Turvallisuussuunnittelun KOTOTU-prosessimallin soveltaminen käytäntöön

Hanketiedot

Hankenumero
110445

Hakija
Epec Oy

Toteuttaja
Epec Oy

Lisätietoja
Sauli Toivonen
sauli.toivonen@epec.fi

Toteutusaika
25.10.2010 - 31.3.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.10.2010
12 500 euroa

Kokonaiskustannukset
25 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2011

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on soveltaa käytäntöön KOTOTU-hankkeessa (TSR-hanke 107097) kehitettyä referenssimallia Epec Oy:ssä.

Hankkeen tavoitteena on lisätä osaamista kehittää turvallisia ohjausjärjestelmiä mm. liikkuvia työkoneita valmistavien yritysten ja muiden asiakkaiden lopputuotteisiin mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. Siten parannetaan myös näiden lopputuotteiden ja niillä tehtävän työn turvallisuutta.

Tavoitteena on kehittää ohjausjärjestelmien ja ohjausyksiköiden turvallisuussuunnittelun toimintamalleja, tuotteiden suunnittelun aikaista riskien hallintaa ja erityisesti turvallisuussuunnitteluun liittyviä käytäntöjä ja työmenetelmiä Epec Oy:ssä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sauli Toivonen

Tiedote

Koneturvallisuuden suunnittelumallia sovellettiin onnistuneesti käytäntöön

31.3.2011

Koneenohjausjärjestelmiä suunnitteleva ja valmistava Epec Oy
sovelsi yhteistyössä VTT:n kanssa käytäntöön VTT:n kehittämää
KOTOTU-referenssimallia (107097). KOTOTU tulee sanoista koneiden
ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus.

Kyseessä on prosessityökalu, jonka avulla voi arvioida koneiden
ohjausjärjestelmien turvallisuusriskit sekä määritellä
turvallisuusvaatimukset jo koneen ja sen ohjausjärjestelmän
elinkaaren varhaisessa vaiheessa.

Hankkeessa KOTOTU-referenssimalli yhdistettiin Epec Oy:n
projektoinnin prosessimallin rinnalle siten, että
KOTOTU-referenssimalli täydentää projektoinnin prosessia sen eri
vaiheissa. Työsuojelurahasto tuki hanketta
kehittämisavustuksella.

Hankkeesta saatu merkittävin lisäarvo liittyy
turvallisuusvaatimusten määrittelyyn ohjausjärjestelmän
suunnittelun alkuvaiheessa. Lisäksi KOTOTU-hankkeessa kehitetyt
menetelmät ja työkalut helpottavat olennaisesti
järjestelmäsuunnittelua ja -toteutusta turvallisuusstandardeissa
esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Referenssimalli räätälöitiin
demonstraatioympäristöön

KOTOTU-referenssimalli räätälöitiin Epec Oy:n tulevaa
tietojärjestelmäympäristöä vastaavaan demonstraatioympäristöön.
Perusratkaisuna käytettiin Microsoftin SharePoint-alustaa ja
artefaktien hallinnassa Microsoftin Team Foundation Serveriä
(TFS).

Demonstraatiototeutus koostui järjestelmäportaalista ja sen alla
olevasta esimerkkijärjestelmän sivustosta. Lisäksi hankkeeseen
sisältyi ohjeistus prosessisivuston ylläpitämiseksi ja
kehittämiseksi.

Samaan ympäristöön integroitiin alkuperäisessä KOTOTU-hankkeessa
kehitetyt analyysi- ja laskentatyökalut turvallisuustason
osoittamiseksi.

Hankkeen toteutus viivästyi hieman alkuperäisestä aikataulusta.
Se johtui Epec Oy:ssä samanaikaisesti tapahtuneesta
tietojärjestelmäympäristön päivityksestä, minkä vuoksi hanke
jouduttiin toteuttamaan demonstraatioympäristössä. Muilta osin
hanke toteutui tavoitteiden mukaisesti.

Tulokset tukevat Epecin pitkän tähtäyksen
tavoitteita

Epec Oy:n pitkän tähtäyksen tavoitteena on hankkia käytäntöjä,
työmenetelmiä ja osaamista, jotta voidaan mahdollisimman
kustannustehokkaalla tavalla kehittää turvallisia
ohjausjärjestelmiä muun muassa liikkuvia työkoneita valmistavien
yritysten lopputuotteisiin. Siten parannetaan myös näiden
lopputuotteiden ja niillä tehtävän työn turvallisuutta. 

VTT:n kanssa toteutettu kehittämishankkeen tulokset ja niiden
antama lisäarvo tukevat näiden tavoitteiden saavuttamista.

Seuraavaksi Epec Oy:ssä käynnistetään sisäinen kehittämishanke,
jossa demonstraatioympäristöön tehty toteutus sovitetaan toimivaksi
Epec Oy:n varsinaisessa tietojärjestelmäympäristössä. Samalla
mietitään, voiko joitakin KOTOTU:n osia sisällyttää esimerkiksi
TFS-työkaluun.

Toimittaja
Liisa Strann