla -väitöstyö

Hanketiedot

Hankenumero
114229

Hakija
Jarkko Leppälä

Toteuttaja
Jarkko Leppälä

Lisätietoja
Jarkko Leppälä
jarkko.leppala@luke.fi

Toteutusaika
1.8.2014 - 1.6.2015

Työsuojelurahaston päätös
2.6.2014
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
1.6.2015

Tiivistelmä

Väitöskirjatyön tavoitteena on soveltaa systemaattisia turvallisuusjohtamisen välineitä maatilayritysten johtamisen tueksi.

Tapaturmien ja erityisesti vakavien työtapaturmien suhteellinen osuus on maatalousalalla edelleen liian korkea. Tässä tutkimuksessa maatalousalan turvallisuusjohtamista tarkastellaan maatilan organisoinnin ja talouden kokonaisuus huomioiden. Tutkimuksessa kehitetään konkreettinen menetelmä integroimaan turvallisuusjohtaminen osaksi maatilojen liikkeenjohtoa ja liiketoimintasuunnitelmaa.

Väitöskirjatyö tehdään Aalto-yliopiston insinööritieteiden Tuotantotalouden laitokselle. Väitöskirja koostuu teoria- ja menetelmäosiosta ja tieteellisen tarkastusprosessin läpikäynneistä artikkeleista.

Tutkimuksen eri artikkeleissa on tutkittu ja jäsennetty maatalousyritysten keskeisten riskialueiden piirteitä ja hallintaa. Konkreettinen tutkimuksessa tuotettu työkalu on esimerkiksi Maatilan riskikartta. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää maatalousyrittäjien työterveys- ja turvallisuussuunnittelun apuna.

Väitöskirjatyö saatetaan esitarkastukseen alkuvuodesta 2015 ja väitöskirjan tulokset julkaistaan vuonna 2015.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jarkko Leppälä

Tiedote

Sinnikäs turvariskien syyni pitää ehjänä

1.6.2015

Säännöllinen turvallisuusriskien seuranta näyttää suojaavan maatalousyrittäjää tapaturmilta. Tämän havaitsi Jarkko Leppälä, joka teki tuotantotalouden artikkeliväitöskirjan maatilan turvallisuusjohtamisesta. Työsuojelurahasto tuki väitöskirjan valmistumista loppuunsaattamisstipendillä.

Maatalousyrittäjät kohtaavat työssään turvallisuusriskejä, jotka voivat vaarantaa koko yritystoiminnan. Leppälä tarkasteli maatalousyrittäjien riskienhallintaa teollisuusaloilla käytettävillä turvallisuusjohtamisen välineillä.

Tapaturmiin monta syytä

Leppälä pohtii, miten maatilan riskejä voisi hallita nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Hän erittelee maatalousyrittäjien riskienhallintaa viidessä tieteellisessä artikkelissa, jotka sisältävät kirjallisuuskatsauksen, kyselyaineistoja, tapaustutkimuksen ja konstruktiivista tutkimusta.

Turvallisuuskyselyn vastausten perusteella esimerkiksi riippuvuus tilan avainhenkilöstä, paloriskit, konerikot, suuri peltoala ja työn rasittavuus olivat yhteydessä tapaturmariskeihin. Osa-aikaisen työvoiman lisääntyminen maatiloilla lisäsi lähes merkitsevästi tapaturmia. Leppälä lähetti turvallisuuskyselyn 591 maatalousyrittäjälle.

Maatilan riskikartta työkaluksi

Maatilan johtamisessa tarvitaan yhä monipuolisempaa johtamisosaamista ja kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Niinpä Leppälä listasi maatilan riskienhallinnassa käytetyt välineet ja kehitti maatilan riskikarttaa uudeksi järjestelmällisen riskienhallinnan työkaluksi.

Riskikartan lisäksi Leppälä kokosi maatilan riskienhallintatyökalut maatilan riskienhallintatyökalupakkiin.

Leppälän mukaan maatiloille sovellettuja riskienhallinnan apuvälineitä voi hyödyntää maatilan muutos- ja ympäristöjohtamiseen sekä turvallisuusohjelmien ja maatalousyrittäjien urasuunnitteluun. Tuloksia voi hyödyntää myös alan koulutuksessa, neuvonnassa ja tutkimuksessa.
 
Tutkimusyhteistyö toisi turvaa
 
Leppälä lisää tarpeisiin myös tutkimusalueiden yhteistyön, jotta kehitetyt johtamisvälineet sopisivat maatilan turvallisuusjohtamiseen.

Lisätutkimusta tarvitaan, kun testataan riskienhallintavälineitä maatalousalan työnjohtamisessa ja työntekijöiden turvallisuuden parantamisessa. Leppälä perustelee tutkimustarpeita myös alan työterveyshuollon kehittämisellä sekä ruokaketjun riskienhallinnan ja kestävän kehityksen edistämisellä.

Työsuojelurahaston stipendiaikana Leppälä esitteli tuloksiaan seminaarissa, joka järjestettiin Kanadan Quebecissä heinäkuussa 2015.

Leppälän väitöstilaisuus järjestettiin Aalto-yliopistossa 11. helmikuuta 2016.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Julkaisu Jarkko Leppälä: Systematic Risk Management on Farms. DoctoralDissertation. Department of Industrial Engineering and Management.Aalto University publication series 17/2016. 152 sivua. Helsinki2016. ISBN 978-952-60-6634-9 (printed), ISBN 978-952-60-6635-6(pdf), ISSN-L 1799-4934, ISSN 1799-4934 (printed), ISSN 1799-4942(pdf) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-6635-6 Myynti: tuta-library@aalto.fi Avaa

Tiivistelmä Avaa

Abstract Avaa