Turvallisuusjohtamisen rakentuminen prosessiteollisuudessa ja sen paikallisissa verkostoissa – soveltaminen ja vaikutukset globaalissa teräsyhtiössä

Hanketiedot

Hankenumero
118014

Hakija
Maarit Koivupalo

Toteuttaja
Maarit Koivupalo

Lisätietoja
Maarit Koivupalo
maarit@koivupalo.com

Toteutusaika
10.5.2018 - 9.11.2018

Työsuojelurahaston päätös
22.2.2018
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tulokset valmistuneet
9.11.2018

Tiivistelmä

Tutkimuksessa kuvataan turvallisuusjohtamisen kehitystä Pohjois-Suomen prosessiteollisuusyrityksissä ja niiden yritysverkostossa viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajalta sekä turvallisuusjohtamisen käytäntöjen nykytilaa kansainvälisessä terästeollisuuden yrityksessä. Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä työskentelevät useat eri yritykset, joilla on monenlaisia turvallisuuvaatimuksia. Oman haasteensa tuovat lisäksi esimerkiksi erilaiset kansalliset lainsäädännön vaatimukset ja vakuutusyhtiöiden käytännöt kansainvälisessä yrityksessä. Isossa konsernissa on määritetty omat turvallisuusvaatimukset, jotka myös vaikuttavat yksiköiden turvallisuusjohtamisen toteutukseen. Yhtenä tärkeänä osatavoitteena on antaa suosituksia tulevaisuuteen: kuinka saavuttaa entistä terveellisempi ja turvallisempi työpaikka, kun turvallisuuden hallintaan vaikuttaa monia ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä? Miten parantaa turvallisuuden tasoa jatkuvasti myös sen jälkeen kun yksi tavoite on jo saavutettu? Tutkimuksessa annettavat suositukset koskevat esimerkiksi turvallisuusjohtamiseen liittyviä työkaluja, käytäntöjä ja turvallisuuden seurantamittareita. Menetelmänä käytetään tapaustutkimusta ja toimintatutkimusta. Tulosaineistoa hankitaan ja tulokset saavutetaan pääosin käyttäen haastatteluita sekä vertailuanalyysiä ja vertailuoppimista. Tulokset ovat käytettävissä loppuvuodesta 2018.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maarit Koivupalo

Tiedote

Pitkäjänteinen kehitystyö parantaa turvallisuutta teräs- ja prosessiteollisuudessa

9.11.2018

Vahvasti etenevä kehitystyö lupaa hyvää turvallisempien, terveellisempien, kestävämpien ja tuottavampien työpaikkojen kehittämiselle. Maarit Koivupalon turvallisuusjohtamisen tekeillä olevan väitöstutkimuksen tuloksia on jo hyödynnetty paljon kansainvälisesti useissa terästeollisuuden tuotantolaitoksissa.  

Jatkossa työssä annetut suositukset päätyvät todennäköisesti jatkokehityksen kohteeksi ainakin kohdeyrityksessä. Saavutettujen tulosten avulla voidaan kehittää huippuosaamista HSEQ-asioissa myös laajemmin prosessiteollisuudessa.

Tutkimuksessa kuvattiin HSEQ-johtamisen (H=health, S=safety, E=environment, Q=quality) kehittymistä Pohjois-Suomen prosessiteollisuuden yrityksissä ja niiden yritysverkostossa viimeisen 20 vuoden aikana. HSEQ-arviointi kehitettiin yhteisille työpaikoille toimittajayritysten HSEQ-suoriutumisen arviointiin hyödyntäen integroidun johtamisjärjestelmän periaatetta, ja se valittiin yhdeksi päämenetelmäksi tutkimuksen kohteena olevalle yhteiselle työpaikalle Pohjois-Suomeen.

Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin HS ja osittain myös EQ [HS(EQ)] -johtamisen menetelmien ja työkalujen nykytilaa kansainvälisessä terästeollisuuden yrityksessä sekä kehitystarpeita tavoiteltaessa HS(EQ)-johtamisen huippuosaamista.

Tutkimuksen kohteena olevan terästeollisuuden yrityksen HS-johtaminen perustui OHSAS 18001-järjestelmään. Visio, periaatteet, toimintasuunnitelma, sisäiset standardit ja suoriutumisen mittarit muodostivat konsernin HS-järjestelmän.

Tapaturmataajuuden ja palvelutoimittajien HSEQ-arvioinnin tulosten perustella kehitys on ollut positiivista. Konsernin HS-vaatimukset ja paikalliset HS(EQ)-käytännöt antoivat kohtuulliset työkalut turvallisuuskulttuurin ja HS(EQ)-suoriutumisen kehittämiselle. Kehitettävää kuitenkin löytyy. Tutkimuksessa annetut suositukset koskivat yhteisillä työpaikoilla ja kansainvälisessä työympäristössä toimivien organisaatioiden HS(EQ)-johtamisen työkaluja, käytäntöjä ja mittareita.

Väitöstutkimus toteutettiin monimenetelmällisenä tapaustutkimuksena.

Ennakointi ja turvallisuuskulttuuri valokeilaan

Seuraavaksi tulisi tutkijan mukaan keskittyä voimakkaammin ennakointiin, kuten ennakoiviin turvallisuusmittareihin, ja luoda yhtenäinen kestävä turvallisuuskulttuuri yhteiselle työpaikalle.

Jokaisen organisaatiotason tulisi sitoutua kehittämiseen hyödyntäen osallistuvaa kehittämistä. Sisäisillä hyvillä käytännöillä ja ulkoisella esikuva-analyysilla voidaan tukea kehittämistä.

Tutkimuksen toteutuksen jälkeen HS(EQ)-arviointia on kehitetty eteenpäin. Lisäksi tutkimuksen kohteessa olevassa kansainvälisessä terästeollisuuden yrityksessä on hyödynnetty tuloksia kehittämällä HS-asioita.

Koivupalon tutkimus julkaistaan Acta Universitatis Ouluensis -sarjassa. Koivupalo väitteli Oulun yliopistossa toukokuussa 2019.

Työsuojelurahasto on tukenut väitöstutkimuksen tekemistä stipendillä.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Maarit Koivupalo. Health and safety management in a global steel company and in shared workplaces : case description and development needs. Oulun yliopisto, 2019

http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-2225-7

ISSN:0355-3213 ISSN-E:1796-2226 ISSN-L:0355-3213 ISBN:978-952-62-2225-7 ISBN Print:978-952-62-2224-0