Turvallisuuskriittisyydestä menestystekijä

Hanketiedot

Hankenumero
116331

Hakija
Patria Aviation Oy

Toteuttaja
Patria Aviation Oy

Lisätietoja
Tiina Muukka
tiina.muukka@patria.fi

Toteutusaika
30.5.2016 - 31.5.2017

Työsuojelurahaston päätös
21.6.2016
41 000 euroa

Kokonaiskustannukset
353 038 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2017

Tiivistelmä

Patrian Aviation -liiketoiminta tarjoaa huoltopalveluita turvallisuuskriittisille aloille. Inhimillisten tekijöiden hallinta on avaintekijä liiketoiminnan huoltopalveluiden vaatimustenmukaisuuden ja turvallisuuden varmistamisessa. Hankkeessa edelleen kehitetään johtamisjärjestelmää turvallisuuskriittisen työn inhimillisten tekijöiden hallitsemiseksi.

Hanke kohdistuu koko Patrian Aviation -liiketoiminnan henkilöstöön (1022 henkilöä) ja se toteutetaan Linnavuoren, Hallin ja Tikkakosken toimipisteissä ajalla 1.6.2016 – 31.5.2017. Työterveyslaitos toimii hankkeessa pääyhteistyökumppanina. Hankkeeseen osallistuu myös Finla Työterveys oy.

Projektin menetelminä käytetään avainhenkilöiden haastatteluita, työprosessien mallintamista ja -havainnointia, inhimillisten tekijöiden työkalua (HF tool) sekä aivotyöindeksi-kyselyä. Menetelmät perustuvat Työterveyslaitoksen aiempaan tutkimus- ja kehitystyöhön.

Hankkeen tulos on liiketoiminnan johtamisjärjestelmän osaksi luotu malli turvallisuuskriittisen työn vaatimusten huomioimiseen, esimerkkinä erityistyön vaatimusten määrittely. Hankkeen tuloksia hyödynnetään esimerkiksi rekrytoinneissa, työkykyarvioinneissa, perehdytys- ja kelpuutusmenettelyissä sekä työn organisoinnissa siten että inhimillisten virheiden mahdollisuus pienenee. Hankkeen tulokset ovat käytettävissä 06/2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tiina Muukka

Tiedote

Työpaikkaselvitys turvan takeeksi

31.5.2017

Patria Aviation Oy kehitti johtamisjärjestelmäänsä, jotta varmistaisi huoltamiensa tuotteiden käyttöturvallisuuden. Kehittämishankkeen tuloksena yritys satsaa työpaikkaselvitysprosessiin, jossa arvioidaan niin työturvallisuutta kuin turvallisuuskriittisyyttä. Hankkeen päätuloksiin kuuluvat myös työkyvyn hallinnan toimintamalli ja välineet sen toteutukseen.

Patria Aviationin ja Finla Työterveys Oy:n kehittämishanketta toteutti Työterveyslaitos. Hanke toteutettiin Aviationin kolmessa toimipisteessä. Työsuojelurahasto rahoitti kehittämishanketta.

Aviation-liiketoiminta haluaa ennakoida tilanteita, joissa esimerkiksi työntekijän alentunut toimintakyky voi heikentää tuotteen, asiakkaan toiminnan tai oman henkilöstön turvallisuutta. Aviation tuottaa Patriassa huolto- ja korjauspalveluita meri- ja ilmaliikenteeseen sekä ydinvoimaloille.

Rekrytointi päivitettiin

Aviation-liiketoiminnan työtehtävien turvallisuuskriittisyydestä kerättiin tietoa havainnoimalla, työprosessien mallintamisella, Aivotyöindeksi-kyselyllä sekä haastattelemalla johtoa ja asiantuntijoita.
Hankkeessa sovellettiin Työterveyslaitoksen kehittämiä menetelmiä, etenkin inhimillisten tekijöiden työkalua, HF-toolia. Sillä selkeytetään huoltotehtävien inhimillisten tekijöiden käsittelyä.

Kehitystyön ansiosta Aviation-liiketoiminta tarkensi rekrytoinneissaan soveltuvuusarviointeja. Nyt rekrytoinneissa ja työterveyshuollon tarkastuksissa pystytään entistä paremmin huomioimaan työn turvallisuuskriittisyyden vaatimukset. Yleensäkin liiketoiminnan turvallisuustietoisuus lisääntyi hankkeen myötä.

Prosessissa täysarvio riskeistä

Työterveyslaitoksen asiantuntijat arvioivat huhtikuussa 2017, että kaikissa Patria Aviation Oy:n tarkastelluissa työtehtävissä on turvallisuuskriittisiä piirteitä, mutta nämä piirteet vaihtelevat työtehtävittäin. Esimerkiksi moottorien asennustyössä korostuvat yksilön tarkkuusvaatimukset, mutta koekäyttö edellyttää laajaa ammattiosaamista.

Työpaikkaselvitysprosessista kehitettiin turvallisuuskriittisyyden päätyökalu. Uudistettu prosessi sisältää työtehtävien turvariskeistä kokonaisriskiarvion ja riskejä minimoivan toimintamallin.

Työpaikkaselvityksissä kerättyä tietoa hyödynnetään järjestelmällisesti organisaation toiminnassa ja työterveyshuollossa. Saatu tieto auttaa yritystä kehittämään suojauksia työvaiheisiin, joissa on suuri riski vakavia seurauksia tuottavalle inhimilliselle virheelle.

Näihin suojauksiin kuuluvat rekrytointiprosessin kohdentaminen, työn osaamis- ja työkykyvaatimusten tunnistaminen, tarkennetut työterveyskäytännöt sekä yritysprosessien – perehdytys, työprosessit ja kelpuutusjärjestelmä – kehittäminen.

Työntekijät aktiivisesti mukana

Projektissa toimi kuusi työryhmää ja ohjausryhmä, johon kuului johdon, asiantuntijoiden ja työntekijöiden edustajia. Monet työntekijäryhmät ja organisaation toimintayksiköt työstivät mallinnuksia laajasti keskustellen.

Hankkeen etenemisestä viestittiin aktiivisesti koko henkilöstölle. Osastojen esimiehet käynnistivät kehitystoimet, jotka pohjaavat hanketuloksiin, kuten mallinnuksiin ja Aivotyöindeksi-kyselyyn.

Työntekijät suunnittelivat ja valvoivat hankkeen toteutusta paikkakunnillaan. Työntekijät osallistuivat myös tuloksista johdettuihin turvallisuuskriittisyyden arviointeihin.

Hankkeessa luotujen työkalujen ja prosessien käyttöönotto käsiteltiin yhteistoimintamenettelyssä kesäkuussa 2017.

 

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Tiina Muukka, Patria Aviation Oy, Anna-Maria Teperi, Työterveyslaitos, Ilkka Asikainen,  Patria Aviation Oy, Teemu Paajanen, Työterveyslaitos. -loppuraportti. 2017 Avaa

Riskialan työkykyriskit hallintaan. Tiedon sillan verkkosivusto. 28.8.2017. https://tiedonsilta.fi/riskialan-tyokykyriskit-hallintaan/