Turvallisuusjohtamisen kehittäminen tiedon louhinnalla (AI Safety)

Hanketiedot

Hankenumero
200081

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Maria Tiikkaja
maria.tiikkaja@ttl.fi

Toteutusaika
1.9.2020 - 30.9.2023

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2020
170 000 euroa

Kokonaiskustannukset
307 471 euroa

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan tiedonlouhinnan soveltuvuutta turvallisuusjohtamisen tarpeisiin tavoitteena löytää uusia keinoja työtapaturmien ja muiden turvallisuustilanteiden ennakointiin. Jatkuvasti kasvavan tietomäärän analysointiin tarvitaan uusia lähestymistapoja. Hanke tuottaa uutta tietoa uuden teknologian hyödyntämisestä tietoon perustuvan turvallisuusjohtamisen tukena. Datalähtöisellä tarkastelulla tunnistetaan turvallisuustilanteiden taustalla vaikuttavia tekijöitä (heikkoja signaaleja) ja tuodaan uutta ymmärrystä turvallisuutta vahvistavista ja heikentävistä tekijöistä sekä luodaan heikkoihin signaaleihin pohjautuvia malleja turvallisuustilanteiden ennakointiin. Tunnistamalla turvallisuustilanteiden taustalla olevia tekijöitä voidaan toimenpiteitä kohdistaa vaikuttavasti ja tehokkaasti. Tutkimusaineisto muodostuu osallistujaorganisaatioiden turvallisuusdatasta ja muista operatiiviseen ja hallinnolliseen toimintaan liittyvistä aineistoista. Tutkimuksessa käytetään eksploratiivista tiedonlouhintaa ja sen tueksi kerätään haastattelujen ja työpajojen avulla laadullista aineistoa. Hankkeessa luodaan malliratkaisuja työturvallisuuteen kohdistuvan tiedonkeruun kohdentamisesta sekä tietoaineistojen tietoturvallisesta luovutuksesta tieteelliseen tutkimukseen. Lisäksi laaditaan toimenpidesuosituksia tyypillisten, tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseksi. Suunniteltavat malliratkaisut ja toimenpidesuositukset julkaistaan kaikille työpaikoille vapaasti käytettäviksi ohjeistuksiksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maria Tiikkaja