Turvallisuuskulttuurin kehittäminen Harjavallan teollisuuspuistossa (Turke)

Hanketiedot

Hankenumero
112122

Hakija
Tampereen teknillinen yliopisto Porin yksikkö

Toteuttaja
Tampereen teknillinen yliopisto Porin yksikkö

Lisätietoja
Hannu Vanharanta
hannu.vanharanta@tut.fi

Toteutusaika
1.8.2012 - 31.12.2013

Työsuojelurahaston päätös
19.6.2012
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
150 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2013

Tiivistelmä

Turvallisuus on yritysten yksi tärkeimmistä menestystekijöistä. Turvallisuuden merkitys on kasvanut ja turvallisuuteen liittyvien palveluiden tarve on myös selkeästi noussut. Yritysten tavoitteena on lisätä kokonaisturvallisutta, jolloin kollektiivisuus ja sen takana olevien yksilöiden merkitys kasvaa. Yksilöt ylläpitävät turvallisuutta tietoisessa kokemuksessaan. Turvallisuuden kehittäminen tulee siten lähteä työntekijöistä työpaikoilla.

Turke tutkimus on jatkoa aiemmalle Työsuojelurahaston ja Harjavallan Teollisuuspuiston rahoittamalle Pro-Turva tutkimukselle. Turke tutkimuksessa keskitytään turvallisuuskulttuurissa tapahtuvien muutosten seuraamiseen pitkittäistutkimuksessa, jossa kohdennettuihin muutostarpeisiin tehdään interventioita muutoksen aikaasaamiseksi. Mukaan tutkimukseen tulee kymmenen Harjavallan Teollisuuspuiston teollisuus- ja palveluyritystä.

Sumeaan logiikkaa perustuva nettipohjainen turvallisuuskulttuurin arviointimenetelmä perustuu kehitettyyn ontologiaan ja siihen liitettyihin väittämiin. Merkittävä uusi piirre tutkimuksessa on turvallisuuskulttuurin tavoitetilan kartoitus vastaajien subjektiivisen käsityksen mukaan. Aiemmassa Pro-Turva hankkeessa on saatu hyviä tutkimustuloksia yli 500:lta testihenkilöltä. Tavoitteena tässä Turke hankkeessa on, että vastaava testihenkilöiden määrä pystytään saavuttamaan. Tutkimusdataa on runsaasti ja tavoitteena on käyttää materiaali monipuolisella tavalla hyödyksi tutkimustuloksina.

Turvallisuusjohtaminen
– Turvallisuuskulttuuri
– Mittaaminen
– Internet
– Sumea logiikka
– Sovellus
– Nykytila
– Tavoitetila
– Interventio

Hankkeen vastuuhenkilö

Hannu Vanharanta

Tiedote

Turvallisuus parantaa myös työilmapiiriä

31.12.2013

Turvallisuus parantaa myös työpaikan yhteishenkeä ja lisää
yhdessä tekemistä. Turvallisuuskulttuuria ja siinä tapahtuneita
muutoksia on tutkittu hankkeessa, jota Työsuojelurahasto on
rahoittanut.

Turvallisuuskulttuurin kehittämishanke toteutettiin Harjavallan
suurteollisuuspuiston kymmenessä yrityksessä syvähaastattelujen
avulla. Yritykset saivat valita, haluavatko ne osallistua
tutkimukseen kyselyn vai syvähaastattelun kautta. Yritykset
valitsivat syvähaastattelun, koska ne halusivat saada selville
ihmisten aitoja henkilökohtaisia kokemuksia ja näkemyksiä.

Suojainten käyttö lisääntyi paljon

Tutkimuksen mukaan työntekijät kokivat, että työturvallisuus oli
parantunut kehitysohjelman aikana positiiviseen suuntaan ja myös
yhteishengen ja yhteistyön koettiin parantuneen. Suojainten
käytössä oli tapahtunut haastateltavien mielestä iso muutos
parempaan suuntaan. Myös suojainsääntöjä noudatettiin aiempaa
paremmin. Sen sijaan työntekijät kokivat, että ulkoistaminen ei
ollut tuonut työturvallisuuteen positiivisia asioita.

Kun yrityksen turvallisuuskulttuuria halutaan muuttaa, pitää
muuttaa turvallisuuteen liittyviä perusoletuksia. Harjavallan
suurteollisuuspuiston yrityksissä oli aiemmin tutkittu
turvallisuuteen liittyviä asioita ja löydetty jokaisesta
yrityksestä kehittämiskohteita. Yhdelle yritykselle tehtiin
tutkimuksen aikana kehittämisohjelma. Sen ansiosta tapaturmien
määrä väheni. Ohjelma todettiin toimivaksi, ja siitä luotiin muille
yrityksille malli.

Työntekijän kokemus tärkeää tietoa

Turvallisuuskulttuuri muodostuu jaetuista mentaalimalleista,
jotka ohjaavat yksilöiden ja ryhmien toimintaa sekä käytöstä.
Turvallisuuskulttuuri on osa organisaatiokulttuuria, ja kun
tutkitaan turvallisuutta, pitää tutkia myös organisaatiota eri
tasoilla.

Tutkimuksen mukaan yritysten johdon olisi syytä tietää
erilaisista näkemyksistä ja niiden vaikutuksista kullekin
organisaatiolle tärkeisiin asioihin.

Vaikka yrityksen johto tietäisi jonkin asian objektiivisen
tilan, johdon kannalta olisi tärkeää tietää, kuinka henkilöstö
näkee, kokee ja tulkitsee kyseisen asian. Tämä on olennaista
erityisesti, kun henkilöstön käytöstä haluttaisiin muuttaa
esimerkiksi turvallisuusasioissa.

Tutkimus oli jatkoa aiemmalle Pro Turva-hankkeelle (TSR
110071). Tutkimuksen vastuullisena johtajana
toimi professori Hannu Vanharanta Tampereen teknillisen yliopiston
Porin laitokselta ja tutkijoina
Ilkka Laukkanen sekä
Pasi Porkka.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Laukkanen Ilkka. Turvallisuuskulttuurin kehittäminen Harjavallan teollisuuspuistossa (TURKE). Loppuraportti. 27.04.2014. Tampereen teknillinen yliopisto Porin laitos. Avaa

Kantola, J., Vanharanta, H., Laukkanen, I. & Piirto, A. 2013. Showing Asymmetries in Safety Culture through Proactive Vision. Chemical Engineering Transactions. Vol 31.

Porkka, P., Mäkinen, E. & Vanharanta, H. 2013. Safety culture research in a Finnish large-scale industrial park. Chemical Engineering Transactions, Vol 30.